Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR I/2018 z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 19 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ   NR  I/2018

z  obrad  I Sesji  Rady  Miejskiej  w  Glinojecku  odbytej  w  sali  konferencyjnej 
Urzędu  Miasta i  Gminy  w  Glinojecku  w  dniu 19 listopada  2018  roku.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

Obrady sesji były transmitowane i utrwalano nagranie z obrad.

Link do nagrania:

https://www.youtube.com/channel/UCiowPGQHsTPY_U-tFeucddQ/live?fbclid=IwAR2fGcWse1_XrHpsa395N5zrcwPdbigranjhvXX55-6ckNZjCu08C_ph59o

Obradom przewodniczył – najstarszy wiekiem Radny - Pan Stanisław Zubelewicz do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Rada  obradowała  w  składzie  15  radnych,  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą załącznik  niniejszego  protokołu. 

Ponadto  w sesji uczestniczyli:

  1. Burmistrz Miasta i Gminy –  Łukasz Kapczyński
  2. Sekretarz Miasta i Gminy – Zenona Babicz
  3. Skarbnik  Miasta  i  Gminy   -  Celina Czerska
  4. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej – Turalski Krzysztof
  5. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy:

Pani Sobolewska Małgorzata- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej,
Pani Konstantynowicz Grażyna- Dyrektor M-G Przedszkola w Glinojecku,

Pani Radziejewicz Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ościsłowie,

Pan Franczak Andrzej – Prezes ZGK w Glinojecku, Pan Klopper Jacek – Prezes TBS w Glinojecku, Pan Jóźwiak Waldemar – Dyrektor SPZ ZOZ w Glinojecku,

 Pani Teresa Sosińska – Kierownik M-G Ośrodka Pomocy Społecznej w Glinojecku, Pan Bruździński Wojciech- Dyrektor M-G Ośrodka Kultury w Glinojecku,

 Pani Wróblewska Urszula-Kierownik M-G Biblioteki Publicznej w Glinojecku,

Pan Leszek Wróblewski- Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiazywania problemów alkoholowych i narkomanii w gminie. 

PRZEBIEG   SESJI:

Ad. 1

Najstarszy wiekiem Radny Pan Stanisław Zubelewicz otworzył obrady I Sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Glinojecku.

Poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych. Wymagane quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały wynosi minimum 50 %  tj.  8 radnych. Zgodnie  z listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, czyli jest pełne quorum konieczne do podejmowania prawomocnych  uchwał.

Przywitał wszystkich radnych, obecnego na sesji Pana Łukasza Kapczyńskiego – Burmistrza mijającej i nowej kadencji. Przywitał Panią Celinę Czerską - Skarbnika Miasta i Gminy, Panią Zenonę Babicz- Sekretarza Miasta i gminy oraz wszystkich obecnych. 


Ad.  2

Następnie przystąpiono do ślubowania Radnych.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że przeczyta w kolejności alfabetycznej wszystkich obecnych radnych, a następnie każdy z wyczytanych będzie podchodził do mównicy gdzie odczyta rotę ślubowania , a na końcu wypowie słowo „ŚLUBUJĘ” i będzie mógł dodać zdanie „TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”. Po zakończeniu ślubowania, każdy
z radnych od Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej otrzyma zaświadczenie
o wyborze na Radnego. I tak kolejno ślubowanie złożyli:

      1.            Banasiak Bożena -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      2.            Banaszewski Piotr -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      3.            Boniewski Kamil -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      4.            Gajewski Robert -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      5.            Gontarski Andrzej -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      6.            Hefczyc Anna -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      7.            Iwańska Małgorzata -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      8.            Lazarski Paweł -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

      9.            Lewandowski Dariusz -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

  10.            Madejski Mieczysław -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

  11.            Pniewska Anita -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

  12.            Sikorski Grzegorz -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

  13.            Stolarski Łukasz -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

  14.            Wojda Zenon -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

  15.            Zubelewicz Stanisław -  ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg;

Tekst ślubowania stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Ad.  3

Radny Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że przyjmując porządek dzienny obrad trzeba go przyjąć przez głosowanie. Nastąpiły pewne zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, zacytował art. 14 ust. 1 tejże ustawy, polegające na tym, że głosowanie będzie odbywać się przy pomocy imiennego wykazu głosowania radnych i będzie się odbywało
w ten sposób, że każdy z radnych będzie wstawał podawał swoje imię i nazwisko, a następnie będzie określał, czy jest „za”, „przeciw”, „wstrzymał się od głosu”. Przywołał zasady głosowania w poprzedniej kadencji. Następnie przedstawił porządek  obrad dzisiejszej Sesji  zaproponowany  przez  Komisarza Wyborczego w postanowieniu z dnia 13 listopada 2018 roku, w  następującym brzmieniu:

1. Otwarcie  Sesji przez Radnego Seniora i  stwierdzenie  prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnych.

3. Przyjęcie  porządku  obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady.

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

7. Złożenie ślubowania przez burmistrza miasta.

8. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.

Zwołującym sesję jest Komisarz Wyborczy i to on narzucił nam projekt porządku obrad, jest jego wnioskodawcą więc nie jesteśmy uprawnieni do dokonywania w nim zmian.

W związku z tym przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad w trybie głosowania imiennego, który rejestrować będzie Pani Wernicka.

      1.            Banasiak Bożena -  za;

      2.            Banaszewski Piotr -  za;

      3.            Boniewski Kamil -  za;

      4.            Gajewski Robert -  za;

      5.            Gontarski Andrzej -  za;

      6.            Hefczyc Anna -  za;

      7.            Iwańska Małgorzata -  za;

      8.            Lazarski Paweł -  za

      9.            Lewandowski Dariusz -  za;

  10.            Madejski Mieczysław -  za;

  11.            Pniewska Anita -  za;

  12.            Sikorski Grzegorz -  za;

  13.            Stolarski Łukasz -  za;

  14.            Wojda Zenon -  za;

  15.            Zubelewicz Stanisław -  za

 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że zgodnie ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i udostępniane w BIP i na stronie internetowej gminy.

 Ad. 4

Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że zgodnie z art. 19 ustawy o samorządzie gminnym, wybór Przewodniczącego Rady następuje w głosowaniu tajnym. W związku z tym, żeby przystąpić do głosowania trzeba wybrać spośród radnych 3-osobową Komisję Skrutacyjną. Jeśli proponowanym kandydatem na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest członek Komisji Skrutacyjnej, wówczas dokonamy zmiany. Kolejno poprosił o zgłaszanie kandydatów i tak:  

Radna Pani Małgorzata Iwańska zaproponowała, Radnego Pana Dariusza Lewandowskiego, który wyraził zgodę na jego powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.

Radny Pan Mieczysław Madejski zaproponował, Radną Panią Anitę Pniewską, która wyraziła zgodę na jej powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.

Radny Pan Łukasz Stolarski zaproponował, Radną Panią Bożenę Banasiak, która wyraziła zgodę na jej powołanie w skład Komisji Skrutacyjnej.

Wobec zgody kandydatów oraz braku uwag do proponowanego składu  Rada Miejska jednogłośnie wybrała  Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan Dariusz Lewandowski

2. Pani  Anita Pniewska

3. Pani Bożena Banasiak

W związku z tym przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem Komisji Skrutacyjnej.

      1.            Banasiak Bożena -  za;

      2.            Banaszewski Piotr -  za;

      3.            Boniewski Kamil -  za;

      4.            Gajewski Robert -  za;

      5.            Gontarski Andrzej -  za;

      6.            Hefczyc Anna -  za;

      7.            Iwańska Małgorzata -  za;

      8.            Lazarski Paweł -  za

      9.            Lewandowski Dariusz -  za;

  10.            Madejski Mieczysław -  za;

  11.            Pniewska Anita -  za;

  12.            Sikorski Grzegorz -  za;

  13.            Stolarski Łukasz -  za;

  14.            Wojda Zenon -  za;

  15.            Zubelewicz Stanisław -  za.

 Komisja Skrutacyjna została zatwierdzona jednogłośnie.

Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej została wybrana – Radna Pani Anita Pniewska.

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej  i tak: 

Radny Pan Dariusz Lewandowski zaproponował, Radnego Pana Grzegorz Sikorskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady.

Więcej kandydatów nie było, więc Radny Pan Zubelewicz postawił wniosek o zamknięcie listy kandydatów, z czym Rada zadecydowała w głosowaniu jawnym, imiennym:

      1.            Banasiak Bożena -  za;

      2.            Banaszewski Piotr -  za;

      3.            Boniewski Kamil -  za;

      4.            Gajewski Robert -  za;

      5.            Gontarski Andrzej -  za;

      6.            Hefczyc Anna -  za;

      7.            Iwańska Małgorzata -  za;

      8.            Lazarski Paweł -  za

      9.            Lewandowski Dariusz -  za;

  10.            Madejski Mieczysław -  za;

  11.            Pniewska Anita -  za;

  12.            Sikorski Grzegorz -  za;

  13.            Stolarski Łukasz -  za;

  14.            Wojda Zenon -  za;

  15.            Zubelewicz Stanisław -  za.

Pan Stanisław Zubelewicz poprosił Komisje Skrutacyjną o przystąpienie do pracy.

Zarządzono przerwę w celu przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do głosowania.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania na Przewodniczącego Rady Miejskiej, wyjaśniła procedurę głosowania, rozdała karty wszystkim obecnym radnym oraz czuwała nad  przebiegiem głosowania.

Po zebraniu wszystkich głosów Komisja udała się w ustronne miejsce w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Pani Anita Pniewska przedstawiła protokół głosowania. W wyniku głosowania kandydat Grzegorz Sikorski otrzymał  - 14 głosów za,
 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Glinojecku wybrany został Radny:

                                 GRZEGORZ  KAZIMIERZ SIKORSKI

Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik niniejszego protokołu.

Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Glinojecku przedstawiła  Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy .

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że sam akt wyboru w głosowaniu tajnym jest już aktem wyboru i nie ma potrzeby głosowania  nad nim w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne jest wystarczające.

Rada Miejska w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Glinojecku.

 

Uchwała stanowi część składową niniejszego protokołu.

Prowadzący obrady poprosił Przewodniczącego Rady Pana Grzegorza Sikorskiego  o zajęcie miejsca w Prezydium i przekazał mu dalsze przewodniczenie Sesji Rady Miejskiej.

Pan Grzegorz Sikorski zajął miejsce w Prezydium i objął prowadzenie Sesji Rady Miejskiej.

Pan Stanisław Zubelewicz pogratulował Panu Sikorskiemu wyboru na Przewodniczącego Rady i życzył mu pełnienia przewodnictwa przez całą VIII kadencję Rady Miejskiej.

Pan Grzegorz Sikorski podziękował Radnym za wybór go na Przewodniczącego Rady Miejskiej, postara się nie zawieźć niczyjego zaufania i uczyni wszystko, aby godnie reprezentować Radę Miejską w Glinojecku.

Ad.5

       Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski poinformował, że zgodnie z §15 pkt 2  Statutu Gminy Glinojeck Rada Miejska wybiera ze swojego składu dwóch Wiceprzewodniczących. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radny Pan Dariusz Lewandowski zaproponował kandydaturę Pana Andrzeja Gontarskiego na  Wiceprzewodniczącego Rady. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Radny Pan Dariusz Lewandowski zaproponował kandydaturę Pana Stanisława Zubelewicza. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych zgłoszeń nie było.

Zarządzono przerwę w celu przygotowania przez Komisje Skrutacyjna kart do głosowania.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, wyjaśniła procedurę głosowania i rozdała je wszystkim obecnym radnym oraz czuwała nad jego przebiegiem.

Po zebraniu wszystkich głosów Komisja udała się w ustronne miejsce w celu przeliczenia głosów i sporządzenia protokołu głosowania.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - Pani Anita Pniewska przedstawiła protokół głosowania. W wyniku głosowania kandydat Andrzej Gontarski otrzymał  - 15 głosów,                             a kandydat Zubelewicz Stanisław – 13 głosów.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Glinojecku wybrani zostali Radni:

ANDRZEJ JERZY GONTARSKI

STANISŁAW JANUSZ ZUBELEWICZ

Protokół Komisji Skrutacyjnej i karty do głosowania stanowią załącznik niniejszego protokołu.

Uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Glinojecku przedstawiła  Pani Zenona Babicz- Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck.

Rada Miejska w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Glinojecku.

 

Uchwała stanowi część składową niniejszego protokołu.

Ad. 6.

Pan Grzegorz Sikorski - Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza  Miasta  i   Gminy  - Pana Łukasza Kapczyńskiego o podejście do mównicy i odczytanie roty ślubowania, a swoją wolę potwierdzeniem zdaniem „Ślubuję, Tak mi dopomóż Bóg”  

Tekst    ślubowania,  podpisany przez Pana Burmistrza stanowi    część    składową niniejszego protokołu.

 

Pan Grzegorz Sikorski pogratulował Panu Łukaszowi Kapczyńskiemu objętego stanowiska

 

Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył  zaświadczenie o wyborze na Burmistrza.

 

Przewodniczący Rady oddał głos  Panu Krzysztofowi Turalskiemu.

 

Kolejno głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy – Łukasza Kapczyński.

Ad. 7 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Glinojecku.

Protokółowała:                                                                                     Przewodniczący Rady:

Iwona Wernicka                                                                                     Grzegorz Sikorski

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 185
25 stycznia 2019 15:13 Iwona Wernicka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 09:33 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl