Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR XXV/18 z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/18

 

z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 27 września 2018 roku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku, pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady – Grzegorza Sikorskiego.

 

Obrady trwały od godziny 13.00 do godziny 15.10.

Rada obradowała w składzie - 14 radnych (nieobecny Radny Marek Kuminiarczyk), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Kierownicy jednostek:  Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK, Pan Krzysztof  Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Wiesław Mostowy – Dyrektor LO
  w Glinojecku,  Pani Anna Radziejewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ościsłowie, Pani Grażyna Konstantynowicz – Dyrektor MGP w Glinojecku, Pan Andrzej Franczak- Prezes ZGK w Glinojecku, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS w Glinojecku.
 5. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy: Pani Barbara Kupniewska - Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, lokalami i majątkiem Gminy, Pani Sylwia Koziatek-Inspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych.
 6. Mieszkańcy wsi Kondrajec Szlachecki;
 7. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 8. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

PRZEBIEG SESJI:

 

Ad. 1

 

Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Ad.2

 

Porządek dzienny Sesji zaproponowany przez Przewodniczącego Rady został przyjęty jednogłośnie w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołów  z  poprzednich  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 8. Podjęcie  uchwał:

1)      w sprawie  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)      w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2018;

3)      w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
 i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

4)      w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck;

5)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck;

6)      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki;

7)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kondrajec Szlachecki , gmina Glinojeck;

8)      w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Wojewodę Mazowieckiego.

 1. Ustosunkowanie się Rady Miejskiej do Raportu z analizy kalkulacji cen do taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres 3 lat (2018-2021), przygotowanego przez Radnego Pana Stanisława Zubelewicza.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.                                                                    
 3. Oświadczenia i wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

 

Ad. 3

 

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lipca 2018 roku był Radny Pan Janusz Przybyszewski, który poinformowała zebranych, że zapoznał się z protokołem z sesji,  w pełni odzwierciedla on jej przebieg, nie wnosi do niego żadnych uwag, w związku  z tym wnioskuje o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2018 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Sekretarzem na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 12 września 2018 roku był Radny Pan Jacek Radwański, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem z sesji,  w pełni odzwierciedla on jej przebieg, nie wnosi do niego żadnych uwag, w związku  z tym wnioskuje o przyjęcie go bez czytania. 

 

Protokół z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej z dnia 12 września 2018 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

 

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Stanisław Zubelewicz , który zajął miejsce w Prezydium.

 

Ad. 5

 

Nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.

 

Ad.6

 

Pytania zadawali:

Pani Małgorzata Iwańska zwróciła się do Prezesa ZGK z zapytaniem ,kiedy rozpocznie się sezon grzewczy? Otrzymuje dużo telefonów od mieszkańców, że jest zimno, a w innych miastach już grzeją. 

Pan Piotr Gadomski  zapytał, czy jest jakiś czas przeznczony na budowę chodnika w stronę cmentarza? Prace bardzo wolno się posuwają.

Pan Marek Hammer zauważył, że mamy dwa budynki socjalne w Kondrajcu i Glinojecku, zapytał jak wygląda zadłużenie lokatorów tych budynków? Czy Komisja Mieszkaniowa przydzielając takie mieszkania, bierze pod uwagę zdolności finansowe do opłacania czynszów?

 

Innych zapytań i interpelacji nie było.

 

Ad.7

 

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 30 zarządzeń, 12 z nich dotyczyło gospodarki nieruchomościami, 3 dotyczyły zmian w budżecie, 1 dotyczyło przekazania informacji z wykonania budżetu, 3 dotyczyły powołania komisji przetargowych  i 5 związanych z edukacją oraz pozostałe zarządzenia. Następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza.

 

Kolejno pytania zadawali:   

Pan Piotr Gadomski poprosił, żeby Burmistrz czytał Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej,  tak jak my mamy zapisane, albo żeby było napisane tak jak Pan Burmistrz czyta. 

Pan Burmistrz  wyjaśnił, że zrobił to tylko i wyłącznie w celu pogrupowania.

Pan Marek Hammer  zapytał odnośnie zarządzenia z dnia 9 sierpnia w sprawie organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa  – Gospodarza Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, co to jest , czemu to ma służyć?

Pan Burmistrz  odpowiedział, że jest zarządzenie wydane w ramach zadań zleconych rządowych polegające na tym , że w przypadku przejścia wojsk sojuszniczych przez terytorium naszej gminy mamy udzielać im wsparcia w postaci logistyki, infrastruktury, informacji. Wynika to z przepisów.

Pan Marek Hammer   zapytał odnośnie zarządzenia z dnia 24 sierpnia w sprawie oddania w użyczenie budynku komunalnego w miejscowości Żeleźnia- pojawiło się to po raz pierwszy i się nad tym zastanawia?

Pan Burmistrz odpowiedział, że lokal wynajęła osoba prywatna na organizację 18-stki.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 8

 

Podjęcie uchwał:

 

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie poinformowała, że tak jak rozmawialiśmy na posiedzeniu komisji,  uchwała budżetowa zmienia się zgodnie z uzasadnieniem do niej, a co za tym idzie zmienia się i WPF. Nie drukowała całej uchwały,
a tylko zmiany. Jeśli natomiast ktoś chce zobaczyć całą uchwałę zaprasza do siebie. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

W sesji zaczęła uczestniczyć Pani Bożenna Potrzuska-Marchel – Radca Prawny.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXV/264/2018 w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Następnie poinformowała, że do budżetu wprowadziła zmiany o których mówiła na posiedzeniu komisji. Zmiany dotyczą Funduszu sołeckiego, międzyczasie wpłynęły też dwie dotacje dla Pomocy Społecznej
w kwotach 2 392,00 zł, na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zmiana pomiędzy rozdziałami dotycząca realizacji programu  Dobry Start, czyli 62 tys. zł zostało zdjęte Decyzją Wojewody
z planu na świadczenie pomocy, a przeniesione na realizację programu Dobry Start.

 

Kolejno pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że w dziale 750 nastąpił wzrost wydatków o 97 tys. zł na promocję Gminy, czy chodzi tu o jakąś promocję na zewnątrz ?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie ma tu takiego wzrostu, jest tu przeniesienie pomiędzy paragrafami. W dziale 750 §75075 na samą promocję jest przeniesienie w kwocie 1 200,00 zł. Kwota 97 tys. zł to ogólna kwota przeniesiona na ten dział.  Będzie zamawiane nagranie z uroczystej sesji i jakieś ogłoszenia w prasie.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXV/265/2018  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na rok 2018.

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

3)      w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego
 i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w uchwale tej określa się zasady dotacji dla przedszkola niepublicznego, w porównaniu do uchwały przekazanej na posiedzenie komisji dochodzi jeden załącznik ponieważ ustawa o finansowaniu zadań oświatowych mówi, że od 1 stycznia 2019 roku przedszkole niepubliczne musi rozliczać się z pieniędzy, które otrzymuje od nas na kształcenie specjalne. Dotychczas to rozliczenie było w jednym załączniku i nie trzeba było pokazywać wydatków na kształcenie specjalne, a od stycznia przedszkole musi się z tego rozliczyć .W tej chwili przedszkole będzie składało dwa rozliczenia jedno z bieżących wydatków, a drugie z wydatków na kształcenie specjalne.    

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę nr XXV/266/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Glinojeck oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

 

Uchwała wraz z załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

4)      w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXV/267/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck.

 

5)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck;

 

Pan Michał Chlebowski- Przedstawiciel FirmyKoncept Pracownia Urbanistyczna poinformował, że plan  przeszedł wszystkie uzgodnienia i uzyskał wymagane opinie w lipcu 2018 r.. Następnie przedstawił strukturę
 i główne założenia tego projektu. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 4 odrębne obszary:

Obszar 1 o pow. 1ha zlokalizowany jest w sąsiedztwie ulicy Płockiej, Jasnej, Ciechanowskiej i Aleja Róż.

Obszar 2 o pow. 0,3 ha znajduje się w rejonie ulicy Parkowej, obok Urzędu Miasta i Gminy.

Obszar 3 o pow. ok 10 ha znajduje się w rejonie ulicy Płockiej, przy Biedronce.

Obszar 4 o pow. 5 ha znajduje się w rejonie ulicy Fabrycznej, Spokojnej i Wiejskiej, czyli w okolicy targowiska.

Następnie omówił kolejno te obszary i procedury tworzenia projektu.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXV/268/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck.

 

6)      w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Dariusz Lewandowski zwrócił uwagę na to, że nigdzie w uchwale nie zauważył ograniczenia budynków inwentarskich i gospodarczych, czy na tym obszarze powstać mają np. kurniki i chlewnie, budynki powyżej 40 DJP?

Pan Stanisław KorpantyPrzedstawiciel  Biura architektonicznego  odpowiedział, że jeśli nie ma ograniczeń to mogą.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, czy wnioskiem formalnym Radni mogą wprowadzić do zapisu planu, zapis ograniczający dla budynków gospodarczych do 40 DJP?

Pan Stanisław KorpantyPrzedstawiciel  Biura architektonicznego  odpowiedział, że mogą, ale wtedy trzeba byłoby cofnąć procedurę do wyłożenia do publicznego wglądu. Będzie to zupełnie inne ustalenie planu. Zarówno właściciel nieruchomości jak i zainteresowany, wszyscy mogą złożyć tu jakieś uwagi.

Pan Dariusz Lewandowski zgłosił oficjalny  wniosek formalny o wprowadzenie zapisu ograniczającego budowanie budynków gospodarczych do 40 DJP. Przy dokonaniu takiego wpisu zablokujemy możliwość budowy kurników i chlewni na tym terenie.

Pan Andrzej Gontarski uspokajając Pana Radnego Lewandowskiego poinformował, że na takiej powierzchni nikt kurników budował nie będzie. To jest za mała powierzchnia żeby powstała tam zabudowa szeregowa.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że wprowadzaliśmy ten zapis na Sadku i Bielawach, więc bądźmy konsekwentni i pilnujmy tego, żeby na terenach wiejskich po przekształceniach ten zapis istniał.

Pani Bożenna Potrzuska-Marchel-Radca Prawny  zauważyła, że nie chce się wypowiadać co do merytoryki, ale do spraw formalnych. Jeżeli padł wniosek Pana Radnego, to wskazanym jest go przegłosować. Jeśli wprowadzimy zaproponowany zapis to spowoduje, że ta uchwała na dzisiejszej sesji nie zostanie uchwalona.Procedura musi zostać ponowiona.  

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, jakie są inne skutki prócz tego, że dziś byśmy tej uchwały nie podjęli?

Pan Stanisław KorpantyPrzedstawiciel  Biura architektonicznego  odpowiedział, że nie ma żadnych konsekwencji. Następnie zauważył, że sprawa ta ciągnie się już dość długo ze względów formalnych
 i merytorycznych. Plan ten uchylany był  przez Wojewodę w trybie nadzorczym. Szkoda żeśmy wcześniej
 o tym nie pomyśleli ponieważ ponownie będziemy musieli ten tryb powtórzyć.

Pani Małgorzata Iwańska  zapytała mieszkańców Kondrajca Szlacheckiego, czy widzieli ten plan ?

 

Mieszkańcy jednogłośnie odpowiedzieli, że nie widzieli planu i nie wiedzą o które działki chodzi.

 

Mieszkaniec Kondrajca Szlacheckiego zapytał, czy po takiej zmianie MPZP będzie można wybudować
w Kondrajcu biogazownię? Czy MPZP obejmuje działkę, o którą cały czas się toczy spór? Nie zna się na zapisach. Następnie zwrócił się do sołtysów wsi Wkry i Garwarza Starego, żeby u nich taka biogazownia nie powstała.

Pani Winiarek poprosiła o możliwość zobaczenia działki, której dotyczy proponowana zmiana.  

 

PRZERWA W OBRADACH.

 

Po przerwie przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez Radnego Pana Dariusza Lewandowskiego dot. wprowadzenia zapisu ograniczającego budowę gospodarstw rolnych ponad 40 DJP.

 

Głosowanie przedstawiało się następująco: 13 głosów za, 1 wstrzymujący.

 

W związku z decyzją o wprowadzeniu  do uchwały zapisu zaproponowanego przez Pana Lewandowskiego, zakończono nad nią prace.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska nie  podjęła głosowania nad uchwałą  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki

 

7)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kondrajec Szlachecki , gmina Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Następnie głos zabierali:

Pan Dariusz Lewandowski kontynuując swoje stanowisko, poprosił o ujęcie w MPZP zapisu, że dozwolona jest zabudowa gospodarcza do 40 DJP.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXV/269/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Kondrajec Szlachecki , gmina Glinojeck.

 

8)      w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pani Bożena Potrzuska-Marchel zauważyła, że Pani Sekretarz przeczytała jedną z propozycji jaką Państwu przedstawiliśmy. Jako odpowiedź na skargę, musi być uchwała, ponieważ skarga dotyczy uchwały, a Wy jako rada i organ kolegialny musicie na nią odpowiedzieć. Jest kilka możliwości odpowiedzi na tę skargę:

 1. można wnieść, że nie zgadzam się na oddalenie skargi,
 2. można wnieść o uznanie skargi,
 3. pozostawić to uznaniu sądu.

Pani Sekretarz przeczytała pierwszą wersję. Omawiała to na posiedzeniu komisji. Jest też taka wersja, że postanawiacie Państwo wnieść odpowiedź uznając tę skargę i pozostawiając uznaniu sądu. Jeżeli jest wniosek o rozstrzygnięcie, że uchwała jest zupełnie niezgodna, że trzeba ją usunąć z użytkowania to musi być istotne i rażące naruszenie prawa. Jeżeli skarga jest obszerna , są w niej zarzuty i Państwo się z nimi zgadzacie to wtedy byłoby o uznaniu skargi. W trzeciej wersji zaproponowaliśmy, że jest to bardzo skomplikowany stan prawny, jesteście organem społecznym, sąd jest sądem prawa  i pozostawiacie  to uznaniu sądu.

 

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady zaproponował, żebyśmy uznali ten wniosek jak najdalej idący, czyli uznanie tej skargi i żeby sąd uznał tę skargę za zasadną. Decyzja należy do Państwa.

 

Następnie przystąpiono do głosowania: Uznanie skargi za zasadną.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym  podjęła uchwałę nr XXV/270/2018  w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Wojewodę Mazowieckiego stosunkiem głosów: 9 za, 2 przeciwne, 2 wstrzymujące się.

 

Uchwała stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

Ad. 9

 

Pan Stanisław Zubelewicz przypomniał, że w czerwcu została zatwierdzona nowa taryfa przez urząd odpowiednio powołany w Warszawie - Wody Polskie na wniosek Prezesa Gospodarki Komunalnej
o zatwierdzenie taryfy. Taryfa została nam przedstawiona w następującym kształcie:

Woda:

Poprzednie ceny dla gr I mieszkańcy i instytucje , było 3,04 zł , nowe taryfy tj. 3,20 zł – wzrost o 0,16 zł , czyli o 5,26%;

Poprzednie ceny dla gr II przedsiębiorstwa, było 3,82 zł , nowe taryfy tj. 3,20 zł –  spadek o 0,62 zł, czyli
o 16,23%;

Ścieki:

Poprzednie ceny dla gr I mieszkańcy i instytucje , było 5,55 zł , nowe taryfy tj. 6,73 zł – wzrost o 1,18 zł , czyli o 21,26%;

Poprzednie ceny dla gr II przedsiębiorstwa, było 7,97 zł , nowe taryfy tj. 6,73 zł –  spadek o 1,24 zł, czyli
o 15,56%.

W ten sposób, średnia cena wody wzrosła o 2,23% , średnia cena ścieków wzrosła o 14,35%.

W czerwcu na spotkaniu z Radnymi, niektórzy Radni zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie, więc on podjął się przeanalizowaniu tej taryfy. Wystąpił do Pana Burmistrza, żeby ten uzyskał dla niego wniosek o taryfę. Prezes ZGK jednak zaczął robić uniki i nie wykonał nawet poleceń Pana Burmistrza. Zaczęły się przepychanki. Dopiero użycie sugestii, że zgłosi sprawę do prokuratury spowodowało, że otrzymał wniosek o taryfę. Dokonał on jego analizy. Brakowało mu pewnych informacji. Wystąpił wówczas bezpośrednio do Pana Prezesa o uzupełnienie pewnych informacji, jednak ten znów zaczął robić uniki. Mimo tego zrobił analizę taryfy i przekazał radnym, Panu Burmistrzowi i Prezesowi ZGK  raport z jej opracowania. Tydzień temu mieliśmy posiedzenie komisji w którym uczestniczył Pan Prezes ZGK, ze swoją księgową. We wniosku o taryfę znalazł dwa mankamenty:

 1. zrównanie cen mieszkańców do przedsiębiorców;
 2. w kosztach użyto pewną pozycję, która była dla niego niezrozumiała Są to tzw. pozostałe koszty, które w sumie na wodę i ścieki wyniosły 138 000,00 zł., nie wiedział co to jest, nie wiedział kogo
   o to zapytać. Gdyby tych kosztów nie uznano do obciążenia cen za wodę i ścieki to wtedy te ceny byłyby niższe. A tak one powodują podwyższenie cen. Pani Księgowa, która była na spotkaniu tydzień temu wyjaśniła co to jest za pozycja.  A mianowicie w pozycję pozostałe koszty włożyła koszty transportu własnego.

Zwróciła mu uwagę, że kiedy on był Prezesem ZGK również tak robił. Rozminęła się niestety z prawdą ponieważ w jego kalkulacji pozostałe koszty są zero  na wodę oraz na ścieki. Koszty transportu wstawił do zupełnie innej pozycji. W 2012 roku, kiedy Pani Księgowa robiła tę kalkulację identycznie poczyniła to jak on. Od 2014 roku, gdy wykonanie wniosku o taryfę zostało zlecone osobie zewnętrznej, wprowadziła ona koszty transportu do pozostałych kosztów. Nie jest to właściwe. Koszty transportu nie są kosztami bezpośrednimi w tworzeniu taryfy wody i ścieków, ale są kosztami pośrednimi. W zeszłym roku kiedy zatwierdzaliśmy taryfę na rok 2017-2018, też te pozostałe koszty zawierały transport co wykazał, ale Pan Prezes nie potrafił nam wyjaśnić co to jest. Przypomniał jak wyglądała dyskusja na nad zatwierdzeniem taryfy w ubiegłym roku. Gdyby już wtedy wiedział co pod tą pozycją się kryje, dziś by tego tematu nie było. Ustawa o rachunkowości mówi, że wszelakie zapisy powinny być jasne, czytelne, rzetelne, a jeśli coś jest nie czytelne to powinno się dać informacje uzupełniające. Tu zabrakło nam informacji uzupełniających. Stąd też wynikło nieporozumienie w jego materiale tzn. że w tym miejscu jest błąd. Jest to błąd nie wpływający na cenę. Natomiast dalej istnieje temat, co do generowania zysków przez ZGK. Za  ubiegły rok ZGK wygenerował dodatkowo  94 832,00 zł zysku, co powodowało że na koniec roku zakład ma na koncie bankowym  521 909,00 zł. A to oznacza, że ZGK pracuje na zyskach w swoich zakresach działalności gospodarczej, a ścieki dla wszystkich podnosi się  14,45%. Każdy kto by to usłyszał szukałby czegoś co jest zawyżone. Pierwsza kwestia to zrównanie cen wody i ścieków między grupami odbiorców – mieszkańcami
i przedsiębiorcami. Państwo Radni otrzymali dziś materiały- wypis ustawy starej i nowej, do strony 3 to rozporządzenia właściwych ministrów w kwestii kalkulowania cen wody i ścieków. Przyrównując poszczególne zapisy nie widać szczególnej różnicy.

Chodzi tu szczególnie o arokacje kosztów na poszczególne grupy taryfowe - w naszym przypadku gr I i gr II. Z tego wynika , że przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane dokonać podziału na taryfowe grupy odbiorców w poszczególnych rodzajach działalność, ale powinno odpowiednio udokumentować ponoszone koszty dla jednej i drugiej grupy. Do zeszłego roku mieliśmy podział na dwie grupy taryfowe na wodę i ścieki. Natomiast w roku bieżącym taryfa została sporządzona  w sposób trochę odmienny . Osoba ją wykonująca napisała na samym początku zapis ”Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne opracowało taryfy wieloczłonowe niejednolite, zawierające ceny i stawki. Sporządzona taryfa obejmuje:
 a) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę niejednolitą, zawierającą różne ceny dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców, podane dla 1 m3 dostarczanej wody i stawkę opłaty abonamentowej na  odbiorcę rozliczanego w oparciu o wskazanie wodomierza;

b) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków taryfa niejednolita zawierająca różne ceny dla taryfowych grup odbiorców za 1 m 3 odprowadzanych ścieków oraz stawkę opłaty abonamentowej.”

To co przedstawił jest prawie literacko przeniesione z Rozporządzenia Ministra  Gospodarki Wodnej
 i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast dalej w kalkulowaniu mamy, że kalkuluje się ceny jako jednakowe, dla mieszkańców i dla przedsiębiorców. Podsumowując można uznać, że we wniosku o taryfę jest zaprzeczenie. Do zeszłego roku przedsiębiorstwo robiło ceny różne na wodę i ścieki dla  taryfowych grup odbiorców

i teraz nie widzi podstawy co się stało, że w tym roku one zostały zrównane. Gdyby przywrócić zróżnicowanie tych cen mielibyśmy taki efekt, że ceny wody wzrosłyby dla obu grup taryfowych o ponad 2,2%, a ceny ścieków dla obu grup taryfowych wzrosłyby o 14,5%. Tak jak Państwo życzyliście sobie, żebym się spotkał z księgową ZGK, był u niej w poniedziałek i wyjaśniliśmy sporne kwestie. Uznaje sprawę „pozostałych kosztów ”, które zakwestionował, za wyjaśnioną . Szkoda tylko, że będący za ścianą Pan Prezes nawet do nas nie zajrzał. Podsumowując wnioskuje, aby spowodować dokonanie ścieżki zmiany cen wody i ścieków w zakresie zróżnicowania  tych cen. Żeby te ceny nie były równe dla obu grup taryfowych,
a  różne.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy w taryfie jest jakiś błąd księgowy matematyczny?

Pan Stanisław Zubelewicz odpowiedział, że koszty pozostałe, które kwestionował są to koszty transportu, które  zostały poniesione i podlegają wkalkulowaniu w koszty. Natomiast drugi błąd w zakresie podziału na ceny równe rożne podtrzymuje.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała Prezesa ZGK ile procentowoudziału w poborze wody i odprowadzania ścieków jest przedsiębiorców, a ile mieszkańców?

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK poinformował, że nie pamięta takiego podziału, ale w materiałach będzie. Kolejno zauważył, że te wszystkie dywagacje, które są tutaj prowadzone, prowadzą do nikąd. Art. 20 pkt 3 nowej ustawy mówi, że :” ceny i stawki opłat określone tam gdzie są zróżnicowane dla poszczególnych grup taryfowych podmiotów na podstawie udokumentowanych  różnic kosztów zaopatrzenia, a w tym przypadku nie ma tej różnicy kosztów”. Nie ma jak udokumentować różnicy kosztów i w tym tkwi cały problem. Możemy tylko udokumentować podniesienie abonamentu dla pozostałych odbiorców i to zostało zrobione. Wcześniej mógł być  podział na różne grupy taryfowe ponieważ inaczej była zapisana opłata za korzystanie ze środowiska : wcześniej było ilość metrów razy ładunek i powstawały odpowiednie koszty
z odpowiednim ładunkiem. 1 m3 kosztuje dla wszystkich jednakowo zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Ponadto za ścieki jest tylko za 1 m3 . Nie ma możliwości udokumentowania i dlatego została wprowadzona jedna grupa taryfowa. Osoba, która przygotowywała taryfę zaznaczyła mu , że jeśli zostaną wprowadzone dwie grupy taryfowe to jeśli pójdzie to do sądu nie będzie w stanie tego obronić. Nowe prawo, które weszło, niestety ale bardzo rygorystycznie podchodzi do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych. Zapowiadają się kontrole i nie może sobie pozwolić na sporządzenie „prowizorycznej taryfy” i potem jej bronił, bo nie miałby jak.

Pani Małgorzata Iwańska odniosła się do zapisów dot. poboru wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorców i mieszkańców i tak w 2017 roku gr I (mieszkańcy) 115 000 m3, gr II (przedsiębiorcy)
18 000 m3 .

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że są to te same przepisy, a zmiany zostały wprowadzone drobne, kosmetyczne. Do tej pory mieliśmy ten podział i było dobrze. Prześledził taryfy wodno-ściekowe innych gmin na stronie Wód Polskich i są tam podziały na różne grupy taryfowe np. Ciechanów.

Pani Małgorzata Iwańska  zaznaczyła, że mamy stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie, czy
o podobnych parametrach przedsiębiorstwa brał Pan pod uwagę? Wiadomo, że każde przedsiębiorstwo ma różne koszty i inaczej jest liczone. Czy to Pan brał pod uwagę?  

 Pan Stanisław Zubelewicz odpowiedzi, że oglądał taryfy i porównywał jakie mają ceny. Wiele przedsiębiorstw dostarcza tylko wodę, są takie które mają tylko mieszkańców. Są tam podane nazwy tych przedsiębiorstw, ale jaka jest ich charakterystyka nie ma informacji na ten temat.

Pan Piotr Gadomski  przywołał Zakład Energetyczny, gdzie prąd idzie jedną linią i zakłady płacą więcej,
 a domostwa płacą mniej. Jest to ta sama droga, te same liczniki, które odmierzają te same wartości.    

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK zauważył, że trzeba zapoznać się z prawem energetycznym, ponieważ tam jest o tym zapis.

Pan Stanisław Zubelewicz zaproponował, żeby Pan Prezes przeczytał dokładnie Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej gdzie jeszcze bardziej, niż poprzedni minister liberalnie do tej kwestii podchodzi.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że stawka ceny za wodę i ścieki jest ustalona na okres 3 lat, czy Pan Prezes może zmienić wniosek o zmianę taryfy, czy te trzy lata tj. taki sztywny okres? Z tego co wie Wojewoda przymusił Pana do założenia ochrony na ujęciu wody. Jaki to jest koszt instalacji i utrzymania tego systemu?  To też wchodzi w koszty poboru wody. Jeśli Pan w taryfie nie ujął tego, to w przyszłym roku będzie Pan już miał stratę, co w tym przypadku? 

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK  zauważył, że gdyby był udokumentowany wzrost kosztów to można wystąpić o zmianę taryfy. W poprzednim prawie było tak, że taryfa była ustalana na rok, i jak coś się zapomniało ująć to już nie było możliwości zmiany, natomiast w nowym prawie jest napisane, że można zmienić taryfę. Następną zmiana, która będzie to będzie zróżnicowanie ceny wody dla każdego odbiorcy. Aktualnie za koszty ochrony zażyczyli sobie 1 000,00 zł na miesiąc, za obsługę i opracowanie systemu 8 000,00 zł  i po 3500,00 zł za założenie ochrony. Chodzi tu o Zalesie i o biuro. Występował parokrotnie do Wojewody z prośbą o wycofanie się z zapisu, który tam jest. Natomiast ten odpowiedział, że te dwa obiekty musi chronić, założyć systemy alarmowe. Liczy się to z innymi kosztami np. z wymianą zamków i kudek, które muszą być certyfikowane. W sumie koszty razem będą w granicach 20 000,00 zł. Ponadto poinformował, że wzrost cen węgla tj. ponad 40%  i rzeczywiście w 2016 roku miał ponad 200 tys. zł zysku, ale teraz już ma tylko 40 tys. zysku. Dzięki temu zachowaliśmy jakąś tam równowagę. Do tej pory było tak, że dla gospodarstw domowych nie było akcyzy na węgiel jednak teraz się to zmieniło i jest akcyza
w wysokości ok 11%  ceny węgla. Mówi o tym, żeby odnieść się do podanych przez Pana Zubelewicza zyskach, gdzie one zginęły.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poprosił Panią Mecenas o propozycję, jak ma wyglądać ustosunkowanie się Rady do Raportu z analizy kalkulacji cen (…).

Pani Bożenna Marchel-Potrzuska  poinformowała, że można pozostać na zapisie w protokole, że była dyskusja . Każda uchwała musi mieć podstawę prawną, natomiast tutaj taryfa  jest ustalona na 3 lata, nie ma nadzwyczajnych w niej uchybień, więc myśli że uchwały tu nie możemy podjąć.    

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał Pana Zubelewicza, czy ten jest usatysfakcjonowany załatwieniem w ten sposób sprawy?

 Pan Stanisław Zubelewicz odpowiedział, że nie jest usatysfakcjonowany. Następnie zawnioskował, aby przy następnej taryfie, która będzie sporządzona za 2,5 roku, zanim zostanie wysłana do zatwierdzenia, żeby nastąpiła konsultacja społeczna, której zabrakło w tym roku. Poprosił, żeby przynajmniej na forum Rady taka dyskusja się odbyła mimo, że nie ma na to przepisu prawnego.  Po takich konsultacjach niech ZGK wysyła dopiero taryfę do Wód Polskich. Kolejno zawnioskował, żeby  sporządzanie wniosku, projektu następnej taryfy wraz z kalkulacjami zrobił pracownik ZGK , najlepiej Pani Księgowa Gosik ponieważ ona zna się na tym temacie, może tylko na szkolenie trzeba byłoby ją wysłać, zamiast zlecać to osobie zewnętrznej i płacić tej osobie prawdopodobnie 10 tys. zł . To podwyższa o 0,45 gr m3 wody. Pani Księgowa przygotowywała  taryfę 1 lub 2 razy i ona potrafi to zrobić. Oczywiście będzie to wybiegało poza normalny zakres czynności tej Pani, ale można jej dać jakieś dodatkowe pieniądze i na  pewno to zrobi.   

Pan Piotr Gadomski  zapytał, czy została rozesłana informacja, że Radni nie mają wpływu na ustalenie cen wody? 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Informacja w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Glinojeck stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad. 10

 

W odpowiedziach na interpelacje i zapytania Radnych, kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Franczak –Prezes ZGK odpowiedział, że z sezonem grzewczym ruszamy już dziś.

W woli uzupełnienia Pani Małgorzata Iwańska zwróciła uwagę na to, żeby było ciepło i moc grzewcza, ponieważ na wyjściu w blokach jest ciepło, ale bloki na końcu mają zimno. Dochodzą do niej informacje, że np. w bloku przy SPZ ZOZ jest zimno. Musi jako radna mówić i dobre rzeczy i złe.

Pan Paweł Mroczkowski-sołtys sołectwa Kondrajec Pański zapytał, czy decyzja o  rozpoczynającym sezonie grzewczym dotyczy też Kondrajca?

Pan Andrzej Franczak-Prezes ZGK odpowiedział, że tak.

Pan Burmistrz odpowiadając na zgłoszone interpelacje, poinformował, że pojawienie się zadania w postaci remontu chodnika do nowego cmentarza, w ramach oszczędności, wynika z tego , że żadne inwestycje, które są zaplanowane w tym roku nie zostały w żaden sposób opóźnione i nie mamy żadnych problemów
w związku z realizacją, poza dwiema inwestycjami które nie wynikają z naszej winy: pierwsza dot. zbyt wysokiej ceny, która wynika z przetargów na modernizację oczyszczalni ścieków i druga inwestycja to przebudowa drogi w miejscowości Śródborze, gdzie 15 lutego złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy decyzji. Natomiast 15 września dostaliśmy informacje w formie postanowienia, że nie będzie wymagana decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie wydana do 15 listopada, czyli nie ma fizycznej możliwości wykonania tych dwóch inwestycji, zakładając oczywiście że przebudowa drogi była inwestycją jednoroczną, natomiast inwestycja modernizacji oczyszczalni ścieków jest w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odpowiadając na to pytanie informuje, że znaleźliśmy środki na remont tego chodnika w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że nie mamy żadnych problemów w realizacji inwestycji. Ponadto, jak Państwo Radni na pewno pamiętają planowaliśmy deficyt budżetu na poziomie prawie 3 000 000, 00 zł , natomiast dzisiaj mamy zaciągniętego kredytu 0 zł i po dzisiaj przyjętej uchwale okazuje się że na koniec roku zadłużenie będzie wynosiło 8 000 000,00 zł , czyli o 2 000 000,00 zł mniej niż 30 czerwca 2017 r. Myśli, że to jest praca wszystkich pracowników Urzędu. Realizujemy remont chodnika do nowego cmentarza w tym czasie
i dokąd pogoda pozwoli będziemy chcieli go przebudować. Środków finansowych mamy zaplanowanych tyle, żeby go zdążyć zrealizować w tym roku.Nie jest w stanie odpowiedzieć czy ta praca porusza się wolno, czy nie ponieważ jest to zapewne interpretacja indywidualna. Realizujemy pewnego rodzaju inwestycje, żeby było taniej własnymi pracownikami. Dlatego może wydawać się, że nie realizujemy inwestycji w takim tempie jak byśmy sobie wszyscy  tego życzyli .Odpowiadając na pytanie Pana Radnego Hammera dot. zadłużenia lokatorów, to odpowiemy na piśmie, natomiast Pani Kupniewska odpowie na interpelacje dot. Komisji Mieszkaniowej. Okólnik dot. poinformowania mieszkańców o zatwierdzaniu taryfy zostanie wysłany jeszcze dzisiaj najpóźniej jutro.

Pani Barbara Kupniewska-Pracownik Urzędu  odpowiedziała, że umowa na lokal socjalny może być zawarta z osobą, która  nie posiada tytułu prawnego do żadnego lokalu oraz spełnia kryterium dochodowe, które wynika z uchwały Rady. Zgodnie z uchwałą Rady podjętą 30 stycznia 2015 roku kryterium dochodowe dla osób ubiegających się o przydział lokalu socjalnego jest średni miesięczny dochód na osobę
w gospodarstwie domowym w okresie 3 m-cy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75% w gospodarstwie wieloosobowym, co
w przeliczeniu na konkretne kwoty daje 1029,80 zł dla gospodarstw jednoosobowych i ok 772,00 zł dla gospodarstw wieloosobowych. Komisja rozpatrując wnioski o przydział lokali socjalnych sprawdza przede wszystkim czy osoba nie ma tytułu prawnego  i czy mieści się w kryterium dochodowym. Ustawodawca przewidział, że osoby, które ubiegają się o lokal  są osobami mającymi niskie dochody i dla tych osób przede wszystkim powinny być takie lokale zabezpieczone. Inaczej się to ma do lokali komunalnych gdzie umowa najmu  jest zawierana na czas określony maksymalnie do 3 lat i potem kiedy osoba dalej pozostaje w trudnej sytuacji, znów ubiega się o mieszkanie ponownie badamy jej sytuację finansową biorąc pod uwagę te same kryteria, czy może zajmować taki lokal i czy można z nią zawrzeć umowę na kolejne lata.

Pan Marek Hammer zauważył, że mówimy o niskich dochodach, a wiadomym jest, że są jakieś koszty utrzymania tego mieszkania i mimo niskich dochodów są w stanie je utrzymywać i opłacać?

Pani Barbara Kupniewska- Pracownik Urzędu  poinformowała,  że jeśli chodzi o stawkę wynajmu lokalu socjalnego to  najniższa w chwili obecnej wynosi 1,25 zł za 1 m2 . Sam najem takiego lokalu to jest mała kwota rzędu 30,00 zł -50,00 zł.        

Pan Marek Hammer zauważył, że dochodzą do tego koszty ogrzewania .

Pani Barbara Kupniewska-Pracownik Urzędu wyjaśniła, że jeśli chodzi o ul. Polną 2, to koszty mediów są na te chwilę wyższe , w granicach 200,00 zł.

Pan Marek Hammer zapytał, czy Komisja bierze pod uwagę tylko, czy rodzina będzie w stanie opłacić tylko czynsz czy i media?

Pani Barbara Kupniewska-pracownik Urzędu poinformowała, że my jako Komisja musimy brać tylko pod uwagę, czy osoba mieści się w kryterium dochodowym. Lokale socjalne są dla osób, które nie mają żadnych lokali, nie mają możliwości w jakiś inny sposób pozyskać tego lokalu i mają niskie dochody. Nikt nie zwolni ich z opłat, mogą starać się o dodatek mieszkaniowy.  Największe zadłużenie jest na lokalach komunalnych gdzie są wyższe czynsze i właściciele lokali wykupionych również maja zadłużenie. Natomiast jeśli chodzi
 o nasze dwa budynki socjalne to ściągalność czynszu jest bardzo dobra.  

Pan Marek Hammer zapytał, czy mieszkania komunalne też przyznaje Komisja Mieszkaniowa?

Pani Barbara Kupniewska –pracownik Urzędu   odpowiedziała, że tak przyznaje je Komisja Mieszkaniowa, tylko tu jest inne kryterium dochodowe, które jest wyższe.   

 

Innych odpowiedzi na interpelacje i zapytania nie było.

Ad. 11

  

W oświadczeniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pani Bożena Banasiak zauważyła, że jutro jest Inauguracja Karty Seniora. Jak o tym zostali poinformowani mieszkańcy? Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej innej informacji prócz strony internetowej.

Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK  poinformował, że nie jest odpowiedzialny za Kartę Seniora. On tylko jako Dom Kultury udostępnia pomieszczenie. Jak ostatnio dzwonił do firmy , która miała się tym zająć to uzyskał informację, że oni tylko jako Dom Kultury mają udostępnić im pomieszczenia i miejsce do przeprowadzenia tej akcji.

Pani Bożena Banasiak zapytała, kto jest więc za to odpowiedzialny?

Pan Burmistrz poinformował, że zgodnie z przyjętym programem mamy możliwość zainwestowania środków w organizacje pozarządowe. Firma, która zgłasza do nas wniosek jest organizacją pozarządową, po przejściu odpowiedniej ścieżki, można otrzymać dofinansowanie maksymalnie do 4 -5 tys. zł. Za organizację tej imprezy jest odpowiedzialny ten podmiot. My też nie jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Nie my powinniśmy się tym zajmować i nie my powinniśmy się z tego tłumaczyć.  

Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK  poinformował, że powiedziano mu żeby nie rozwieszać zaproszeń ponieważ ma być to impreza bardziej zamknięta niż otwarta. Następnie poinformował, że jeśli ktoś ma ukończone 60 lat  w imieniu organizatorów jutro na 14.00 zaprasza do Domu Kultury, gdzie będzie można odebrać Ogólnopolską Kartę Seniora.

Pan Marek Hammer   zauważył, że w sąsiedniej gminie Strzegowo w ostatnim czasie z projektu unijnego zakupiono dużo sprzętu tj. mobilną scenę, nagłośnienie, bardzo duży telebim wraz kamerami na którym można wyświetlać różne transmisje. Również mają zostać zakupione instrumenty dęte. To wszystko
z programu unijnego, czy może nasza gmina mogłaby z tego skorzystać?

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że na tym sprzęcie nie ma zarobku, a dołożyć trzeba. Instrumenty dęte zostały zakupione, ale potem okazało się że nie był ten zakup do końca trafiony i nie ma kto na nich grać.     

 

Innych zapytań nie było.

 

Ad.12

 

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady zauważył, że jest to nasza ostatnia sesja robocza, spotykamy się na Sesji Uroczystej 2 października, podziękował wszystkim za współpracę, wszystkim który kandydują
w wyborach samorządowych życzy sukcesów oraz czystej kampanii. 

 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu  Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach. 

 

Sekretarz   Obrad:                                                                                             Przewodniczący  Rady:

Stanisław Zubelewicz                                                                                             Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 173
09 stycznia 2019 09:28 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl