Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR II/2018 z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR II/2018

z obrad II Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck w dniu 29 listopada 2018 roku.

Obrady trwały od godziny 12.00 do godziny 15.45. były transmitowane i utrwalano nagranie z obrad.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Link do nagrania:  https: //www.youtube.com/watch?v=k8WBAI7wvpc

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck: Paweł Figórski - Insp. ds. wymiaru podatków, windykacji i egzekucji podatków i opłat lokalnych, Leszek Wróblewski - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
  i przeciwdziałania narkomani w Gminie, Pani Mariola Wieńska – Insp. ds. wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi , Pani Aneta Licnerska – Specjalista
   ds. pozyskiwania środków finansowych do budżetu gminy.
 5. Kierownicy jednostek: Wiesław Mostowy – Dyrektor LO w Glinojecku,  Pani Anna Radziejewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ościsłowie,  Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP w Glinojecku, Andrzej Franczak- Prezes ZGK w Glinojecku, Pan Jacek Klopper-Prezes TBS w Glinojecku, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOP
   w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Krzysztof Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pani Grażyna Konstantynowicz-Dyrektor MGP w Glinojecku, Pan Waldemar Jóźwiak – Dyrektor SPZ ZOZ w Glinojecku .
 6. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 7. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

 Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 7. Podjęcie  uchwał:                                                                                                                                       

1)      w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku;

2)      w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;        

3)      w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Glinojecku;                                                                                   

4)      w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji;

5)      w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Glinojecku;

6)      w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck;

7)      w sprawie  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

8)      w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2018;

9)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

10)   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

11)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

12)   w sprawie opłaty targowej; 

13)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty  za pojemnik o określonej pojemności;

14)  w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck;

15)  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;

16)  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2019.;

17)  w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz  boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck;

18)    w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Glinojeck w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;

19)  w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023;

20)  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania  dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania   „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023;

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników

      Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2017 rok.

 1.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o analizie oświadczeń majątkowych Radnych  

            Rady Miejskiej w Glinojecku za 2017 rok.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Glinojeck za rok szkolny 2017/2018.
 2. Zapytania i wolne wnioski.                                                                   
 3. Zakończenie obrad.

 

Ponadto poinformował, że Pan Burmistrz zawnioskował o wprowadzeniu do porządku obrad czterech uchwał dodatkowych. Poprosił  o zgłaszanie ewentualnych uwag.

 

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo na Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy, oraz na ręce Pana Przewodniczącego i  jego od Państwa Wróblewskich
w sprawie wprowadzenia zlecenia Komisji Rewizyjnej tematu do przebadania. Prośbą jest
o wprowadzenie tego tematu na dzisiejszej sesji,  ale sam nie zdążył, się jeszcze zapoznać
 z pismem, a ponadto nie ma jeszcze powołanej Komisji Rewizyjnej w związku  z tym zaproponował, żeby ten temat wprowadzić do porządku obrad następnej sesji.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady również poinformował, że również nie zdążył zapoznać się ze treścią pisma, dlatego tak jak Pan Zubelewicz proponuje zająć się tym tematem na następnej sesji.

Państwo Wróblewscy wyrazili zgodę.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady omówił zasady głosowania imiennego zgodnie
z ustawą .

Porządek dzienny z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik do protokołu

Ad. 3

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady  poinformował, że protokołem z ostatniej sesji zapoznał się, odzwierciedla on jej przebieg i wnosi o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z  Sesji Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2018 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołana została  Radna Pani Bożena Banasiak , która zajęła miejsce w Prezydium.

 Ad. 5

Kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Stolarski – sołtys sołectwa Płaciszewo pogratulował wyboru Burmistrzowi, Państwu Radnym, Prezydium pełnienia tych zaszczytnych funkcji. Sądzi, że nowa, odmłodzona, przewietrzona Rada wiele wniesie do naszego społeczeństwa. Dłuższa kadencja daje większe możliwości , aby wiele dokonać na rzecz naszego środowiska. Poprosił, żeby pamiętać, że nasza gmina to nie tylko Glinojeck, ale też wieś. Trzeba tam uprzątnąć drogi, powycinać krzaki, czy też pozbierać śmieci. Ponadto pogratulował Radnej Powiatowej i sądzi, że przełoży się to na działania.  Niedawno obchodziliśmy święto niepodległości 11 listopada, bardzo dostojna uroczystość, i w związku z tym przypomniał, że  w naszej gminie jest jeszcze zapomniana mogiła w lesie w Malużynie, a tam leżą powstańcy, którzy walczyli o naszą niepodległość. Poprosił o upamiętnienie tej mogiły. Mieliśmy też niedawno uroczystość nadania praw miejskich w których uczestniczyło wiele znamienitych gości, ale w tym wszystkim zabrakło mu podziękowania dla Pracowników Urzędu Gminy. To, że nasza gmina tak się rozwija to zasługa naszych pracowników. Musi być przywódca wyznaczający cele, kierunki ale tą rzeczywistość tworzą pracownicy. Zabrakło mu podziękowania dla nich. Przykro było patrzeć na uroczystość zaprzysiężenia Radnych na którą sołtysi nie otrzymali zaproszenia. Wie, że nie było takiej tradycji, ale poprosił, żeby to się zmieniło. Życzył owocnych obrad, dużo sukcesów w tak odmłodzonej radzie, aby to przyniosło dla nas pożytek. Na tej sali powinni znajdować się ludzie, którzy widzą dalej i szerzej niż reszta i oni tutaj tworzą swoją szarą rzeczywistość i troszczą się
o naszych mieszkańców, żeby żyło się im lepiej.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że w piątek w Domu Kultury było spotkanie podsumowujące , o bohaterach pochodzących z naszego terenu i wówczas padała od mieszkańców prośba do Pana Burmistrza. Poinformowali, że na terenie obecnej cukrowni mieści się tablica pamiątkowa upamiętniająca, którą kiedyś ufundowali pracownicy cukrowni innym pracownikom poległym. Żeby tę tablicę odzyskać od cukrowni i żeby znaleźć dla niej godne miejsce. Druga prośba to żeby przy pomniku przy ul. Ciechanowskiej upamiętnić również powstańców styczniowych.   

 

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady poinformował, że w  porządkach obrad poprzedniej kadencji mieliśmy taki punkt jak: Interpelacje i zapytania radnych. Obecnie tego punktu nie ma ponieważ nastąpiły zmiany w ustawie o samorządzie gminnym polegające na tym, że interpelacja musi być złożona na piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, a ten przekazuje ją Panu Burmistrzowi, który dalej przekazuje pracownikowi merytorycznemu. W ciągu 14 dni powinniście Państwo otrzymać odpowiedź.  

 

Ad.6

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 29 zarządzeń,
13  z nich dotyczyło gospodarki nieruchomościami, 3 związane ze zmianami w budżecie, 2 dotyczyły powołania komisji przetargowych i realizacji inwestycji, 1 związane z oświatą  i 10 pozostałych to zarządzenia organizacyjne, a następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7

Podjęcie uchwał:

1)            w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku;

 

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą Komisja Rewizyjna może składać się z 3-5 osób . W skład Komisji powinni należeć przedstawiciele Klubów Radych. Na jego ręce nie wpłynęła żadna informacja o powołaniu klubów. Zaproponował, żeby Komisja Rewizyjna składała się z trzech osób. Czy trzeba przegłosować skład Komisji Rewizyjnej?

Pani Radca Prawny  wyjaśniła, że ustawa mówi, że Rada ustala skład komisji, przedmiot i skład osobowy. Nie mówi nic o liczbie.

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady nie słysząc słowa sprzeciwu uznał, że Komisja Rewizyjna będzie 3-osobowa.

 

Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
 i tak: 

Radny Pan Dariusz Lewandowski zaproponował, Radną Panią Bożenę Banasiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji Rewizyjnej.

Radny Pan Andrzej Gontarski zaproponował, Radnego Pana Dariusza Lewandowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji Rewizyjnej.

Radny Pan Piotr Banaszewski zaproponował, Radną Panią Małgorzatę Iwańską, która wyraziła zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji Rewizyjnej.

Więcej kandydatów nie było, więc Przewodniczący Radny postawił o zamknięciu listy kandydatów.

 

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady zapytał, czy trzeba przegłosować całą Komisję Rewizyjną, czy każdą osobą oddzielnie?

Pani Radca Prawny poinformowała, że art. 18a  ustawy  mówi, że Rada powołuje Komisję Rewizyjną,
w związku z tym jest to kwestia uznaniowa.
Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że łącząc art. 18a i art. 14 ustawy o samorządzie gminnym sądzi, że powinno się powołać komisję uchwałą w składzie zaproponowanym. 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/3/2018
 
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku.

Głosowanie imienne  radnych  oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

 

2)      w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;       

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisję Rewizyjną, żeby się ukonstytuowała.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej  Przewodniczącym został Pan Dariusz Lewandowski.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/4/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu. 

3)      w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Glinojecku;    

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej
 i tak:  

Radny Pan Dariusz Lewandowski zaproponował, Radną Panią Anitę Pniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji.

Radna Pani Małgorzata Iwańska zaproponowała, Radnego Pana Kamila Boniewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji .

Radny Pan Piotr Banaszewski zaproponował, Radnego Pana Dariusza Lewandowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie i pracę w Komisji .

Więcej kandydatów nie było, więc Przewodniczący Radny postawił o zamknięciu listy kandydatów.

 

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady zauważył, że mamy jedną komisję więcej, więc poszczególni radni będą pracowali też w innych komisjach. 

Pani Anita Pniewska zauważyła, że w statucie jest zapis, że Radny może być członkiem tylko jednej komisji .

Pani Radca Prawny wyjaśniła, że Komisja skarg, wniosków i petycji jest nową komisją , wprowadzoną nowelizacją ustawy i  jeśli ustawa wyższego rzędu mówi, że musi być to mogłaby tylko naruszyć interesy Rady gdyby to nie zostało wykonane. Mamy bardzo stary statut z 2002 roku, stąd tez powołamy komisję statutową i podejmiemy nowy. Obecne zmiany statutu dotyczą tylko zmian ustawowych.  Ustawa jest wyższego rzędu nad statutem i możemy te wybory dalej prowadzić.

Pani Anita Pniewska poprosiła o  tekst jednolity statutu, ponieważ zmian nie ma zamieszczonych na BIP Gminy. 

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady zauważył, że rada w poprzedniej kadencji podejmowała próbę zmiany statutu, były powoływane komisje ale jak dochodziło do sesji był on wycofywany z porządku obrad. Teraz weszły nowe zmiany i będzie można statut dostosować do ustawy.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/5/2018
w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Glinojecku.    

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                                                     

4)      w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji;

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Komisję skarg, wniosków
i petycji, żeby się ukonstytuowała.

Na wniosek Komisji  Przewodniczącą została Pani Anita Pniewska.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/6/2018
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu. 

5)      w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Glinojecku;

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Sikorski poprosił Radnych o zgłaszanie kandydatur do składów Stałych Komisji Rady. .

Do składu Komisji Planu, Budżetu i Finansów zgłoszeni zostali : P. Robert Gajewski,
P. Mieczysław Madejski, P. Zenon Wojda . Radni wyrazili zgodę na  pracę w komisji.

Przewodniczącym Komisji został - Pan Robert Gajewski.

Do składu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych zgłoszeni zostali:
P. Anna Hefczyc, P. Zenon Wojda, P. Kamil Boniewski. Radni wyrazili zgodę na  pracę w komisji.

Przewodniczącą Komisji została Pani Anna Hefczyc.

Do składu Komisji Przemysłu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zgłoszeni zostali:
P. Łukasz Stolarski, P. Paweł Lazarski, Pan Grzegorz Sikorski. Radni wyrazili zgodę na  pracę  w komisji.

Przewodniczącym Komisji został – Pan Łukasz Stolarski.

Do  składu  Komisji   Porządku,  Bezpieczeństwa   Publicznego  i   Ochrony Przeciwpożarowej zgłosili się: P. Piotr Banaszewski, P. Andrzej Gontarski, P. Stanisław Zubelewicz. Radni wyrazili zgodę na  pracę w komisji.

Przewodniczącym Komisji został – Pan Piotr Banaszewski.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/7/2018
w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Glinojecku.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.   

                                     

6)      w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/8/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck.

 

 Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                                     

 

7)      w sprawie  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Poinformowała o zmianach w WPF zgodnie z załączonym uzasadnieniem do uchwały. Uchwała ta jest dostosowanie do zmian jakie zostały wprowadzone w uchwale budżetowej.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy  jesteśmy w stanie określić jaka na rok 2018  była, lub będzie do końca roku wartość dotacji majątkowej, nie wliczając funduszu sołeckiego ?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na stronie 2 w objaśnieniach macie Państwo  -  Dochody majątkowe na 2018 rok tj. kwota 469 381,51 zł, gdzie opisuje z jakiego one są tytułu. Omówiła te dochody. To są wszystkie kwoty, które są urealnione i one wpłyną w takiej wysokości

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/9/2018
w sprawie  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                                     

8)      w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2018;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Bożena Banasiak zauważyła, że w dziale 758  są zaplanowane środki na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o jaką umowę chodzi? Dlaczego najpierw zostały naliczone kary,
 a potem zwrócone?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dotyczy to inwestycji pn. „Przebudowa Szkoły Podstawowej
w Glinojecku ”. Wykonawca nie wywiązał się z umowy i kara została naliczona i potrącona. Wykonawca się od tej kary odwołał i musimy mu zwrócić karę umowną. Pieniądze te były potrącone z faktury, zostały u nas na koncie, a w tej chwili musimy tę karę oddać. Sprawa  jest z 2016 roku.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/10/2018
w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck  na rok 2018.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.     

 

                               

9)       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Pan Paweł Figórski – Insp. ds.   wymiaru podatków, windykacji, egzekucji podatków i opłat lokalnych .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski –Przewodniczący Rady poinformował, że podatek od nieruchomości nie był podwyższany od 3 lat. Proponuje się wzrost podatku o 1,6%, o wskaźnik inflacyjny.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że za chwilę będziemy podejmować 5 uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat. Wśród naszego grona jest ośmiu nowych radnych, którzy nie mają wiedzy o wysokości podatków w poprzednich latach .W związku z tym przygotował wyciąg
z podjętych uchwał w poprzedniej kadencji 2014-2018, jak przedstawiały się stawki podatku
 w poprzednich latach. Kiedy będziemy podejmować poszczególne uchwały będą Państwo mogli porównać stawki podatku.

Pan Paweł Figórski zauważył, że wystąpił błądw stawce podatku od garaży wolnostojących i składu opałów gdzie powinno być 3,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Pani Bożena Banasiak poprosiła, żeby takie zestawienie otrzymał też każdy sołtys.

Pani Anita Pniewska zauważyła, że sołtysi powinni otrzymać projekty uchwał, a nie tylko zaproszenia.

Pani  Bożena Banasiak zapytała, czy za naszej obecnej kadencji sołtysi będą otrzymywali materiały takie jak radni? Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powinni je otrzymywać. Żeby sołtys zabierał głos to musi wiedzieć co zawarte jest w materiałach.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady  poinformował, że na najbliższym posiedzeniu komisji poczynimy rozmowy w tej sprawie.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy jest zgodne z prawem, żeby materiały wysyłać w formie elektronicznej.

Pani Radca Prawny poinformowała, że nie ma przepisu prawnego, żeby sołtys musiał otrzymywać materiały. Radny musi je posiadać. Nie ma przeszkód, żeby projekty uchwał były na BIP-ie. W dobie elektronizacji możemy też przesłać projekty uchwał. Nie ma obowiązku, ale nie ma też przeszkód.

Jest to wyzwanie, natomiast w kategorii obowiązku na razie nie ma. Ale jest to postulat przyszłości.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady  zaproponował, żeby Państwo sołtysi  w swoim gronie przedyskutowali jak chcieliby otrzymywać materiały na sesję.

Pan Burmistrz poinformował, że jesteśmy w pełni do Państwa dyspozycji i w zależności jaką Państwo podejmiecie decyzje tak będziemy robić. Decyzja należy do Państwa, bo  my byśmy chcieli, żeby wszyscy wiedzieli o tym co się dzieje. Pewnego rodzaju utrudnienia mogą występować, natomiast można też zorganizować to w postaci udostępnienia emaili . To samo dotyczy też Państwa Radnych i możemy materiały przesyłać również w wersji elektronicznej przez skrzynkę pocztową.   

Pan Andrzej Gontarski zapytał, jak podwyższenie podatku od nieruchomości o 1,6% ma wpływ na wartość bezwzględną? Jaki to jest wpływ do budżetu w stosunku do roku poprzedniego?   

Pani Skarbnik odpowiedziała, że:  osoby fizyczne 11 900,00 zł, osoby prawne 41 500,00 zł, w sumie  53 400,00 zł.  

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/11/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                          

 

10)   w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

Projekt uchwały przedstawił Pan Paweł Figórski – Insp. ds.   wymiaru podatków, windykacji, egzekucji podatków i opłat lokalnych .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że przez ostatnie trzy lata podatek rolny był w  wysokości 44,00 zł natomiast teraz proponowany  jest wzrost o 2 zł.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/12/2018
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                          

 

Kolejno Przewodniczący Rady przedstawił informacje o podatku leśnym:

Podatek leśny w 2019 r. wyniesie 42,24 zł od 1 ha. Jest to bowiem równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna, obliczana według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego dnia 19 października 2018 r. wydał komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3, co daje 42,24 zł od 1 ha.

 

11)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

Projekt uchwały przedstawił Pan Paweł Figórski – Insp. ds.   wymiaru podatków, windykacji, egzekucji podatków i opłat lokalnych .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Małgorzata Iwańska  poprosiła o informację o ile wzrośnie wpływ dla gminy?

Pan Paweł Figórski opowiedział, że około 6-7 tys. zł na rok.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/13/2018
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                          

 

12)   w sprawie opłaty targowej; 

Projekt uchwały przedstawił Pan Paweł Figórski – Insp. ds.   wymiaru podatków, windykacji, egzekucji podatków i opłat lokalnych .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady zauważył, że opłaty tu nie zmieniają się tylko inkasent.

Pan Dariusz Lewandowski  zauważył, że w związku z tym że podnosimy wszystkie podatki, a od 2015 opłata targowa nie była podnoszona więc jest za tym, żeby przynajmniej o 5 zł tę opłatę podwyższyć.

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedzenie się w tej sprawie Pana Burmistrza, czy jest to zasadne? Dobrze byłoby, żeby była ściągalność ponieważ i tak  mało handlujących przyjeżdża na to targowisko. Zaczęliśmy inwestować w nowe targowisko, więc przykre byłoby, żeby ono stało pustkami.

Pan Burmistrz wyjaśnił, że to jest decyzja Państwa Radnych, wiecie i znacie konsekwencje zarówno te pozytywne jak i negatywne . Jeżeli traktować ten wniosek jako wniosek formalny to należałoby go przegłosować, ewentualnie znaleźć inne rozwiązanie. Propozycja padła niezmiennej, natomiast jeśli Państwo uważacie, że opłatę należy podnieść to należy ten wniosek przyjąć. 

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady poprosił Pana Lewandowskiego o sformułowanie wniosku.

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że zgłoszenie tego wniosku jest podyktowane tym, że nie było posiedzenia komisji i Radni nie mieli okazji na ten temat porozmawiać. Składa więc, wniosek formalny o podwyższenie opłaty targowej z 20 zł do 25 zł i z 15 zł do 20 zł.

Pan Kamil Boniewski uważa, że jest za mała dysproporcja pomiędzy opłatą za koszyk i duży stragan. Jest za podniesieniem opłaty za duży stragan, a za malutkie stoiska pozostawienie na tym samym poziomie..

Pan Andrzej Gontarski  zauważył, że Pan Lewandowski proponuje podwyższenie ceny o 25%, a tj. bardzo dużo. Jest za tym , żeby podnieść, ale wskaźnikiem inflacji około 2 zł, żeby była ściągalność.

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że skoro nie było komisji i Radni nie wypracowali jednego stanowisk,a to wycofuje swój wniosek i popiera wniosek formalny Pana Gontarskiego.

 

Wspólnie wypracowano stanowisko, że opłata targowa od straganu będzie wynosiła 22 zł, a opłata od malutkiego stoiska 15 zł – pozostaje bez zmian.

 

Pani Anita Pniewska zwróciła uwagę na numer rachunku zawartego w uchwale ponieważ gminę obsługuje Bank Spółdzielczy w Glinojecku, a numer rachunku jest Banku Spółdzielczego
w Ciechanowie. 

Pani Skarbnik poinformowała, że sprawdzi w przerwie i odpowie.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/14/2018
w sprawie opłaty targowej .

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu. 

 

PRZERWA W OBRADACH

                        

13)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty  za pojemnik o określonej pojemności;

Projekt uchwały przedstawiła Pan Mariola Wieńska – Insp. ds. wdrożenia gospodarki odpadami komunalnymi.

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz  zauważył, że rozpoczynamy kadencję od podwyższenia stawek podatku
 i opłat. Najbardziej dotkliwą podwyżką jest podwyżka stawek za wywóz nieczystości od osób fizycznych gdzie mamy, że od osoby odpady segregowane drożeją z 6 zł do 9 zł, a nie segregowane
z 13 zł do 16 zł, czyli prawie 50%.Chciałby też zwrócić uwagę na to, że w tym roku to nie jedyne obciążenie naszych mieszkańców opłatami. Nie tak dawno była wyraźna podwyżka cen wody
 i ścieków. Na to Rada Miejska nie miała wpływu. Cena ścieków została podwyższona o 21% . Podjął się zadania, żeby obniżyć te ceny, ale musiał w końcu na sesji w dniu 27 września wycofać się, ponieważ nie widział poparcia od Rady. Następnie omówił zasady sporządzenia nowej taryfy oraz co wykazał w wyniku jej weryfikacji.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że w uzasadnieniu jest napisane iż miesięczny koszt zgodnie
 z ofertą przetargową wzrósł o 33,37 % , a przed chwilką padło, że o 50 % . Dlaczego jeśli dla indywidualnych wzrosło o 50% , to dla pozostałych nie wzrosło również 50%? Jaka jest skala zaległości płacenia za śmieci w naszej gminie? Gmina obciąża daną rodzinę kosztami wywozu śmieci zgodnie z deklaracją, gdzie podaje się liczbę osób zamieszkujących w danym domu, nie ma możliwości weryfikacji tej deklaracji, gdyż jak zameldowanych jest np. 5 os. pod adresem, a ktoś poda 3 nie może Pani poprosić zaświadczenia, że zostały zgłoszone pozostałe osoby do wywozu śmieci
w gminie Raciąż czy gminie Ciechanów, prawda? Jest to problem ustawodawczy .

Pani Skarbnik odpowiedziała w zakresie zaległości to na koniec września wynosiły one ok 225 tys. zł. Ale nie jest to takie odzwierciedlenie, gdyż czasami  jest opóźnienie i trudno jest tę właściwą kwotę uchwycić. Żebyście Państwo mieli jasny obraz jak się kształtuje w tej chwili skala dochodów
 i wydatków to od 2014 roku nie były podnoszone opłaty i najlepszym odzwierciedleniem jest zamknięty rok budżetowy. W 2015 roku faktycznie wpłynęło dochodów z tego tytułu 617 463,00 zł, wydatków mieliśmy 791 181, 00 zł, czyli 173 tys. zł dołożyliśmy. W 2016 roku dochody to 674 700,00 zł, wydatki 796 000, 00 zł, czyli 121 tys. zł dołożyliśmy. W 2017 roku dochody to 654 900,00 zł, wydatki 827 866, 00 zł, czyli 172 tys. zł dołożyliśmy. Taka jest skala różnicy, jeśli chodzi o dochody i wydatki. Jeśli mowa o zaległości to trudno się do nich odnieść ponieważ  kumulują z poszczególnych lat. Coś zostaje spłacone, a jednocześnie następny dłużnik przybył. System ma się bilansować, niestety u nas tak nie ma, dokładamy. Jeśli chodzi o wydatki to ma być z tego sfinansowane wszystko czyli nie tylko wywóz odpadów i zagospodarowanie ale i pracownik, PSZOK, materiały biurowe, opłata za licencje do programu komputerowego. Cały system ma się zmieścić
w tych wydatkach. Obsługa wywozu odpadów komunalnych skończyła nam się 30 czerwca, pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty, następny został ogłoszony i został rozstrzygnięty, ale stawka za miesiąc wzrosła o  22 517,00 zł. Czyli do czerwca płaciliśmy miesięcznie ponad 67 tys. zł , a potem
o te 22 zł więcej . Przetarg ten jest rozstrzygnięty do maja 2019 r. Zobaczymy w maju jakie będą następne ceny. Zgłosił się tylko jeden usługobiorca i nie było szans żeby cena była niższa.

Pan Grzegorz Sikorski zapytał czy, mamy  informacje jakie ceny za wywóz odpadów są
 w ościennych gminach?

Pani Mariola Wieńska poinformowała, że przygotowała takie zestawienie, ale w niektórych przypadkach mogą być one nie aktualne ponieważ np. 2 dni temu była sesja i zostały zmienione. Następnie przedstawiła informację.

Pani Małgorzata Iwańska zwróciła uwagę na to, że mimo tego iż drożej płacimy za wywóz odpadów zmieszanych wywożonych 2 razy w miesiącu to jest to bardzo dobre. Jeśli byłby wywóz odpadów zmieszanych raz w miesiącu, śmieci by w pojemniku się nie zmieściły chociażbyśmy je uczciwie segregowali. Przyzwyczajamy się do informacji, że pewne opłaty w tych firmach też wzrosły, a to powoduje wzrost cen tych firm w przetargach. Z roku na rok opłaty będą wzrastać.

Pani Anita Pniewska zauważyła, że zapewne będziemy w najbliższym czasie musieli podnieść ceny za odbiór odpadów, ale nie podoba się jej podwyżka za odbiór selektywnych o 50% . Różne są ceny
w ościennych gminach, ale musimy też wziąć pod uwagę  to, że wszystkiego są podwyżki . Mieliśmy podwyżki wody, za chwilę mamy podwyżki paliwa więc nie możemy przesadzić z tymi opłatami. Musimy zwrócić uwagę na np. emerytów i rencistów , gdzie jest większość którzy mają najniższe krajowe emerytury i renty . Oni zastanawiają się nad tym, czy opłacić rachunki, czy zostawić sobie pieniądze na życie.  Musimy to bardzo poważnie przeanalizować. Wybór firmy po przetargu był dokonany 13 lipca, z obowiązywaniem od 1 sierpnia, więc dlaczego tak późno podejmujemy uchwałę skoro koszty się zwiększyły?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że to jest Państwa decyzja, Państwo jesteście organem stanowiącym,
 ona nie decyduje kiedy uchwały mają być podejmowane. Ona jest od finansów i przekazała

informację jak wygląda sytuacja finansowa.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, czym jest spowodowany tak znaczny wzrost cen?

Pani Mariola Wieńska poinformowała, że w uzasadnieniu jest podany wzrost miesięcznej stawki po przetargu, a to co Pani Skarbnik wyjaśniła to nie jest jedyna dana, która stanowi koszt tej obsługi systemu gospodarki odpadami. W związku z czym tu dochodzą jeszcze inne składowe.

Pani Skarbnik mówi o wzroście całej stawki, a Pani Mariola mówi o stawce z firmy odbierającej odpady. Nie da się oddzielić o ile wzrósł odbiór odpadów segregowanych , niesegregowanych.

Pan Andrzej Gontarski odniósł się do zadłużenia, czy przybywa osób, które nie płacą za odpady?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że utrzymuje się na tym samym poziomie. Po okresie sprawozdawczym we wrześniu była kwota 227 tys. zł, ale na koniec roku jest mniejsza kwota, bo jest następna rata. Windykacja jest systematycznie prowadzona. Na ten moment nie jest to problemem.

Pan Andrzej Gontarski zauważył, że faktycznie firmom odbierającym odpady, zostały znacznie podwyższone ceny za składowanie odpadów .Natomiast on byłby za tym, żeby zdysproporcjonować te podwyżki tzn. nie karać tych którzy segregują, a zwiększyć stawkę dla tych którzy tego nie robią.  

Pani Małgorzata Iwańska zapytała jaki jest % ludzi, którzy nie segregują?  

Pani Mariola Wieńska odpowiedziała, że jest to ok. 5% . Dużym wyzwaniem jest przekonać mieszkańców, aby zaczęli segregować, jest to w wielu wypadkach tylko zapisane na papierze,
a w rzeczywistości jest inaczej.

Pani Bożena Banasiak zapytała ile jest osób, które w ogóle nie płacą? Czy są takie osoby?

Pani Mariola Wieńska  odpowiedziała, że na ten moment nie jest przygotowana, ale jest kilka osób.
Z tym, że  działania windykacyjne są prowadzone na bieżąco  i jeśli nawet w wykazach u inkasentów widnieją że dane osoby nie płacą to nie znaczy, że te tytuły wykonawcze są wystawione i te pieniądze spływają z innych źródeł.    

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy zaproponowane stawki to jest tzw. minimum, czy coś wyżej?  

Pani Mariola Wieńska odpowiedziała, że jest to minimum.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że Pan Burmistrz wspomniał, że jeśli gmina nie będzie osiągała stosunku śmieci segregowanych do niesegregowanych to będzie ponosiła dodatkowe kary, obciążenia finansowe. Rolnicy oddają folię, czy ta folia jest wliczana do śmieci oddawanych jako śmieci segregowane ?

Pani Mariola Wieńska odpowiedziała, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi że gmina zajmuje się odpadami komunalnymi , są to  odpady, które powstają w wyniku bytowania
w domu. Działalność rolnicza nie jest objęta tą usługą. Folia nie jest  wliczana do recyklingu.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy jeśli z przetargu, firma odbierająca odpady zwiększyła swoje koszty i obciąża nas o 33% ,to dlaczego  my  proponujemy o 50% większe stawki? Nie bilansuje się to mu.

Pan Burmistrz poinformował, że 33% t o kwota, która wyszła z przetargu i do tej kwoty doliczane są również inne elementy związane z tym systemem. Kwota, która jest podniesiona z 6 zł do 9 zł
z punktu widzenia odpadów segregowanych % to 50%, z punktu widzenia odpadów niesegregowanych jest z 13 zł do 18 zł. Patrząc  strukturalnie, tutaj podnosimy o 3 zł, a tu o 5 zł. Warunek o którym mówił Pan Gontarski jest tutaj spełniony. Żeby system się zbilansował są ku temu różnego rodzaju elementy : jedna to są gospodarstwa domowe, kolejna to są działki nie zamieszkałe, kolejna to są domki letniskowe i te stawki na odpady w sumie tworzą cały budżet, dochody. Patrząc
z punktu widzenia dochodów  to np. 90% tych dochodów stanowią opłaty od osób fizycznych , natomiast ten system bilansując my go bilansowaliśmy nie tylko z punktu widzenia osoby fizycznej, ale również osób prawnych, osób, które zamieszkują domki letniskowe, czy prowadza działalności gospodarcze. Więc jakby systemowo te 33% daje wartość nominalną na która składają się: wpłaty od osób fizycznych, wpłaty osób prawnych , wpłaty osób które segregują odpady i które nie segregują odpadów i ten bilans na chwilę obecną jest zrobiony na zero. W 2017 r opłaty za korzystanie ze środowiska rząd wprowadził na poziomie z ok. 24 zł do ok. 147 zł . Gdybyśmy używali pojęć, czy te 50 % tj. dużo czy mało to w porównaniu do tego co jest nałożone jako opłata za korzystanie ze środowiska, która jest jedna z wielu opat, ale nie jedyna to musielibyśmy ponieść nie o 50%, a o ileś set %. My jesteśmy w pełni świadomi, że tj. duża podwyżka, ale to wynika z dochodów i wydatków. Jeżeli dziś mamy przetarg do maja, to dopiero w kolejnym roku będziemy wiedzieli jak ten przetarg będzie wyglądał w następnym roku. Tj. bilans na dzień dzisiejszy. Ważna jest tu też kwestia ekologii, czy uczciwie segregujemy odpady, czy jest to tylko i wyłącznie deklaracja , czy oświadczenie które chcielibyśmy żeby było. Cena odpadów nie była podnoszona od 2014 roku. W poprzednich latach ceny nie wpływały na bilans. Wie, że są to trudne decyzje, ale każdy z Państwa będzie musiał w tym systemie uczestniczyć.     

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy emeryci będą mogli ubiegać się z MGOPS o jakieś wsparcie?  Starsze osoby w pierwszej kolejności robią opłaty i kupują leki, a na życie im czasem nie starcza. 

Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS poinformowała, że jeżeli dochód dla osoby samotnej przekroczy 701 zł netto , żadna pomoc nie przysługuje, chyba że jest to szczególny przypadek.

Pan Kamil Boniewski zauważył, że segregowanie tj. dość sporo pracy, więc czy nasza praca w tym zakresie jest zasadna? Segreguje na poszczególne frakcje, a jeśli te  odpady są zabierane to są rzucane wszystkie do jednego auta. Czy rzeczywiście segregacja ma sens, co jest z tymi odpadami segregowanymi robione jak jest dostarczone do firmy?

Pani Mariola Wieńska poinformowała, że gdybyśmy mieli określone zasady, że każdą frakcje odbieramy odrębnym środkiem transportu, bądź osobno po to przyjeżdżamy, nie byłaby to ta stawka. Następnie omówiła zasady postepowania z odpadami segregowanymi. Poinformowała, że odpady są segregowane w sortowni odpadów, w związku z tym segregacja jest zasadna.

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy zmieniło się coś w wyborze metody ustalenia opłaty za odpady, zgodnie z tytułem uchwały?

Pani Mariola Wieńska odpowiedziała, że nic się nie zmieniło, a tytuł uchwały jest narzucony ustawowo.

Pan Andrzej Gontarski zauważył że w §4 są pkt. 4 i 5, czy one są potrzebne, ponieważ ich treść wynika z wcześniejszego zapisu- tabel

Pani Mariola Wieńska  odpowiedziała, że nie do końca ponieważ tutaj musi być podana ogólna kwota ryczałtu.

Pan Rober Gajewski zapytał, czy skoro nie możemy nic zrobić z cenami, to czy  możemy jakoś wpłynąć na jakość usług?

Pani Mariola Wieńska poinformowała że specyfikacja przygotowana do przetargu określa jaki zakres usług ma wykonać firma.Nie jest to tylko odbiór odpadów segregowanych raz w miesiącu , czyodpadów niesegregowanych 2x w miesiącu, ale również szereg innych usług i zadań, omówiła je. Całorocznie czynny jest PSZOK, gdzie można również oddawać odpady.

Pan Rober Gajewski zwrócił uwagę, że nie wszyscy mogą na PSZOK zawieźć np. meble, ponieważ  nie ma środka transportu. Co jakiś czas zbierają odpady wielkogabarytowe. Rozumie, że to zapewne wynika z przetargu i zmiana zakresu zwiększy cenę, ale czy możemy np. poprawić łatwość dostarczania odpadów na PSZK?

Pani Mariola Wieńska poinformowała, że PSZOK jest czynny całorocznie 2 razy w tygodniu  w dni powszednie od 8.00 do 17.00, w jedną sobotę w miesiącu od 8.00 do 15.00, a w grudniu nawet
2 soboty w miesiącu. Jeśli ktokolwiek zwróci się do niej z pytaniem, czy może dostarczyć odpady
 w innym dniu niż PSZOK jest otwarty, bo akurat ma transport to nie ma żadnych przeszkód.     

Pan Stanisław Zubelewicz zapytał, czy można byłoby zwiększyć częstotliwość odbioru odpadów segregowanych biologicznych, środków żywności, odpadów żywnościowych?

Pani Mariola Wieńska odpowiedział, że nie wszystkie odpady domowe należą do odpadów bio, ponieważ część idzie jako odpad zmieszany. Kości np. nie można rzucać do tych odpadów,
 a najlepszym sposobem jest kompostowanie tych odpadów.

Pan Paweł Lazarski zapytał jak wygląda windykacja dłużników?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że windykacja jest prowadzona na bieżąco, a najwięcej wpływów jest jak jest zwrot podatku z Urzędu Skarbowego. Sądy działają jak działają, czasem przychodzi tytuł wykonawczy, postępowanie umorzone bo nie ma z czego ściągnąć. Są wysyłane upomnienia, potem wezwanie do zapłaty, ale na sposób windykacji też nie mamy wpływu.      

 

 Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/15/2018
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty  za pojemnik o określonej pojemności, stosunkiem głosów 6 za, 1 przeciwko, 8 wstrzymujących się.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu. 

 

14)  w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła  Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan   Stanisław  Zubelewicz zauważył, że Komisja skarg, wniosków i petycji jest składnikiem Rady Miejskiej, a w §2 jest napisane, że wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Glinojeck, czy jest to właściwe zestawienie tego przepisu?

Pani Radca Prawy  wyjaśniła, że nie ma tu takich relacji o których mówi Pan Radny, tu chodzi
o wykonanie uchwały. Czyli służby podlegające Panu Burmistrzowi zobowiązane są tę uchwałę przesłać do Wojewody. Państwo działacie oddzielnie i nie ma tu żadnej zależności.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/16/2018
w sprawie zmiany Statutu Gminy Glinojeck.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                          

 

15)  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;

Projekt uchwały przedstawiła  Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck .

Następnie poinformowała, że takie uchwalenie rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck
z organizacjami pozarządowymi wynika z przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie . Taki roczny program współpracy jest uchwalany co roku od 2017 roku. Nie zmieniły się zasady i finansowanie. Finasowanie następuje na zasadzie otwartych ofert i wysokość środków planowanych na realizacje programu to 20 tys.zł. 

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/17/2018
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Glinojeck z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                          

 

16)  w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2019;

Projekt uchwały przedstawił  Pan Leszek Wróblewski – Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w Gminie .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan   Stanisław  Zubelewicz zapytał, czy program dotyczy tylko alkoholizmu czy i narkomanii?

Pan Leszek Wróblewski wyjaśnił, że program alkoholowy piszemy co roku, natomiast program
o narkomanii był przyjęty na 5 lat, czyli jest ważny  do 2020 roku. 

Pan Andrzej Gontarski zapytał, czy jest w naszej gminie zjawisko dopalaczy, narkomanii?

Pan Leszek Wróblewski myśli, że jest, ale trudno jest zrobić badanie, które wykazało by skalę zjawiska, ponieważ jest to robione po cichu. Nasza gmina nie jest, aż tak ekologiczna, że tutaj tego nie ma. darzyła się sytuacja, że zgłosili się do niego rodzice dziecka, które używało substancji poprawiającej nastrój, nie przypominającej amfetaminy, czy marihuany, czyli mogły to być dopalacze.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że czasami nie trzeba brać żadnych środków,  ponieważ mamy  energetyki, które widzi jak dzieci kupują w sklepie. 6-latek może kupić sobie bez wysiłku substancje izotoniczną, która powodują pewne zmiany w psychice oraz ma swoje odniesienie w zdrowiu. To jest dozwolone, bo nie zakazane.

Pan Leszek Wróblewski zauważył, że tu jest rola rodziców  bo nie wszystko da się załatwić tylko przez naszą instytucję. Jeśli 6-letnie dziecko kupuje sobie Tigera to  gdzie w tej chwili są rodzice? Nie jest to zabroniony produkt . Potrzeba dużo naszej odpowiedzialności.

Pani Małgorzata Iwańska zauważyła, że wskazane byłoby w tym zakresie uświadamiać rodziców
i dzieci.

Pan Paweł Mroczkowski-sołtys sołectwa Kondrajec Pański zauważył, że my nic nie możemy z tym nic zrobić, ale może uczulić dyrektorów szkół,  by podjęli zarządzenie, żeby na terenie szkoły nie można było spożywać energetyków.

Pani Małgorzata Iwańska wyjaśniła, że dzieci na terenie szkoły ich nie spożywają. 

Pan Kamil Boniewski poinformował jako nauczyciel, że prowadzimy bardzo szeroki zakres działań
w szkole uświadamiający dzieci i rodziców, ale to nie znaczy że problemu nie ma. Sam wielokrotnie interweniował, żeby dzieci nie kupowały energetyków, rozmawiał z Panią sprzedawczynią, która wyjaśniła, że nie ma zakazu sprzedaży tego napoju. Jest to problem wynikający z przepisów odgórnych, a nie nasz. Jeśli chodzi o akcje tym zakresie w szkole wyświetlamy filmy nagrywane przez dzieci, ale czy one przynoszą skutek odpowiedni nie wiemy. Duża rolę odgrywają tu też rodzice, którzy te dzieci wychowują.

Pani Anna Radziejewicz-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ościsłowie poinformowała, że u nich  jest zakaz spożywania energetyków na terenie szkoły, na wycieczkach. Mamy nawet taki zapis w statucie. Jest pilnowane, żeby dzieci tego nie piły, ale nie mamy wpływu na to co dzieci robią w domu, chociaż uświadamiamy rodziców.       .            

Pan Krzysztof  Turalski-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku zauważył, że dzieci są dziećmi, ale w wielu przypadkach to rodzice kupują te napoje dzieciom. Następnie opowiedział sytuację której był świadkiem. W ubiegłym roku szkolnym szkoła zaprosiła Pana Prof. Jędrzejkę, uznany autorytet od uzależnień,.Oganizujemy to specjalnie w MGOK-u w godzinach popołudniowych, żeby rodzice mogli przyjść i posłuchać autorytetu. Przy okazji przyjeżdża policja i prezentuje różnego rodzaju substancje psychoaktywne, a na sali większość stanowią nauczyciele.

Pan Leszek Wróblewski  wyjaśnił, że wynika to z tego że dzieci chcą doświadczać świata. W tym roku zrobiliśmy przegląd twórczości abstynenckiej co było bardzo dobrą profilaktyką, ponieważ był tam duży ładunek emocjonalny. Nie było za dużo osób na widowni. Myśli, że systematycznie będzie się zmieniała mentalność ludzi. Na pewno wszystkich nie uzdrowimy  ale podejmując już takie działania jakaś część z tego skorzysta. Skoncentrujmy się na tym, na co mamy wpływ. 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/18/2018
w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2019.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                          

 

17)  w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz   boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła  Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck .

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Małgorzata Iwańska  zwróciła uwagę, na zapis dotyczący monitorowania terenu, przez kogo on będzie monitorowany, przez urządzenie, czy przez osoby?

Pan Burmistrz odpowiedział, że przez urządzenie.

Następnie Pani Iwańska zauważyła, że jeśli coś się dzieje informowany jest Urząd, który pracuje do godz. 16.00, a komu zgłaszać ewentualny wandalizm po godz. 16.00?

Pan Burmistrz odpowiedział, że innym służbom np. policji. 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zapytał, czy były już jakieś uszkodzenia na placu zabaw?

Pan Burmistrz odpowiedział, że monitorujemy go w miarę na bieżąco. 

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/19/2018
w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz   boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.                          

 

18)    w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Glinojeck w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023;

 

Projekt uchwały przedstawiła  Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck .

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pani Małgorzata Iwańska  zapytała co się zmieniło w tej uchwale, ponieważ otrzymaliśmy ją dzisiaj?

Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS poinformowała, że te trzy uchwały dotyczą jednego zagadnienia , czyli dożywiania. Program osłonowy tj. kontynuacja programu z 2014 roku z tą różnicą, ze obecny program ma charakter modułowy i jest podzielony na trzy moduły :

- 1-2 celem tego modułu jest zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży szkolnej oraz pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i osobom samotnym. Realizatorem tych dwóch modułów jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Natomiast na płaszczyźnie rządowej jest Minister ds. Zabezpieczania Społecznego ;

- 3 tj. nowość i dotyczy on organów które prowadzą szkołę. W tym module jest doposażenie stołówek, czy zaadoptowanie pomieszczeń w których będą dzieci spożywały posiłki. Dofinansowanie na ten moduł składa Burmistrz, a gospodaruje nim Dyrektor Szkoły. Do 2014 roku MGOPS otrzymywał pieniądze na posiłki i na dofinansowanie stołówek w tej chwili już tego nie będzie.

My zajmujemy się obecnie zapewnieniem posiłków, zasiłków ewentualnie pomocą rzeczową
w postaci produktów spożywczych.     

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/20/2018
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Glinojeck w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 

19)  w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023;

 

Projekt uchwały przedstawiła  Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/21/2018
w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 

 

20)  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania  dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania   „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023;

 

Projekt uchwały przedstawiła  Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta i Gminy Glinojeck .

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr II/22/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w zakresie dożywiania  dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania   „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.
 

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

Ad. 8

Pan Burmistrz przedstawił  informację  o analizie oświadczeń majątkowych Pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy za 2017 rok.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił informację  o analizie oświadczeń majątkowych Radnych  Rady Miejskiej w Glinojecku za 2017 rok.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.10

 

Pani Skarbnik przedstawiła  informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Glinojeck za rok szkolny 2017/2018.

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady  poinformował, że we wtorek był w jednym
z  gospodarstw  na terenie naszej gminy. Został poproszony przez pracowników pomocy społecznej aby ocenić w jakim stanie jest gospodarstwo. Padło tam 11 krów , zostało jeszcze 6 szt. Sprawdził gospodarstwo pod względem paszowym, ale jej tam nie było. Zwrócił się z prośbą, żeby zorganizować jakąś pomoc dla tego gospodarstwa. Rodzina, żyje z tego gospodarstwa, jest tam czwórka dzieci .

Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS również zwróciła się o pomoc dla tej rodziny. Chciałaby żeby dać szansę tej rodzinie. Nie rozmawiajmy o tym, co Ci Państwo zrobią z tym co dostaną, trzeba im po prostu pomóc. Zobaczymy w jaki sposób ta rodzina zareaguje. Uważa, że przyjmą pomoc.

Pani Małgorzata Iwańska zaproponowała , żeby radni przeznaczyli swoje diety na pomoc dla tej rodziny?

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo  poprosił o kontakt z nim, czy Panem Sikorskim, oni znają sprawę i pasza przez Państwa przekazana zostanie tej rodzinie oddana. Są tam małe dzieci, trzeba tej rodzinie pomóc, trzeba ja dowartościować .

Pan Grzegorz Sikorski poprosił sołtysów, żeby Ci porozmawiali ze swoimi kolegami, żeby również pomogli, bo sami sobie nie poradzimy.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy interpelacje przez nią zgłoszone na dzisiejszej sesji ma również złożyć na piśmie, czy jest już przyjęta?

Pani Radca Prawny odpowiedziała, że jeżeli dziś Pani złożyła interpelację ustnie, to proszę ją potwierdzić pisemnie bo jest taki wymóg ustawowy.

Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOPS  poprosiła, przede wszystkim nowych radnych,
o informowanie  Ośrodka Pomocy Społecznej o złych sytuacjach w rodzinach. Jeśli coś się dzieje prosi o telefon i współpracę z nami.

Pani Czesława Wróblewska – mieszkanka Malużyna poinformowała, że wystąpiła do Pana Burmistrza z podaniem o podłączenie gazu ziemnego. Od Sochocina do Malużyna jest 8 km i w gminie Sochocin są po trasie jeszcze dwie wsie Gutarzewo i Baraki, które nie mają gazu. Przez Malużyn jest jeszcze ponad 3 km . Po trasie powstaje 8 nowych budynków. Następnie poprosiła o odczytanie swojego podania o podłączenie gazu.

Pan Burmistrz przedstawił pismo z 68 podpisami mieszkańców.

Następnie poinformował, że rzeczywiście petycja wpłynęła  23 września i jest złożona praktycznie
w tej samej formule. Rozumie, że Państwo, którzy złożyli tę  propozycję nie wyliczyli kosztów i to zadanie zostało przekazane na rzecz Urzędu i do Rady Miejskiej. Jak przenalizujemy  koszty     zostaną one przekazane Radzie i wówczas wrócimy do tematu.

Pani Czesława Wróblewska – mieszkanka Malużyna poinformowała, że my jako zainteresowani mieszkańcy również dołożymy się do inwestycji.

Pani Małgorzata Iwańska  zapytała czy gmina może partycypować w kosztach podłączenia gazu ziemnego? Gmina Baboszewo zapewne nie jest właścicielem tego gazu i wydaje jej się, że nie będzie to możliwe.

Pani Czesława Wróblewska – mieszkanka Malużyna wyjaśniła, że zanim złożyła petycję była u wójta w Sochocinie i ten wyraził zgodę na podłączenie.

Innych zapytań nie było.

Ad.12 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu   Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach. 

Sekretarz   Obrad:                                                                                            Przewodniczący  Rady:

Bożena Banasiak                                                                                             Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2019 09:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 213
09 stycznia 2019 09:49 Iwona Wernicka - Dodanie załącznika [wyniki_glosowan_ii_sesja_rady_miejskiej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2019 09:39 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl