Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXIV/18 z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 lipca 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXIV/18

 

z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 lipca 2018 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 13.00 do godziny 14.00.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecny Radny Marek Hammer), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Kierownicy jednostek: Wiesław Mostowy – Dyrektor LO,  Pan Marek Marcinkowski – Dyrektor Zespołu Szkół w Ościsłowie,  Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP
  w Glinojecku, Andrzej Franczak- Prezes ZGK w Glinojecku, Pan Jacek Klopper-Prezes TBS w Glinojecku, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOP w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej.
 5. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 6. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2018;

2)      w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck;

3)       w sprawie zmiany uchwały nr XXII/241/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck;

4)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kowalewko, gmina Glinojeck;

5)      w sprawie przekazania projektu regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                    
 2. Oświadczenia i wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad.

 

Ponadto poinformował, że w związku ze zmianami w Uchwale Budżetowej wymagana jest zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zaproponował podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck jako pierwszej w pkt 8 porządku obrad.

 

Porządek dzienny z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 3

 

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 czerwca 2018 roku był Radny Pan Mieczysław Madejski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem z sesji,  w pełni odzwierciedla on jej przebieg, nie wnosi do niego żadnych uwag, w związku  z tym wnioskuje o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2018 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Janusz Przybyszewski , który zajął miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

 

Nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.

 

Ad.6

Pytania zadawali:

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że jego wystąpienie dotyczy taryfy na zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, wiemy o tym że taryfa została wprowadzona w czerwcu i zatwierdzona przez Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Taryfa wskazuje dość znaczne podwyżki cen za ścieki bo ponad 21%. Wystąpił do Pana Burmistrza o udostępnienie mu wniosku  wraz z kalkulacją cen na wodę i ścieki, niestety wskutek oporu Pana Prezesa ZGK takiego dokumentu nie uzyskał. Już dwukrotnie kierował pismo do Pana Burmistrza, sprawa jest bez skutku. W związku z tym wystosował dziś do Pana Burmistrza kolejne pismo w tej sprawie. Prowadzi dialog z Burmistrzem, nie Prezesem ponieważ z Prezesem nie ma relacji służbowej, natomiast z Panem Burmistrzem jest powiązany. Następnie odczytał pismo, gdyż czyni go jawnym. Zgodnie z tym co przeczytał jeśli do dnia 3 sierpnia nie otrzyma żądanych informacji, bez powiadomienia skieruje sprawę do prokuratury. Ponadto ukierunkuje prokuratora, w którym kierunku szukać ewentualnie popełnionego błędu. Zasugeruje, żeby dokonać szczegółowego audytu kosztów w zakresie jakościowym i ilościowym. Jeśli nada temu bieg to nie będzie grało mu roli, czy będzie radnym, czy też nie, ale sprawa będzie biegła, a on będzie stroną. Przekazał przedstawione pismo Radnym, Panu Burmistrzowi i Panu Prezesowi ZGK.      

Pan Marek Kuminiarczyk zwrócił się do Przewodniczącego Rady z sugestią, że kiedyś były zwyczaje, że sesje były zwoływane w jednym terminie. Ostatnia była w poniedziałek, dziś mamy środę. Na 7 dni przed sesją Radni powinni zostać poinformowani o sesji. Natomiast też było dobrym zwyczajem, że na 7 dni przed posiedzeniem komisji byliśmy o niej informowani. Obecne zawiadomienie mamy z datą 16 lipca tj. poniedziałek, komisja odbyła się 18 lipca i on nie został o tej komisji skutecznie powiadomiony. Pani Iwona przekazała dokumenty żonie z którą widział się w poniedziałek wieczorem. Poinformowała, go, że ma dokumenty dla niego, a nie poinformowała go o terminach. Nie wziął udziału w komisji ponieważ nie został o niej skutecznie powiadomiony, w związku z tym nie informował nikogo o swojej nieobecności na niej.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady odniósł się do sesji, która odbyła się poniedziałeki poinformował, że kiedy Pan Burmistrz występował z wnioskiem o zwołanie sesji on był nie obecny w mieście. Zaproponował, żeby posiedzenie komisji zwołać dzień później, albo dzień wcześniej. Doszliśmy do porozumienia i sesja odbyła się dzień wcześniej. Jeśli chodzi o to dlaczego tę sesję szybko zwołaliśmy to Państwo zostaliście poinformowani na ostatniej sesji, że mamy do 12 sierpnia uchwalić Regulamin dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków, w związku z tym zwołaliśmy sesję wcześniej, żeby nad tym regulaminem mieć czas popracować i go podjąć. Dlaczego Pan nie został skutecznie powiadomiony to już tego nie wie. Jest do dyspozycji – podpisania dokumentów w każdej chwili, dokumenty trzeba dopracować. Podpisałby je wcześniej, ale nie były one jeszcze gotowe . Miała to być sesja nadzwyczajna lecz doszliśmy do porozumienia, żeby jednak podyskutować na posiedzeniu komisji . Ponadto do dnia dzisiejszego musimy ustalić wynagrodzenie Burmistrza. Regulamin był głównym powodem zwołania sesji zwyczajnej.  

Pan Andrzej Gontarski zaproponował, żeby wrócić do tematu ustalenia sesji i posiedzeń komisji w konkretne dni.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, że  w wolnych wnioskach wróci do sprawy
 i ustalimy ten dzień.

Pan Zbigniew Babicz poinformował, że od 10 lat przed budżetem zawsze składał wnioski o wykonanie kanalizacji przy ulicy Płockiej przy pawilonach. W tym roku ten teren  został zalany , było po pas wody. Rów jest bardzo blisko, a kanalizacji jest około 50 m . Poprzedni Pan Burmistrz uzasadnił, że tam jest infrastruktura, czyli przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne itd. Trudno jest tam cokolwiek zrobić sprzętem budowlanym. Człowiek zatrudniony w ramach prac interwencyjnych sam to zrobi. 


Innych zapytań i interpelacji nie było.

 

Ad.7

 

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 16 zarządzeń, 6 z nich dotyczyło gospodarki nieruchomościami, 3 dotyczyły komisji przetargowych i realizacji inwestycji, a następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

 

Kolejno pytania zadawali:   

Pan Piotr Gadomski  zapytał, odnośnie zarządzenia z dnia 28 czerwca w sprawie powołania komisji do opróżnienia lokalu socjalnego, co to znaczy?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że chodzi tu o sytuację gdzie nie ma lokatorów, ponieważ obydwoje nie żyją, natomiast zostały po nich pamiątki. lub inne rzeczy codziennego użytku, które musiały zostać w sposób komisyjny uporządkowane.  

Pani Bożena Banasiak zapytała Burmistrza o Ogólnopolską kartę seniora? Kiedy będzie ta karta dla seniorów i jakie korzyści z tego będą mieli seniorzy?

Pan Burmistrz odpowiedział, że chcielibyśmy zrealizować to zadanie, spełniało ono wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Będzie je organizowała organizacja pożytku publicznego. Dedykowana będzie  określonej karcie ogólnopolskiej dla naszej miejscowości i poprzedzona będzie  rozmowami z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami, natomiast samo założenie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest takie, ze osoby, które ukończyły 60-ty rok życia będą miały prawo do korzystania z różnych zniżek u różnego rodzaju przedsiębiorców. Będzie spotkanie z Klubami Seniora działającymi na naszym terenie, zobaczymy też jakie będzie zainteresowanie osób, które chcą  w tym uczestniczyć. Z drugiej strony Fundacja, która prowadzi to zadanie będzie też nawiązywała kontakty z naszymi przedsiębiorcami. Będziemy chcieli, aby seniorzy uzyskali konkretne zniżki, na konkretne produkty . Natomiast jakie to będą zniżki i jakie to będą produkty wyjdzie w czasie realizacji zadania.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy seniorzy będą uiszczać jakąś opłatę, składkę ?

Pan Burmistrz odpowiedział, że nie.      

Pan Marek Kuminiarczyk zapytał, o zarządzenie z 11 lipca w sprawie powołania komisji przetargowej  dot. odpadów komunalnych?

Pan Burmistrz wyjaśnił, że I przetarg był  ogłoszony, ale wpłynęły oferty, które znacznie przekraczały nasze możliwości finansowe. W związku z tym ogłosiliśmy II przetarg . Przez miesiąc zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych został wyłoniony wykonawca na jeden miesiąc i w ciągu tego miesiąca został ogłoszony ponownie przetarg, komisja przetargowa została powołana 11 lipca. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych do kwoty 30 tys. euro możemy zlecić usługę na jeden miesiąc usługę, która jest usługą społecznie pożądaną, konieczną.

Pan Marek Kuminiarczyk  zapytał, czym różną się umowy na odbiór odpadów zawarte do końca czerwca
i od lipca?

Pan Burmistrz odpowiedział, że jest to około 20 tys. zł więcej .Do końca czerwca było ok. 70 tys. zł, a teraz jest ok. 90 tys. zł miesięcznie. I ta kwota została uzyskana ma kolejne 10 m-cy. Przetarg jest już rozstrzygnięty, umowa została podpisana i usługa jest już świadczona.

Pani Bożena Banasiak zapytała, czy mieszkańcy będą więcej płacić?

Pan Burmistrz odpowiedział, że pieniądze płacone przedsiębiorcy muszą być bezpośrednio przekładane na mieszkańców. Wstecznie nie będzie to działało .

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

 

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Następnie poinformowała, że wprowadzenie WPF wiąże się ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary Garwarz”. W dniu dzisiejszym aneks został podpisany z narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i okres realizacji tej inwestycji został wydłużony do 2020 roku. W związku z tym zmieniają się wydatki majątkowe .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXIV/256/2018 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Następnie poinformowała, że do uchwały którą Państwo otrzymali na posiedzenie komisji doszły dwa załączniki,. Jeden dot. zwiększenia dotacji na finansowanie sportu, drugi dot. zadań zleconych. Po posiedzeniu komisji wpłynęła dotacja na dodatki energetyczne w wysokości  299,00 zł, więc pozwoliła sobie to wprowadzić do budżetu.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXIV/257/2018  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

3)      w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta  i Gminy .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów: 14 przeciwko, nie  podjęła uchwały
 
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

4)      w sprawie zmiany uchwały nr XXII/241/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXIV/258/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/241/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Glinojeck.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu

 

5)       w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kowalewko, gmina Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXIV/259/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kowalewko, gmina Glinojeck.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu

 

6)      w sprawie przekazania projektu regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że tak jak ustalane było na posiedzeniu komisji nasz Zespół: Pani Iwańska, Pan Lewandowski i on, przy obecności Pana Prezesa, dokonaliśmy zmiany poprzedniego tekstu regulaminu. Dużą część tych zmian wprowadził on, największe to wprowadzenie rozdziału III Prawa i obowiązki odbiorcy usług. Dziwne jest, że ustawa daje za zadanie opracowanie projektu regulaminu i dyspozycje jakie zadania mają być w nim ujęte, nie wskazuje natomiast zakresu obowiązków odbiorcy usług. Co jest bardzo istotne. Było też mylne zastosowanie podstawy prawnej i wprowadził zmiany, żeby opierać się tekście jednolitym ustawy z maja 2018 r. Następnie zwrócił się do Pani Radczyni z zapytaniem, czy właściwe jest stwierdzenie w podejmowanej uchwale, że Rada Miejska po dokonaniu analizy projektu regulaminu, podczas gdy art. 19 ustawy mówi że: ,, Rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków ”. My nie dokonaliśmy analizy, a przygotowaliśmy ten projekt na podstawie projektu dostarczonego przez ZGK. Art. ustawy z 2017 roku mówi, że Rada ma dokonać analizy, co z analizy ma wynikać. Poprosił
o ustosunkowanie się do tego Pani Mecenas. Czy jest konieczność  zmiany tekstu tej  uchwał?

Pani Bożenna Marchel –Potrzuska – Radca Prawny  wyjaśniła, że rzeczywiście troszkę nietypowy jest teraz tryb uchwalania regulaminu zgodnie z nowa ustawą. Dotychczas był on uchwalany przez Radę,  bez Wód Polskich. Natomiast zgodnie z art. 8 obecnej ustawy pierwszy regulamin  opracowuje przedsiębiorstwo, przedstawia Radzie, stąd mamy termin 12 czerwca i 2 miesiące stąd mamy 12 sierpnia, kiedy to Rada ma czas na analizę i potem jak te regulaminy już wejdą w życie i ustawa zacznie działać to będzie ten art. 19 ustawy.Przy zaopatrzeniu w wodę ustawodawca wprowadził przepis przejściowy, że potem Rada będzie opracowywała kolejne regulaminy, natomiast ten pierwszy opracowuje przedsiębiorstwo, przedkłada Radzie, a Państwo to analizują, stąd ten art. 8 ust 2 na zasadzie przejściowego. Kolejno zasugerowała swoje uwagi do przedstawionego regulaminu, a mianowicie:

1)      nie chciałaby żeby w regulaminie powtarzać ustawy, ponieważ orzecznictwo mówi że jak jest akt prawa miejscowego to nie powtarzajmy ustaw bo powtarzamy ustawodawcę. W związku z tym wyrzuciłaby §3. ,

2)       natomiast w §2 nie chciałaby, żeby było wspomniane, że w Glinojecku ZGK wykonuje usługę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Konstrukcją tego regulaminu jest to, że jest to akt prawa miejscowego, przedsiębiorstw może być kilka. My uchwalamy nie na dziś kiedy przedsiębiorstwo istnieje, może być tu konkurencja. Podała przykład, że w jednej z miejscowości było uchylenie całego regulaminu ponieważ był podany konkretny zakład. To jest dla każdego przedsiębiorstwa.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK poinformował, że ten paragraf wprowadził Pan Zubelewicz, w jego projekcie tego nie było.       

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że jest zdania, iż to powinno zostać. Chodziło mu o to, żebyodbiorca biorąc do ręki  regulamin i czytając go nie będzie musiał szukać jeszcze w ustawach. Taki regulamin, który odsyła do innych przepisów uważa, za utrudnianie życia.

Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK poinformował, że pracuje w ZGK już dość długo i jedyną osobą, która zainteresowała się regulaminem był Pan Stanisław. Zainteresowanie tym jest bardzo małe.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że chciała, żeby w regulaminie znalazły się niektóre przez nią zaproponowane zapisy. Gdy są jakieś sporne sprawy wówczas jest to potrzebne. Ponadto Pan Prezes zobowiązał się nam, że pomyśli o założeniu strony internetowej i facebooka, ponieważ coraz więcej ludzi nie ma czasu żeby biegać do ZGK.

Pan Andrzej Gontarski poinformował, że zgadza się z tym  iż nie powinno być powielania przepisów
z ustawy. Następnie zasugerował swoje uwagi do Regulaminu:

1)      Rozdział 2 Minimalny zakres usług świadczony przez (…), źle wygląda struktura tego tytułu.

Pan Andrzej Franczak poinformował, że tak mówi ustawa.

2)      Rozdział 10 można byłoby stylistycznie zmienić nagłówek.

3)      §41 wskazane w nim dokumenty mogły być udostępnione w internecie, żeby nie robić zamętu w ZGK,

Pan Grzegorz Sikorski- Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jest to w tej chcieli nie możliwe technicznie

Pan Andrzej Franczak odpowiedział, że będzie chciał to zrobić.

Pan Gontarski zwrócił również uwagę na kilka innych zapisów w regulaminie.

   

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXIV/260/2018  w sprawie przekazania projektu regulaminu  dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu.

 

Uchwała wraz z załącznikiem stanowi integralną część  niniejszego protokołu

 

Ad. 9

 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że na pismo Radnego Pana  Zubelewicza , Pan Burmistrz odpowie na piśmie po zapoznaniu się z nim.

Pan Burmistrz odniósł się jednak do interpelacji Pana Zubelewicza i zauważył, że ich spotkania nie były bezowocne ponieważ otrzymał Pan Sprawozdanie finansowe ZGK za 2016  i 2017 rok.Poprosił też o ewentualne zgłoszenie się do ZGK w celu otrzymania, ewentualnie sprawdzenia tych danych, które później były elementem informacji oraz które były używane do sporządzenia analizy oraz kalkulacji służących do opracowania wniosku o taryfę. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym odpowiedzi na interpelacje  i zapytania podane są określone terminy . Odpowiadając na drugą interpelację związaną z kanalizacją deszczową przy ul. Płockiej to koncepcja na całe zagospodarowanie odprowadzenia wód powierzchniowych i opadowych jest przygotowywana . Wniosek o realizacje inwestycji pn. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Płockiej został złożony, natomiast nie uzyskał on w tamtym momencie akceptacji. Za chwilę będzie możliwość składania wniosków do budżetu na następny rok.

     

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

 

Ad. 10

  

W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Paweł Mroczkowski- Sołtys sołectwa Kondrajec Pański poinformował, że na ostatniej sesji zapytał Pana Prezesa ZGK od kiedy wchodzą nowe stawki za wodę? Pan Prezes odpowiedział mu, że z dniem 30 czerwca, a okazało się, że stawki wchodzą od 12 . W związku z tym wyszła nieścisłość .

 

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK wyjaśnił, że termin ten wynikł z terminu ogłoszenia taryfy za wodę przez Wody Polskie. Nie zależało to od jego terminu złożenia wniosku, a od terminu ogłoszenia taryfy.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, kto bierze odpowiedzialność za taryfę wodno-ściekową Pan Prezes czy firma, która ją ustalała? Ponadto, czy nasza gmina znów potrzebuje prokuratury, czy nie można usiąść podyskutować i spróbować się dogadać? Czy ta firma może jeszcze usiąść i przeanalizować dane? Każde wejście jakiejś instytucji kontrolującej nie wyjdzie na działalność placówki pozytywnie. Kolejno zwróciła się do Pani Mecenas z zapytaniem: Czy można udostępnić te dane, czy nie można? Czy potrzebne nam takie nagłośnienie?

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady zauważył, że gdyby w taryfie było coś źle, to dla zakładu
i Pana Prezesa są ogromne kary, zależne procentowo od dochodów firmy.

Pani Bożenna Marchel-Potrzuska- Radca Prawny poinformowała, że to zapytanie Radnego należałoby zakwalifikować do informacji publicznej. Art. 61 Konstytucji i jawność gospodarki ma jeszcze to do siebie, że o ile przepisy szczególne pewnych rzeczy nie wyłączają do następnej kadencji to kolejna ustawa jeszcze bardziej tę jawność rozszerza. Pan Radny teraz nie ma wstępu do spółki , ale od następnej kadencji będzie ją miał. Co nie znaczy, że jeśli będzie coś znów chronione tajemnicą typu dane osobowe i jeżeli firma opracuje sobie pewne standardy , że coś jest tajemnicą handlową, gospodarcza to Radny również tego nie otrzyma. Z tego co jej wiadome w umowie z firmą opracowującą taryfę jest zapis odnoście tajemnicy. Jeżeli natomiast Pan Prezes ma taki zapis , a mimo tego poprosiłby tę drugą stronę o zgodę na udostępnienie to można byłoby to udostępnić. Odbyłoby się to za zgodą stron. Jeśli strona nie zgodziłaby się, to nie wskazanym byłoby to udostępniać .Zgadza się z tym, że można jeszcze mediacyjne spotkać się i wyważyć czy to są tak ważne dane, których nie powinny widzieć osoby z zewnątrz. Myśli, że tam nie ma takich wrażliwych danych. To jest do przedyskutowania. Nie powinny być te sprawy wynoszone poza gminę.             

Wody Polskie zostały utworzone jako organ obiektywny przy ustalaniu taryf za wodę i odprowadzanie ścieków podobnie jak funkcjonuje Energa i sama ustala stawki za oświetlenie .

Pan Dariusz Lewandowski  poinformował, że mieszkańcy pytają się dlaczego taki wzrost cen za wodę
i ścieki? A my jako Radni nie mamy nawet możliwości otrzymania danych potrzebnych do przygotowania taryfy tzn. wniosku, żeby ją sobie przeliczyć i powiedzieć mieszkańcom, że sprawdziłem i rzeczywiście Prezes zrobił to dobrze. Zauważył, żeby Pan Zubelewicz nie przypisywał sobie znalezienie błędu w taryfie z zeszłego roku, ponieważ mimo naliczeń Pan Prezes rok temu przystał sam na niższe stawki. W 2016 roku nie było błędu w naliczaniu taryfy, a wprowadzane były inne stawki dostosowane do ceny wody. Więc to nie były błędy Pana Prezesa. Gdybyśmy zatwierdzili wtedy to co Pan Prezes złożył, wówczas tak dużych podwyżek by nie było. Następnie odniósł się do wypowiedzi Pana Burmistrza dot. tego, że mamy już rozstrzygnięty przetarg na wywóz odpadów i co teraz mamy przeanalizować kalkulacje cen firmy, która wygrała przetarg? Nie bo przyjdzie nam zapłacić odpowiedną cenę. Nie wie dlaczego Wody Polskie wytknęły Panu Prezesowi, że są dwie stawki dla przedsiębiorców i dla prywatnych osób, a np. w dostawie energii są dla przedsiębiorców inne stawki  i dla prywatnych też mają inne stawki?  

Pan Andrzej Gontarski poinformował, że również jest za tym, żeby załatwić to we własnym gronie. Osobiście uważa, że jest to powinien paradoks, że jako Rada nie możemy znać danych, których chroni Pan Prezes. Ludzie nas utożsamiają z tym, że to my ustalamy  stawki za wodę i ścieki, nie rozumieją tych zmian. Chcemy znać uzasadnienie dlaczego ta podwyżka była tak znaczna. Są gminy w których jest podział pomiędzy jednymi odbiorcami, a drugimi natomiast u nas potraktowali Pana Prezesa w sposób obcesowy. Co do Wód Polskich to nie uważa, żeby to była instytucja potrzebna, ponieważ płacimy im duże pieniądze i nie wiadomo za co.   

Instytucja się reorganizuje, dokumenty bardzo długo tam leżą, brakuje ludzi i doświadczenia natomiast myśli, że dane które otrzymują od zakładów analizują bardziej pod kątem rachunkowym, nie wnikając w szczegóły bo na to by nie mieli czasu. Jest jak najbardziej za tym, żeby te informacje o które Pan Stanisław się ubiega przekazać Radzie, udostępnić to. Potwierdził, że w ubiegłym roku pod wpływem dyskusji i wskutek niedociągnięć, które Pan Zubelewicz znalazł Pan Prezes zgodził się na obniżkę cen za wodę i ścieki. Następnie zwrócił uwagę na komunikację przy Biedronce, żeby narysować tam odpowiednie pasy bo może stać się tam nieszczęście.  

Pan Stanisław Zubelewicz odniósł się do uchwalania taryfy w ubiegłym roku i stwierdził, że Panowie nie mają racji żeśmy się dogadali. A mianowicie on wykazał błąd w kalkulacji ubiegłorocznej i wnioskował o podjęcie uchwały o nie zatwierdzeniu taryfy i do ponownego jej przeliczenia. A to, że Państwo Radni dogadaliście się z Prezesem i ustaliliście stawkę pośrednią to było działanie nieuprawnione, bo ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje dwie możliwości: zatwierdzenie taryfę  i nie zatwierdzenie taryfy. Nie ma działania pośredniego. Był przeciwny dogadaniu się z Panem Prezesem. W swoim piśmie użył straszaka w postaci prokuratora, ale  tylko niektórzy Radni się przestraszyli. Chce działania ze strony Pana Prezesa, żeby przekazał wymagane dane. Jeśli je przekaże to temat prokuratora odejdzie. Jeśli natomiast nie uzyska wymaganych danych będzie bezwzględny i sam to zgłosi. Nie zgadza się z Panią Mecenas, że w tych sprawach może być użyta tajemnica handlowa. Człowiek, który sporządził tę kalkulację prowadzi szkolenia na terenie całego kraju w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, jak sporządzić tę taryfę. W tej materii nie widzi podstawy zawarcia klauzuli odnośnie tajemnicy handlowej. Uważa, że te sprawy są jawne ponieważ dotyczą życia publicznego w naszej gminie. Same zachowanie Pana Prezesa wskazuje na to, że czegoś się boi bo nie chce pokazać dokumentów.

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK  zauważył, że jak ktoś nie ma argumentów, to używa prokuratury. Pan Stanisław jest nastawiony przeciwko zakładowi. W zeszłym roku zawieraliśmy ugodę, było 0,9 zł, teraz jest 1,30 zł. Gdybyśmy to skumulowali wyszło by tak samo. Miał wówczas dwie drogi wyjścia, mógł pozostać przy swoim, poszedłby do sądu i on by rozstrzygnął, ale byłoby  tak , że nie mógłby wprowadzić tych stawek  do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Kolejno odniósł się od osoby Pana Zubelewicza  i poinformował, że jak przyszedł on do firmy Pan Bieżuński pozostawił mu straty w 2007 roku  w wysokości 131 000,00 zł, natomiast kiedy wszedł Pan Zubelewicz w 2008 roku, wprowadził swoje działania naprawcze to rok zamknął stratą 623 827,00 zł, przy przychodzie 2 031 000,00 zł.  Pokazuje koszty, ale wynik finansowy był jaki był.         

Wszystkie dane użyte do taryfy są do sprawdzenia, są zaksięgowane nie można tego ukryć. Bał by się coś zataić ponieważ nie tylko naruszona była by działalność zakładu ale i jego osoba, a ponadto naliczone byłyby bardzo duże kary. Pan Zubelewicz za wszelką cenę chce podważać jego działalność. Następnie zapytał, czy ten przeliczył ubiegłoroczna taryfę po tych nowych stawkach?

Pan Stanisław Zubelewicz odpowiedział, że tak.

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK  zasugerował, że ten okłamuje wszystkich.

Pan Stanisław Zubelewicz odniósł się do słów Pana Franczaka, potwierdził, że w 2008 r. objął stanowisko Prezesa ZGK, w sierpniu, po 8 miesiącach roku. Wówczas funkcjonowały stawki nie zmieniane od 8 lat. Strata była wysoka, ale gdy weszło już ogrzewanie IV kwartału 2008 po cenach tych dawnych nie był w stanie dokonać jakiejkolwiek zmiany. Wykonanie nowej taryfy to proces kilkumiesięczny. Jego taryfy wykonane na wodę , co i ścieki zaczęły funkcjonować dopiero od stycznia 2009 roku. Rok 2008 musiał się zakończyć tak jak się rozpoczął. A ponadto w tym czasie Przewodniczącym Rady Nadzorczej był Pan  Andrzej Franczak i on to wszystko nadzorował. Opracował program naprawczy dla ZGK, który widnieje jako dokument w gminie i w ZGK . Program 3-letni zakładał, że w przeciągu 3 lat zakład wyjdzie na prostą  i Pan Franczak gdy przejął po nim zarządzanie bazował na jego programie i on go realizował.

Pani Małgorzata Iwańska zwróciła się do Pana Andrzeja Gontarskiego i poinformowała, że rozmawiała  z naszym komendantem Policji odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Biedronki i okazuje się, że jest to teren prywatny i nic do tego nie ma ni gmina, ni nikt inny. Jedyną rzeczą, którą można tam zrobić to  wpłynąć na zarząd Biedronki, żeby ten wymógł na właścicielu terenu poprawę bezpieczeństwa. Jest tam dużo pieszych, stojące ciężarówki , samochody osobowe poruszające się jak kto chce, może być tragedia. Najlepiej zebrać podpisy i zgłosić to do zarządu Biedronki, nie do właściciela. 

Pani Zofia Kamińska podziękowała Panu Burmistrzowi i MGOK za zorganizowanie w Malużynie ,,Kramu z Kulturą”. Bardzo fajna inicjatywa, udało się, pogoda dopisała . dzieci zadowolone, rodzice którzy uczestniczyli również,  więc podziękowała i prosiła o jeszcze.

Pani Małgorzata Iwańska  poinformowała, że Malużyn i Śródborze mieli dobrą pogodę, natomiast Sulerzyż i Zygmuntowo nie, ale będzie w sierpniu powtórka.

Pan Dariusz Lewandowski podziękował w imieniu strażaków OSP Glinojeck, ponieważ w dzisiejszej uchwale została podjęta darowizna sołectwa Ogonowo na rzecz OSP 5 tys. zł , Jest to przeznaczone na zakup sprzętu  do ochrony miejsca zdarzenia , a pozostała kwota na zakup płynu piankotwórczego.

Pan Grzegorz Sikorski poprosił o propozycje dnia kiedy ma się odbywać sesja?   

Zaproponowano czwartek.

Następnie przystąpiono do głosowania i stosunkiem głosów 13 za, 1 przeciwko (środa), dzień sesji ustalono na czwartek.

Kolejno przystąpiono do głosowania nad godziną sesji i ustalono że będzie to 10.00(6 głosów) i 13.00 (4 głosy)

Pan Grzegorz Sikorski poinformował , że I sesja będzie o 10.00, a po jej zakończeniu Państwo zdecydujecie, czy następna sesja będzie o 13.00, czy o 10.00.

Pan Stanisław Pniewski poinformował, że nie ma przejścia na działki.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady wyjaśnił, że chodzi tu o kładkę i zostało to już zgłoszone i będzie naprawione. W dniu wczorajszym to zgłosił, dziś odpowiedni człowiek to oglądał i będzie to poprawione.

 

Innych zapytań nie było.

 

Ad.13

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach. 

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                             Przewodniczący  Rady:

Janusz Przybyszewski                                                                                             Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2018 13:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 282
01 października 2018 13:45 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl