Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXII/18 z obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXII/18

 

z obrad Nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

Obrady trwały od godziny 13.00 do godziny 14.40.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych , zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pan Antoni Strzembeczny – Referent ds. modernizacji
   i budowy dróg gminnych, Pani Sylwia Koziatek- Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, Pani Grażyna Mysiakowska- Referent ds. organizacji oświaty.
 5. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 6. Pani Małgorzata Żdanowska – Redaktor gazety „Wieści Glinojecka”.

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie  w następującym brzmieniu:

 1.  Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2.  Przyjęcie  porządku  obrad.
 3.  Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 4.  Interpelacje i zapytania Radnych.
 5.  Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

3)      w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck;

4)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck;

5)      w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck.

       6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                   

       7. Oświadczenia i wolne wnioski

       8. Zakończenie obrad.

Ad. 3

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Dariusz Lewandowski , który zajął miejsce w Prezydium.

Ad. 4

Kolejno głos zabierali:

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że sołtysi  otrzymali wnioski o zwołanie zebrania wiejskiego, żeby wydać opinię odnośnie ilości wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Chciałaby coś więcej na ten temat wiedzieć?

Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że Pani Kowalska go przekonywała, że wytłumaczy każdemu sołtysowi na czym to polega. Jest to proste, ponieważ potrzebne są konsultacje z mieszkańcami, żeby podjąć tę uchwałę. Jest taki wymóg ustawowy

Pani Zofia Kamińska zauważyła, że z końcem czerwca PKS w Ciechanowie przestaje funkcjonować, czy są już na ten temat jakieś informacje? Jest 3 Panów, którzy chcą kupić trzy autobusy i na terenie naszej gminy prowadzić działalność. Jeden z Panów to Pan Piotrowski z Malużyna. Zwracał się do niej z taką propozycją, ona to przekazuje i może warto byłoby się nią zainteresować. Kolejno zapytała, czy są jakieś postępy
w sprawie odzyskania działki przy szkole w Malużynie?

Pan Piotr Gadomski zauważył, że część drzew naprzeciwko nowego cmentarza zostały usunięte przez Rejon Dróg , część została. Jest obawa przy nich przechodzić, ponieważ są chore. Czy dalej te drzewa będą usuwane?

W sesji zaczęła uczestniczyć Pani Bożenna Potrzuska – Radca Prawny. 

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił się do Pani Skarbnik i poinformował, że Radni otrzymali sprawozdanie finansowe za 2017 rok, które będzie tematem czerwcowej sesji. Wprowadził dane w nim zawarte do arkusza kalkulacyjnego i pokazała się pewna  nieścisłość w  rachunku zysków i strat za rok bieżący. Omówił kolejne rubryki tabelek. Poprosił o weryfikację zapisów.

Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie to wykonane jest w programie komputerowym Bestia i tam są inne wyliczenia. Nie jest to typowy arkusz kalkulacyjny. Sprawdzi to  i wyjaśni.

Innych zapytań i interpelacji nie było.

Ad. 5

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy, a następnie omówiła zmiany do niej wprowadzone.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXII/237/2018 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

2)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy , a następnie omówiła zmiany w niej wprowadzone.

Kolejno pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski zrozumiał, że w przypadku zadań budowa drogi relacji Krusz-Kamionka i budowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej nastąpiło niedoszacowanie wydatków, lub zwiększenie zakresu prac - 20 tys. zł na drogę, a 30 tys. zł na plac zabaw. Z czego to wynika? Z reguły po przetargach było tak, że były oszczędności  w stosunku do kosztorysu. Ponadto zapytał, czy  kwota zarezerwowana na azbest jest porównywalna z rokiem ubiegłym, czy jest inna? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w ubiegłym roku na azbest było przeznaczone ponad 13 tys. zł. Nie wie z czego to wynika, ponieważ nie otrzymała informacji od pracownika.

Pan Burmistrz poinformował, że jeśli chodzi o przetargi to zmieniły się realia, ceny w niektórych miejscach poszły 20-30 % do góry. Nie było tu jakiejś formy niedoszacowania. Najniższa oferta, która wpłynęła ma tę wartość. Nie jest łatwo określić kosztu ponieważ wykonanie niektórych dróg poszło prawie 100% do góry. Ten kosztorys robiony był w 2017 roku . Natomiast jeśli chodzi o dotację azbestową to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska określił limit środków na lokacje na to zadanie. Więcej nie mogliśmy otrzymać. To jest kwota 50% tego o co składaliśmy.  Może się to jeszcze zmienić w momencie przetargu, gdyż dzisiaj określamy pewne szacunki.

My planujemy z budżetu 50% tego co otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pan Piotr Gadomski zasugerował, żeby stworzyć punkt do składowania eternitu, czy papy. Czy udałoby się coś takiego stworzyć?  Jeśli ktoś ma niewielkie ilości eternitu, czy papy to co ma z tym zrobić?     

Pan Burmistrz odpowiedział, że zgłosić do Urzędu . Dotacja jest przyznawana jakby w dwóch zakresach tj. azbest, który jest na dachu, zakłada zdjęcie tego azbestu, albo jest azbest zeskładowany i w tym momencie firma, która wygra przetarg przyjeżdża i go zabiera. Niestety nie możemy stworzyć takiego punktu, zgodnie z wymogami formalnymi, ponieważ w nie mamy możliwości  odebrania tego wyrobu azbestowego. My jako gmina nie możemy mieć protokołu przekazania lub odbioru takiego odpadu. Azbest nie jest odpadem komunalnym, a jest odpadem niebezpiecznym i obowiązuje nas zupełnie inna procedura.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXII/238/2018  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018.

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

3)      w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Mysiakowska– Pracownik Urzędu Miasta i Gminy . Następnie poprosiła o wprowadzanie zmiany w §2 w tabeli w pkt 2

Lp.

Stanowisko

Liczba oddziałów w szkole

Liczba godzin pensum

1.

dyrektor przedszkola

 

            8 godzin

2.

dyrektor szkoły

do 4 oddziałów

            6 godzin

5 – 9 oddziałów

            8 godzin

10 i więcej oddziałów

    3 godziny

3.

Wicedyrektor

12 i więcej oddziałów

7 godzin

 

Zmiany spowodowane są tym, że czym więcej oddziałów, tym jest mniej godzin dydaktycznych.

Ponadto zaproponowała zmianę w treści uzasadnienia i dopisanie jako ostatniego zdania: „Zasięgnięto opinii związków zawodowych.”   

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że uchwałę tę zmieniamy ze względu na zmianę przepisów oświatowych, czy do zaproponowanych dziś przez Panią zmian ustawa daje nam taką możliwość?   

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że ustawa daje nam taką możliwość. Ponadto zmiana ta wynika  z tego, że nie ma Szkół Podstawowych, 6-cio klasowych, a są 8-mio klasowe. Najbardziej optymalne są godziny tutaj zaproponowane, a Rada podejmie decyzję ostateczną.

Pan Darek Lewandowski zapytał, czy te godziny proponowane są ustalone z dyrektorami?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że tak. Dyrektorzy o tym wiedzą i te godziny w arkuszach są uwzględnione. Wicedyrektora powołuje się w szkole, gdzie jest co najmniej 12 oddziałów. Obydwaj wicedyrektorzy w Glinojecku mają po 7 godzin.

Pan Darek Lewandowski zapytał, czy ustawa określa maksymalną liczę godzin pracy dla dyrektorów szkół
 i wicedyrektorów?

Pani Grażyna Mysiakowska odpowiedziała, że ustawa tego nie określa, decyduje o tym organ uchwałodawczy, czyli Rada.

Pan Darek Lewandowski poprosił o przywołanie zapisów dotychczas obowiązującej uchwały.

Pani Grażyna Mysiakowska przedstawiła zapisy uchwały, która uwzględniała dyrektora gimnazjum .Poinformowała, że w podsumowaniu wszystkie instytucje oświatowe  pozostają na tym samym poziomie.Wicedyrektorzy zaś są tylko w Szkole Podstawowej i mają po 7 godz. dziennie.

Pan Burmistrz zauważył, że w tym momencie musimy podjąć decyzję zarówno dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli dodatkowych w związku z orzeczeniami, opiniami i zajęciami dodatkowymi dla uczniów z określonymi deficytami. Wcześniej pedagog miał 20 godz. Teraz oprócz pedagoga mamy innych, czyli osoby związane z doradztwem zawodowym , psychologów, logopedów. Kwestie wynikające
z dyrektorami związane są z tym, że dany dyrektor może prowadzić określoną liczbę godzin przy tablicy, natomiast pozostałe godziny, które ewentualnie będzie prowadził są inaczej rozliczane. My zostawiamy dyrektorów na tym samym poziomie, natomiast mamy też obowiązek określenia tych pozostałych specjalistów. Te wszystkie elementy, które są tutaj zawarte związane z dyrektorami w takiej samej ilości przekazane zostały do akceptacji do Kuratorium Oświaty w arkuszu organizacyjnym.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy w związku z zapisem w uchwale istnieje możliwość, że w najbliższym czasie gmina w szkołach będzie zatrudniała psychologów? 

Pani Grażyna Mysiakowska poinformowała, że na razie nie ma obowiązku, żeby szkoła zatrudniała psychologa, a za rok może się to zmienić.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXII/239/2018 z wprowadzonymi zmianami, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu i szkołach oraz wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Glinojeck;

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

4)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pani Sylwia Koziatek - Pracownik Urzędu Miasta i Gminy poinformował, że przystępuje się do zmiany MPZP obrębu geodezyjnego Kondrajec Szlachecki z uwagi na  wnioski właścicieli działek. Ponadto została przedstawiona opinia geologiczna o wystąpieniu złóż pisaków naturalnych na tych działkach. W chwili obecnej, została też złożona dokumentacja geologiczna do zatwierdzenia do Marszałka Województwa Mazowieckiego. W obecnie obowiązującym planie część tych działek jest  przeznaczona pod zalesienie, więc żeby zrobić tutaj złoża należy zmienić ten plan.

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, ilu jest właścicieli tych działek?

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy były prowadzone konsultacje z mieszkańcami? Ostatnio mieli pretensje, że nie zostali poinformowani o działaniach gminy.

Pan Burmistrz poinformował, że to mieszkańcy złożyli wniosek.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że chodzi jej nie o zainteresowanych, a o pozostałych mieszkańców Kondrajca. Będzie to uciążliwe dla pozostałych korzystających z dróg.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, kiedy zostały złożone wnioski o przekształcenie?

Pani Sylwia Koziatek odpowiedziała, że część była złożona teraz, a część wcześniej.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, kto decyduje o tym, że akurat na podstawie tych wniosków mamy zmieniać MPZP? Dlaczego akurat zmieniamy te wnioski, a nie osób, które złożyły np. 2 lata temu? Zna osobę, która złożyła wniosek o zmianę MPZP 4 lata  temu i do dzisiejszego dnia nie odczekała się zmiany planu.

Pan Burmistrz poinformował, że sytuacja tych konkretnych działek jest zdecydowanie inna, ze względu na ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeśli zostanie udowodnione występowanie złoża Rada Miejska ma obowiązek podjęcia uchwały. Zgodnie z przepisami ten obowiązek daje nam możliwość podjęcia zmiany MPZP w przeciągu dwóch lat. Sytuacja zmiany tego MPZP  łączy się z kolejną uchwałą. Jeżeli mamy udokumentowane złoże, wówczas mamy określoną procedurę zachowania się. Oczywiście nie musimy podejmować tej uchwały, ale wówczas wyciągnięte zostaną wobec gminy następujące konsekwencje: w momencie kiedy podejmiemy tę uchwałę wówczas dojdzie do zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, zatwierdzenie dokumentacji geologicznej określi nam poziom i ilość piasku . W tym momencie zmiana dla tych 8 działek powoduje dalszą procedurę , czyli możliwość uzyskania koncesji    

dla osoby, która jest właścicielem bądź dzierżawcą gruntu. Każdy ,kto udokumentuje złoże może złożyć do nas wniosek i wówczas ta procedura jest inna niż dla osoby fizycznej , która chciałaby zmienić np. działkę rolną, na budowlaną czy  działkę usługowo-przemysłową. Koszty zmiany tego ponosi ten kto udokumentował złoże, co jest kolejną konsekwencją zmiany MPZP. W ostatnim czasie podejmowaliśmy uchwały zmiany MPZP dla miejscowości Działy i dla miejscowości Bielawy . Koszty tych zmian, które cały czas trwają ponosimy my jako gmina. Procedura zmiany MPZP to określony czas i brak podjęcia tej uchwały uniemożliwi wydobywanie tych piasków i żwiru, które w konsekwencji będą wykorzystywane na przebudowę drogi E-7.Taka jest procedura i stad wynika inne zachowanie ze strony organu.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy Pani Sołtys została poinformowana o dzisiejszej sesji?

Pan Burmistrz odpowiedział, że rozmawiał na ten temat z Panią Sołtys.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, w którym miejscu te działki się znajdują?

Pan Antoni Strzembeczny odpowiedział, że jadąc od kaplicy do dużej fermy, ostatnie zabudowanie jest Państwa Kowalskich, po prawej stronie mieszka Pani Winiarek, to  naprzeciwko zabudowań Pani Winiarek.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady zauważył, że po wydobyciu kruszywa są wyrowiska ipotem rekultywacja tego terenu, żeby nie była taka jak w Szyjkach. Czy jest już alternatywa na te wyrowiska?

Pan Burmistrz poinformował, że w tym momencie jesteśmy przed kolejną procedurą. To  my dajemy pewnego rodzaju możliwość i jeśli ta koncesja, która jest podstawowym elementem możliwości uzyskania prawa na wydobywanie i jednocześnie płacenie podatków, czy wykorzystania tego pisku na inny cel, w tym momencie  drogowy, to w tej koncesji będzie również określony stopień zmian, czyli tej rekultywacji po.
W tym momencie jest tylko i wyłącznie praktyka , która realizowała tego typu inwestycje na większych odcinkach drogowych, czyli firmy, która wygrała przetarg, że ta warstwa, która jest zabierana będzie tam umiejscowiona. Natomiast kierunek rekultywacji będzie taki, żeby doprowadzić do sytuacji która jest dzisiaj. Kierunki rekultywacji i koncesje wydają organy innego szczebla, natomiast one zawsze muszą zasięgnąć opinii właściwej gminy.

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady poinformował, żechodzi o wkład do wyrowiska, ponieważ
w Szyjkach poszedł wkład z czajki. Mieszkańcy nie byli z tego zadowoleni.      

Pan Burmistrz zauważył, że tam zostało w koncesji określone, że ten wkład z czajki może pójść.

Pan Andrzej Gontarski rozumie, że do rekultywacji będzie zmuszony właściciel tych działek?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że do rekultywacji będzie zmuszona osoba, która uzyska koncesję, a może ją uzyskać dzierżawca, bądź właściciel, czyli koncesjobiorca będzie zmuszony do rekultywacji.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy skoro w MPZP do tej pory jest las to, czy można na takiej działcewydobywać kruszywo?

Pani Sylwia Koziatek- pracownik Urzędu poinformowała, że działka z  lasem zostaje ominięta w części.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, co będzie kiedy będą wydobywane już te złoża z drogą dojazdową, ponieważ do tej pory były jakieś skargi jak ktoś przejeżdżał cięższym samochodem?

Pan Burmistrz   odpowiedział, że zanim zaczniemy korzystać z określonej drogi, zrobimy jej inwentaryzację  i będzie obowiązek doprowadzenia jej do tego samego stanu po zakończeniu działalności. 

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że jeśli samochody będą jeździć z takim tonażem to niewiele z tej drogi zostanie.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że koło tych działek mieszkają ludzie, czy są oni poinformowani                              o takowych działaniach, czy nie będzie to im przeszkadzać?

Pan Burmistrz poinformował, że w tym momencie podejmując tę uchwałę, rozpoczyna się procedura zmiany MPZP i wówczas mamy obowiązek poinformować wszystkich. Więc te uzgodnienia, ta procedura o której dzisiaj mówimy może  zmierzać do uzyskania koncesji, ale równie dobrze może stanąć w martwym punkcie w  momencie kiedy mieszkańcy zaprotestują. W tym momencie nie ma obawy, ponieważ my jakakolwiek zmianę dajemy do publicznej wiadomości i wtedy mieszkańcy zostaną poinformowani dodatkowo.My tutaj nie piszemy w jakim kierunku ten plan ma być zmieniony, my dziś dokumentujemy, że w tym miejscu znajduje się złoże. To, że udokumentujemy złoże to też nie jest warunek uzyskania koncesji bo przedsiębiorca, który będzie podejmował działania związane  z wydobyciem  nie musi korzystać z tego złoża, a tylko udokumentuje. Natomiast kolejne procedury o których Państwo mówią będą odbywały się też etapami, czyli I etap tj. zmiana MPZP, z całą procedurą, kolejna procedura to uzyskanie koncesji . Bardzo dobrze, że patrzymy szeroko i przyszłościowo, ale to nie jest jeszcze ten etap.

Pan Jacek Radwański zauważył, żeby nie było tak jak z   biogazownią.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że różnica jest inna , w tym momencie Państwo przystępują do zmiany MPZP , efektem finalnym tej uchwały jest przyjęcie uchwały i dopiero z chwilą  jej podjęcia dochodzi do ewentualnych konsekwencji.

Pani Bożena Merchel-Potrzuska-Radca Prawny poinformowała, że procedura planistyczna przewiduje zapytanie ludzi i Państwo znów będziecie to uwzględniać w konwencji uwag i wniosków. Przy przystąpieniu nie ma procedury, która wymaga pytania , natomiast kiedy będzie już w trakcie tej procedury będzie możliwość składania uwag i wniosków. Jeśli którykolwiek z mieszkańców zwróci uwagę to nikt inny tylko wy będziecie decydować, czy przyjmiecie zmianę w planie, czy nie.  

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady zauważył, że E-7 i tak będzie budowana i tak, czy wezmą piasek z Kondrajca, czy z innych miejscowości to wezmą ponieważ to są ogromne pieniądze dla właścicieli tych gruntów.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał jaka jest powierzchnia łączna tych działek?

Pani Sylwia Koziatek odpowiedziała, że 22 ha.

Pan Burmistrz zauważył, że 22 ha to jest cały obszar, który będzie wynikał z koncesji, a wyrób górniczy to są dwie różne opcje. Muszą być zachowane określone strefy bezpieczeństwa itd.

Pan Dariusz Lewandowski zwrócił uwagę na to, że przystępujemy do zmiany MPZP, ale nie podejmiemy ostatecznej uchwały i kosztami jest obciążony wnioskodawca. Czy wówczas wnioskodawca ponosząc   wszystkie koszty może wystąpić do gminy o  ich zwrot ?

Pan Burmistrz odpowiedział, że wnioskodawca musi ponieść koszty i to on traci.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, kto jest właścicielem tych działek z imienia i nazwiska?

Pani Bożena Merchel-Potrzuska-Radca Prawny zauważyła że we wchodzącym lada dzień rozporządzeniu RODO jest wprowadzona zasada minimalizacji, czyli ograniczenia danych niezbędnych  i wedle tej zasady dla podjęcia uchwały przez Radę to na wszystkie przedmiotowe pytania możemy odpowiadać, natomiast nie widzi związku przyczyno-skutkowego w podjęciu lub nie podjęciu uchwały z uwzględnieniem personali wniskodawcy. To rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje, natomiast jest jeszcze ustawa o ochronie danych  i ona obowiązuje, a tam jest podobnie. Nie ma to związku z podejmowaną uchwałą.

Pan Dariusz Lewandowski  zauważył, że będzie bronił tych których wnioski o zmianę planu zagospodarowania leżą cztery pięć lat i nie mogą się doczekać pomimo tego, że chcą postawić np. dom dla dzieci i to też jest rozwój naszej gminy.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że my rozpoczynamy procedurę, ale konsekwencje jeszcze możemy wstrzymać?

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak. 

Pan Jacek Radwański zapytał, czy nie ma zagrożenia w tym,  że za chwilę będzie tam wysypisko śmieci?

Pan Andrzej Gontarski odpowiedział, że jest.

Pani Zofia Kaminska zauważyła, że może te procedury nie przewidują tego, żeby powiadamiać mieszkańców, ale żeby nie wyszło tak jak ze Szkołą Podstawową w Malużynie i w Woli Młockiej .     W momencie kiedy wyrażaliśmy zgodę żeby szkoła została zlikwidowana to prosiła żeby powiadomić rodziców. Wówczas mówiono mi, że nie mamy takiego obowiązku mamy na to pół  roku, a potem wyszło co wyszło. Teza może wyjść to samo.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że tą uchwałą dajemy sygnał do rozpoczęcia  procedury zmiany MPZP. Procedura zostaje rozpoczęta i każdy z mieszkańców, czy Państwa otrzyma całą zmianę MPZP. W tym momencie jeśli zostanie przyjęta zmiana  MPZP ,zostanie zatwierdzony plan dla określonego obszaru, a  to znaczy, że  musiał on spełnić szereg wymagań związanych z informacją i z konsultacjami. Te wszystkie obawy o których Państwo teraz mówią będą mogły być podczas całej procedury zostać rozwiane.  Każdy z Państwa będzie wiedział i będzie mógł wyrazić swoją opinię i zgodę lub nie na powstanie kopalni. Cała ta procedura jest transparentna i informacyjna. My nie podejmujemy żadnych działań, które mogłyby komukolwiek zaszkodzić. Oprócz strony w postaci czynnika ludzkiego,  jest tu jeszcze cała procedura urbanistyczna.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy dobrze rozumie, tzn. czy jeśli nawet nie podejmiemy stosownej decyzji to po dwóch latach jakby z Urzędu Wojewoda tę decyzje wyda za nas?

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 9 za, 4 wstrzymujące podjęła uchwałę nr XXII/240/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck;

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

5)      w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Pan Burmistrz poinformował, że jest to konsekwencja poprzedniej uchwały, a jednocześnie mogła ona przyjąć wymiar zmiany uchwały z grudnia 2017 roku w której przystąpiliśmy do zmiany studium dla całego obszaru. To studium pozwala na etapy. Które umożliwia wcześniej podjętą uchwałę. Dopuszcza się tu również zmianę dla całego obrębu  Kowalewko –Szyjki dlatego, że tam też jest prowadzona jakaś ewentualna dokumentacja, ale czy będzie korzystanie czy nie zobaczymy. Studium pozwala na etapowanie. Generalnie przetarg zostanie ogłoszony na opracowanie studium dla całego obszaru gminy z możliwością podziału  na etapy.  

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że w miejscowości Kowalewko-Szyjki trwa ustalanie , czy są tam złoża żwiru czy nie?

Pan Burmistrz odpowiedział, że tak.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXII/241/2018 w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck.

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

Ad. 6

W odpowiedziach na interpelacje i zapytania Radnych, kolejno głos zabierali:

Pan Burmistrz odniósł się do interpelacji Pani Zofii Kamińskiej dot. wyznaczania punktów wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu  - procedura jest taka, że Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie ilości tych punktów, natomiast ona się o tyle zmieniła, że są określone procedury. My nie musimy pytać, natomiast my chcemy zapewnić pełen udział społeczeństwa w tej uchwale. Jeśli są jakieś wątpliwości Państwa sołtysów my je też rozwiewamy. Dziś ta uchwała jest dostosowująca się do nowych przepisów, a zawiera te same elementy które były do tej pory. Jeżeli mamy zezwolenie na sprzedaż alkoholu w podziale na alkohole niskoprocentowe, średnio procentowe i  wysokoprocentowe to mamy trzy zezwolenia w jednym punkcie. Konsekwencja tego co jest dzisiaj, zmienia się w tej nowej uchwale. Zostawiamy mniej więcej takie same ilości tych zezwoleń. Mogą też być zezwolenia jednodniowe. Ta nowa uchwała zawiera wszelakiego rodzaju elementy wraz z uzasadnieniem.  Konsultacje społeczne pozwalają na dodatkową opinię społeczeństwa. Następnie odniósł się do autobusów i poinformował, że kwestia ta na dziś jest nierozstrzygnięta. Wie, że odbywają się spotkania na poziomie Starostów, widzimy również w prasie różnego rodzaju informacje na ten temat. Dzisiaj mamy kilka różnego rodzaju spraw związanych z możliwością komunikacji publicznej. Jeżeli zostanie wybrany jeden przewoźnik , który będzie miał te same kursy, które były do tej pory - relacja Glinojeck-Ciechanów, Glinojeck-Płock to mamy do czynienie z kilkoma powiatami , a każdy starosta odpowiada za przewóz pasażerów na swoim terenie. Marszałek dofinansowuje tę komunikację publiczną.    

Rozmawiamy też o tym, że mogą się zgłosić przewoźnicy prywatni i każdy z przewoźników prywatnych zgodnie z całą procedurą może otworzyć sobie linie na jaką chce, natomiast musi uzyskać stosowne zezwolenie od powiatu. Z rozmów, które się toczą wynika taka informacja, że oprócz godzin opłacalnych będą również kursy, które wydają się mniej opłacalne, żeby zachować ciągłość połączeń.  Nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na rentowność, jeżeli patrzymy na komunikację publiczną.  Każdy przewoźnik prywatny może otworzyć linię na jakim chce poziomie, może kupić swój autobus i uzyskać określone procedura opinie i zgody. Natomiast dziś jeszcze nie ma informacji, czy będzie autobus kursowy i w jakich godzinach. Sprawę tę cały czas pilotujemy , ale nie mamy żadnej informacji wiążącej. Odpowiadając na trzecie zapytanie to mamy już Uchwałę Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, która określa, że zostanie nam ta działka zwrócona i na sesję czerwcową przygotujemy uchwałę Rady Miejskiej
w Glinojecku, która będzie zezwalała nam na formalne przejęcie tej nieruchomości. Trwają czynności techniczne i formalno-prawne, w jakiej to formule powinno zostać przejęte, dlatego że darowizna została podpisana na określony okres czasu i wycofanie jej niesie za sobą też konsekwencje. Następnie odniósł się do interpelacji Pana Piotra Gadomskiego dot. ciągu drzew przy ul. Płockie - drzewa, które były w pasie drogi Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zostały zgodnie z zezwoleniem wycięte. Natomiast te drzewa, które zostały to niestety w dzisiejszym stanie prawnym nie ma podmiotu, który może wystąpić o zgody na ich wycięcie. Toczą się rozmowy nad zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody, która w tzw. nieuregulowanym stanie prawnym będzie zezwalała na podjęcie czynności w imieniu tego nieuregulowanego posiadacza np. organowi gminy. One nie są w pasie drogowym GDDiA.

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. 7

W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pani Małgorzata Iwańska poprosiła, żeby Państwo Radni reklamowali Fundację Ronalda McDonalda ponieważ podczas ostatniej akcji 2 lata temu, dzięki niej zostało wykrytych dużo chorób u dzieci w wieku od 0-6 lat. Jeśli macie kogoś znajomego, czy mieszkańców swoich miejscowości informujcie o tym, bo naprawdę warto. Gmina też dokłada się  do tej akcji.

Pan Piotr Gadomski zauważył, że na ostatniej sesji padła propozycja, że każdy Radny może mieć wywiad
z Panią Żdanowską i będzie on opublikowany w Wieściach Glinojecka. Część wywiadów było przeprowadzonych, wiec dlaczego to nie ukazały się w ostatnich Wieściach?

Pan Burmistrz poinformował, że rzeczywiście, zostaliście Państwo poinformowani o takiej możliwości, część z Radnych takiej informacji udzieliła, część nie. W większości nie udzieliła, w związku z tym musieliśmy podjąć decyzję, czy publikujemy jakąś część wywiadów i narażamy się na to, że ktoś jest dodatkowo gloryfikowany, promowany czy po prostu nie umieszczamy takiej informacji wcale, żeby nie burzyć nastrojów społecznych.

Pani Małgorzata Żdanowska-Redaktor Gazety Wieści Glinojeckie poinformowała, że kiedy informowała Państwa Radnych o wywiadzie  mówiła, że zależy jej na tym, żeby większość radnych a najlepiej wszyscy udzielili jej takiego wywiadu. Mówiła co będzie w sytuacji jeśli będzie to mniejszość tzn. że taka informacja się nie ukarze. Prosiłam Państwa, żebyście wyrazili mi zgodę, czy wszyscy chcą podjąć się tego tematu. Nie usłyszała ani jednego głosu sprzeciwu. Uznała więc, że sprawa jest jasna. Do poprzedniego numeru, który dopiero się ukazał udało się zdobyć informację od 6 Radnych na 15-stu. Tak jak Pan Burmistrz powiedział zdecydowaliśmy, żeby nie być posądzanym o promowanie niektórych radnych lub też nie promowanie innych, że nie ukarze się taka informacja. Państwo, którzy z nią rozmawiali, wysyłali swoje materiały zostali o tym poinformowani, przeprosiła ich za taka sytuację.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy mamy jakieś nowe informacje na temat gazu ziemnego? Jak wygląda sprawa rowu przy ulicy Spokojnej, czy coś się zmieniło w tej sprawie? Następnie odniósł się do tematu nowej ulicy w Glinojecku, na której utwardzenie  została w budżecie przeznaczona pewna kwota, rozumie że sprawa jest aktualna i zebrany zostanie czarny grunt i posypana będzie żwirem?

Pan Burmistrz poinformował, że na temat gazu nie mamy żadnej innej, wiążącej informacji, nie zgłasza się żadna firma chociaż prowadzimy rozmowy . Natomiast generalnie firmy zainteresowane są przede wszystkim kotłownią, zaś w konsekwencji gdybyśmy zdecydowali się na zamianę paliwa kotłowni osiedlowej, wówczas mógłby się ewentualnie rozwiązać temat. Jeśli Państwo Radni  mają jakieś kontakty, pomysły to jesteśmy otwarci . Kolejno odniósł się do tematu przejęcia rowu przy ulicy Spokojnej to procedura została rozpoczęta w lipcu, pismo trafiło do Starosty , który w imieniu Skarbu Państwa pełni nadzór nad nim. Pan Starosta wyrażając zgodę, przesłał swoje stanowisko do Wojewody Mazowieckiego ,

a ten poprosił dodatkowo o  opinię ok. 2 miesiące temu, instytucji pod nazwą Wody Polskie. W tym momencie mamy taki stan. Procedury przejęcia nieruchomości nie są proste, nie są krótkie. Nasze działania idą w takim kierunku żeby przejąć rów.   Kolejno odniósł się do nowej ulicy w Glinojecku zauważył, że mamy w budżecie zaplanowane środki na remont tej drogi i jeżeli będzie wola Państwa radnych, że mamy tak zrobić jak było planowane to tak zrobimy. Natomiast też pojawiają się różnego rodzaju wnioski, koncepcje żeby wcześniej położyć sieć wodociągową  ponieważ zaraz mogą pojawić się tam nowi inwestorzy. Zaproponował, żeby zająć się tą dodatkową  infrastrukturą, natomiast teraz nawieźć szlakę żeby ewentualnie nie było problemu z przejazdem.    

Pan Antoni Strzembeczny - Pracownik Urzędu poinformował, że jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowania postepowania przetargowego na tę drogę i przed przygotowaniem takiego postepowania zawsze robi się szacunek wartości zamówienia i rozeznanie rynku. Zdziwił się kiedy usłyszał ceny kruszywa, która wzrosła o 100% od poprzedniego roku. W zeszłym roku m3 żwiru kosztował ok 60 zł. Podejrzewa, że połowę kwoty przeznaczonej na utwardzenie tej nowej ulicy będzie kosztowało nas korytowanie. Powinniśmy spotkać się na miejscu i przedyskutować tę ewentualność, ponieważ obawia się, że później przy wykonaniu sieci wodociągowe, czy kanalizacji deszczowej, czy sanitarnej odzyskamy pieniądze, które wydamy.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała że w grudniu 2016 roku zgłaszała prośbę o przejęcie drogi kolejowej , ponieważ nic na niej nie można zrobić, nie jest gminna. Poprosiła, żeby na przyszłą sesje sprawdzić, czy jest jakaś szansa .

Pan Burmistrz odpowiedział, że procedura ta również została rozpoczęta. Zmieniło się dużo dlatego, że                    w tym momencie jej właścicielem nie są koleje, już zmieniliśmy tę procedurę w wymiarze geodezyjnym                        i rozpoczęliśmy procedurę ewentualnego zasiedzenia. Podejmujemy wszelakie próby przejęcia bez kosztowego, albo mało kosztownego nieruchomości, które powiększa majątek gminy.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że mamy kotłownię osiedlową, na którą został zaciągnięty kredyt, na który Rada udzieliła poręczenia,  na okres 15 lat tj. do 2023 roku. Ten kredyt przez ZGK jest spłacany

z pieniędzy mieszkańców. Więc jeśli ten kredyt jest jeszcze nie spłacony, to byłoby chyba niewłaściwym

zakładanie teraz kotłowni gazowej ponieważ  wiadomym kto ją teraz będzie finansował, bo gmina drugi raz finansować nie będzie. W związku z tym poczekajmy, aż ten kredyt zostanie spłacony i wtedy zastanowimy się nad zmianą opału.

Pan Piotr Gadomski zapytał, czy będą wykaszane trawy przydrożne? Czy będzie to zlecone firmie, czy będzie to robione we własnym zakresie ?

Pan Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie to zrealizowane.

Pan Stanisław Zubelewicz zwrócił uwagę na czystość dróg  w Glinojecku. Żeby się tym ktoś zajął.

Innych zapytań nie było.

Ad.8

Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach. 

Sekretarz   Obrad:                                                                                             Przewodniczący  Rady:

Dariusz Lewandowski                                                                                                   Sikorski Grzegorz

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2018 11:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 348
20 czerwca 2018 11:07 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl