Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR III/2018 z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 20 grudnia 2018 r

PROTOKÓŁ NR III/2018

z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Obrady trwały od godziny 12.00 do godziny 14.25, były transmitowane i utrwalano nagranie z obrad.

Rada obradowała w składzie - 15 radnych, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=fHGG6PnQPxM

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck: Leszek Wróblewski - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
  i przeciwdziałania narkomani w Gminie, Sylwia Koziatek – Inspektor ds.
  budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych.
 5. Kierownicy jednostek: Wiesław Mostowy – Dyrektor LO w Glinojecku,  Pani Anna Radziejewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ościsłowie,  Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP w Glinojecku, Andrzej Franczak- Prezes ZGK w Glinojecku, Pan Jacek Klopper-Prezes TBS w Glinojecku, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOP
   w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Krzysztof Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pani Grażyna Konstantynowicz-Dyrektor MGP w Glinojecku, Pan Waldemar Jóźwiak – Dyrektor SPZ ZOZ w Glinojecku, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK
  w Glinojecku .
 6. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 7. Pan Michał Chlebowski- Przedstawiciel Firmy Koncept Pracownia Urbanistyczna;
 8. Pani Alicja Krymowa–Przedstawicielka Projektowni Adventures Andrzeja Krymowa;
 9. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

 Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 7. Podjęcie  uchwał:

1)   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck:

a)  przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck,

b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)  przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

d)  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

e)  dyskusja nad projektem uchwały,

f)   głosowanie nad przyjęciem uchwały.

2)   Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok:

a)   przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

c)   odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

d)   przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej

e)   dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

f)    głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

g)   głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez      

     Burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

h)   głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

3)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck;

4)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck;

5)   w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap I;

6)   w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich;

7)   w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

8)   w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnej;

9)   w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

10)    w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
29  listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej; 

 1. Zapytania i wolne wnioski.                                                                   
 2. Zakończenie obrad.

 

Ponadto poinformował, że Pan Burmistrz zawnioskował o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowych uchwał. Państwo Radni otrzymali obowiązujący porządek obrad. Poprosił  o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Porządek dzienny z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik do protokołu

Ad. 3

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2018 roku była Radna Pani Bożena Banasiak, która poinformowała zebranych, że zapoznała się z protokołem z sesji, odzwierciedla on jej przebieg w związku  z tym wnioskuje o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z  Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2018 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Piotr Banaszewski , który zajął miejsce w Prezydium.

 

 Ad. 5

Kolejno głos zabierali:

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że korzystając z dzisiejszej uroczystej sesji, jako Komendant Gminny OSP, poprosił sołtysa sołectwa Ogonowo i zauważył, że sprzęt który znajduje się na środku sali to zestaw do zabezpieczenia zdarzenia, zakupiony z Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Ogonowo w kwicie 4 300,00 zł, a cały Fundusz, który został przekazany to była to kwota 5 443,00 zł. Za pozostałą kwotę zostało zakupione 200 litrów środka pianotwórczego. W imieniu własnym i Druhów OSP Glinojeck złożył serdeczne podziękowania sołectwu Ogonowa. 

 

Ad.6

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 9 zarządzeń:
2  z nich dotyczyło gospodarki nieruchomościami, 2 związane ze zmianami w budżecie, 2 dotyczyły powołania komisji przetargowych i realizacji inwestycji, 1 związane z oświatą i 2 pozostałe to zarządzenia organizacyjne, a następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7

Podjęcie uchwał:

1)   w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

 

a)      przedstawienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck

 

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 

 Uchwałę Nr Ci.409.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały o wieloletniej prognozie finansowej wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

 

c)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu wieloletniej prognozy finansowej                             

 

Pani Skarbnik omówiła autopoprawki przygotowane przez Pana Burmistrza. Wynikają one ze zmian wprowadzonych w Uchwale Budżetowej.

 

Następnie  przedstawiła autopoprawki Burmistrza do Wieloletniej Prognozy Finansowej(autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .

 

d)      głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

 

Autopoprawkę  nr I

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

 

Autopoprawkę  nr II

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr III

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr IV

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr V

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr VI

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

e)      dyskusja nad projektem uchwały,

 

Uwag zapytań i wniosków nie było 

 

f)        głosowanie nad przyjęciem uchwały.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/23/2018
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck. 

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 

Uchwała wraz załącznikami stanowi integralną część  niniejszego protokołu.

 

2)   Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2019 rok

 

a)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

 

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy .

 

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 

 Uchwałę Nr Ci.410.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
13 grudnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck  projekcie  uchwały budżetowej na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu wraz z uzasadnieniem przedstawiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (stanowi załącznik do protokołu).

c)      odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

 

Pan Robert Gajewski – przewodniczący Komisji Planu, Budżetu i Finansów przedstawił opinię tej komisji w sprawie budżetu Gminy Glinojeck na 2019 rok.(stanowi załącznik do protokołu)

 

d)      przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok ,

 

Autopoprawki  omówiła Pani Celina Czerska– Skarbnik Miasta i Gminy (autopoprawki stanowią załącznik do niniejszego protokołu) .

 

e)      dyskusja nad projektem uchwały

 

Następnie kolejno pytania zadawali:

Pan Andrzej Gontarski zwrócił uwagę na dyskusję prowadzoną na posiedzeniu komisji, które dotyczyły przede wszystkim działki w Zygmuntowie i oświetlenia na ulicy Wiejskiej. W odniesieniu do pierwszej sprawy zauważył, że zdaje sobie sprawę, że działka ta jest potrzebna, jak w każdej miejscowości, natomiast przeraziła nas kwota, która została naliczona przez rzeczoznawcę
i powierzchnia tej działki, jest tam 60 arów. Poza tym, że mieszkańcy będą mieli co kosić to trudno będzie tę działkę wykorzystać w całości. Były deklaracje Pana Radnego, że przez najbliższe 2-3 lata sołectwo nie będzie korzystało z Funduszu Sołeckiego, a tym samy zostaną pieniądze oddane gminie. Z drugiej strony patrząc na to, są to pieniądze gminne. Z tego co mówił Pan Radny innej  lokalizacji Państwo nie macie w Zygmuntowie i stawiacie nas w trudnej sytuacji. Natomiast jeśli chodzi
o oświetlenie na ulicy Wiejskiej, to inwestycja została już rozpoczęta. W planie budżetu na przyszły rok tego nie ma, ale dyskusja zakulisowa sprowadziła się do tego, że tę inwestycję skończymy
 z oszczędności powstałych po przetargach.

Pani Małgorzata Iwańska poinformowała, że o świetlenie na ul. Wiejskiej walczy już któryś rok. Ma nadzieję, że w tym roku to się uda. Jest już tam wykonana dokumentacja, więc można byłoby zakończyć te działania. Kolejno odniosła się do Zygmuntowa i zauważyła, że są tam bardzo fajni ludzie. Działka finansowo jest droga , ale mimo wszystko powinniśmy wyrazić zgodę na jej zakup.

Pan Dariusz Lewandowski wyjaśnił, że dyskusja na temat zasadności zakupu działki w Zygmuntowie zaczęła się od tego, że według wcześniejszych ustaleń, wieś wykonuje Fundusz Sołecki w granicach kwoty funduszu, nie dokładamy z budżetu gminy. Większość sołectw otrzymało od gminy Domy Kultury, Świetlice Wiejskie. Zgodnie z nową ustawą o samorządzie gminnym, pieniądze wypracowane na mieniu gminnym wracają do sołectwa. Burmistrz nie decyduje o przekazaniu tych pieniędzy, a sołectwo zarabia na siebie. Nie pozbawiajmy Zygmuntowa takiej możliwości! Mieszkańcy w Zygmuntowie są bardzo aktywni, więc jest za tym, żeby zakupić tę działkę. Działka ta dojdzie do mienia gminnego, nie straci na wartości, ewentualnie może zyskać. Jeśli sołectwo nie przeznaczy kwoty funduszu sołeckiego na zakup tej działki, to Rada ma możliwość zmiany przeznaczenia funduszu. Wnioskuje o odrzucenie autopoprawki i żeby w budżecie pozostało 75 tys. zł na zakup działki.

Pani Bożena Banasiak zapytała, czy były prowadzone rozmowy z właścicielem tej działki, żeby kupić tylko ten kawałek działki, który byłaby mieszkańcom potrzebny? Nie jest za tym, żeby nie było placu zabaw i żeby mieszkańcy z niej korzystali, ale jest to za duża kwota.

Pan Burmistrz odpowiedział, że prowadziliśmy różnego typu negocjacje, łącznie z tym, żeby tę działkę podzielić oraz żeby w inny sposób zaspokoić potrzeby mieszkańców, natomiast te negocjacje stanęły na tym co dziś mamy. Szacunkowa kwota wyceny związana jest z położeniem działki.

Pan Mieczysław Madejski poinformował, że jest pewny, że ta działki będzie w pełni wykorzystana. Planujemy zrobić boisko i plac zabaw, część integracyjna odbywa się od strony wsi i nie ma sensu podziału tej działki. Gdyby wieś opuściła się w swoich działaniach, wówczas możemy podzielić tę działkę, ale teraz tj. zbędne.

Pan Dariusz Lewandowski zapytał, ile byśmy dołożyli z budżetu gminy, jeśli byśmy nie podnieśli opłaty za wywóz odpadów na 2019 rok?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że te informacje są zawarte w uzasadnieniu do uchwały budżetowej  
str. 12.Następnie przedstawiła informacje jakie kwoty dokładamy z budżetu do gospodarki odpadami
 i tak:

W 2014 r.  była to kwota 51 tys. zł;

W 2015 r.  była to kwota 173 tys. zł;

W 2016 r.  była to kwota 121 tys. zł;

W 2017 r.  była to kwota 172 tys. zł;

O 2018 roku poinformuje jak zakończymy rok.

W planach na 2019 rok, zakładając, że nie będzie wzrostu od wykonawcy, przedsiębiorstwa, mamy umowę podpisaną do maja 2019 roku, czyli na 5 m-cy, więc przez kolejne 7 m-cy kwota może będzie większa. W 2018 roku od 1 lipca kwota wzrosła o 22 tys. miesięcznie za odbiór odpadów. Wczoraj otrzymała informację od firmy odbierającej odpady, że chcą wzrostu w tym momencie o 10 %. Podniesienie  stawek za odbiór odpadów to konieczność. Z tego co jej wiadomo RIO w Płońsku w tej chwili kontroluje gospodarkę odpadami, więc już coś zaczyna się z tym tematem dziać, a to zadanie ma się samo finansować.     

Pan Grzegorz Stolarski-Sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, że przeglądając materiały na sesję   kwota za działkę w Zygmuntowie go bardzo zaskoczyła, ale po rozmowie z Panem Radnym, który przedstawił solidne argumenty i patrząc na zdjęcia na facebooku przedstawiające imprezy, które odbywały się w Zygmuntowie, widać duże zaangażowanie i należałoby pomóc mieszkańcom. Fundusz Sołecki jest jakby namiastką funduszu obywatelskiego i wydaje mu się, że tę inicjatywę można wesprzeć, a jeśli zabraknie energii działka zostanie w gminie.

Pan Andrzej Gontarski zaapelował do Państwa Sołtysów i pozostałych, że jeśli planują jakieś inwestycje planujecie to w ramach funduszy sołeckich. Czasami te inwestycje są dużo większej wartości niż fundusz, ale dzielmy to na kolejne lata. W ten sposób wywieracie na Radzie i Panu Burmistrzu presje. Jest możliwość łączenia się poszczególnych sołectw żeby wykonać większe inwestycje. Bardzo prosimy o wzięcie tego pod uwagę, 

 

f)        głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza

 

Autopoprawkę  nr I

Rada Miejska w Glinojecku nie przyjęła autopoprawki stosunkiem głosów: 15 przeciwko, 0 za,
0 wstrzymało się
.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr II

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr III

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr IV

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr V

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr VI

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr VII

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr VIII

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Autopoprawkę  nr IX

Rada Miejska w Glinojecku przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

g)      głosowanie wniosków komisji Rady Miejskiej nie uwzględnionych przez Burmistrza
 w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

 

Wniosków komisji Rady Miejskiej nie było.

 

h)      głosowanie nad przyjęciem uchwały  budżetowej,

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/24/2018
Uchwała Budżetowa Gminy Glinojeck na 2018 rok. 

 

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 

PRZERWA W OBRADACH

 

3)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck;

Pani Alicja Krymowa – Przedstawicielka Projektowni Adventures Andrzeja Krymowa poinformowała, że jest projektantką dwóch planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącego Działów i Bielaw. Plan przeszedł wszystkie uzgodnienia, opinię i całą procedurę formalno-prawną, która jest wymagana zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Był wyłożony do publicznego wglądu. W międzyczasie odbyła się dyskusja publiczna. Plan został skierowany na posiedzenie komisji, uzyskał pozytywną opinię komisji i dziś przedstawiamy go do uchwalenia. Poprosiła o uchwalanie tych planów, a jeśli są jakieś pytania to prosi o ich zadawanie.

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/25/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Działy, gmina Glinojeck.
 

 

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 

4)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/26/2018
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck.

 

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

 

5)   w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap I;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz– Sekretarz Miasta i Gminy.

 

Pan Chlebowski Michał - przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej i główny projektant przedstawił strukturę urbanistyczną oraz główne założenia i cele tej zmiany studium. Opracowanie nowego studium jest podzielone na III etapy; I etapem zostały objęte działki w obrębie Kondrajec Szlachecki, w II etapie mamy obręb Szyjki i  III etap obejmuje całą pozostałą część Miasta i Gminy Glinojeck .Obecny etap obejmuje 7 działek o łącznej powierzchni działki ok. 21 ha, nie posiadają one żadnej struktury technicznej, są to działki rolne. Określił ich położenie. Zmiana kierunku przeznaczenia studium jest związana z odkryciem na tym obszarze złoża naturalnego
w postaci piasku w Kondrajcu Szlacheckim. Po zakończeniu wywozu tego kruszywa wskazana jest rekultywacja tego terenu, która będzie się odbywała w kierunku wodno-leśnym, rolniczym, bez możliwości zabudowy, w tym zabudowy uciążliwej. Do wyłożonego  projektu do publicznego wglądu wpłynęło pięć pism  i 16 uwag. 5 uwag zostało uwzględnionych w całości przez Burmistrza , 1 uwaga została uwzględniona w części. Uwagi te były uwzględnione wcześniej(zarzuty stawiane temu projektowi były już wcześniej w tekście studium, czego osoby składające uwagi nie przeczytały).
10 uwag nie zostało uwzględnionych w całości i dotyczyły elementów, które  nie powinny znaleźć się w tekście oraz na rysunku studium, natomiast jedna uwaga nie była uwzględniona w części. Zapewne pytania pojawią się przy przegłosowaniu poszczególnych uwag, przed podjęciem uchwały.
Pan Ząbczyk Gwidon-sołtys sołectwa Faustynowo  zapytał, jakie tam mamy pokłady piasku?
Pan Chlebowski Michał odpowiedział, że mamy 7,5 mln ton piasku, a tj. 4,6 mln. m 3 wykopaliny. Wykopalina zalega na wysokości od 109 do 115 metrów n.p.m.
Pani Iwańska Małgorzata zauważyła, iż szkoda, że nie ma mieszkańców i Pani Sołtys, którzy mogli by się odnieść do swoich uwag.
Pan Grzegorz Sikorski zapytał, czy  mieszkańcy otrzymali odpowiedzi na swoje uwagi?
Pan Chlebowski Michał odpowiedział, że tak. Była przeprowadzona dyskusja publiczna, zjawili się głównie zainteresowani, był przedstawiciel inwestora, który będzie to dzierżawił i była dyskusja. Zakłada, że jeśli dziś nie ma zainteresowanych to wszystkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Następnie kolejno omówił uwagi.
Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy w jakiś sposób mieszkańcy zostali poinformowani o tym, gdzie i w którym momencie mogą składać swoje zastrzeżenia?
Pan Chlebowski Michał odpowiedział, że nie ponieważ ustawa nie przewiduje odpowiedzi na uwagi. Został przygotowany wykaz uwag, gdzie zostały zawarte odpowiedzi na nie i są one ogólnodostępne. Jeśli mieszkańcy byli tym zainteresowani mogli zapoznać się z  wykazem uwag i z rozstrzygnięciem Pana Burmistrza.
Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy kiedy uchwalimy studium, mieszkańcy będą mogli jeszcze swoje uwagi nanosić przy decyzji środowiskowej?
Pan Chlebowski Michał odpowiedział, że tak . Studium jest I etapem, natomiast żeby inwestor
w ogóle uzyskał koncesje na wydobycie tej  kopaliny musi być uchwalony MPZP , nad którym też
w tej chwili pracujemy. Dopiero po sprawdzeniu tego planu przez Wojewodę, inwestor będzie mógł starać się o koncesje, ale to po uzyskaniu decyzji środowiskowej w której trzeba będzie zawrzeć te wszystkie wątpliwości.
Pan Andrzej Gontarski zauważył, że przygotowujemy studium dla pozostałej części gminy, zaproponował, że ponieważ inwestycje uciążliwe dla środowiska są niechętnie w środowisku gdzie Państwo mieszkają widziane ,to czy byłoby możliwość wskazania na terenie gminy takich lokalizacji, takich miejsc, gdzie można by było inwestycje uciążliwe umieścić? Czy też takich miejsc nie mamy? Być może są takie miejsca, które   można byłoby umieścić w studium lub w MPZP.
Pan Burmistrz poinformował, że studium jest opracowywane w 3 etapach, plany zagospodarowania przestrzennego  są realizowane poszczególnymi obszarami. Na kolejnym etapie studium spotkamy się i będziemy rozmawiali. Mieszkańcy złożyli szereg różnych uwag, które będziemy musieli zaopiniować, uwzględnić lub odrzucić. My możemy sobie założyć obszar gdzie usługi uciążliwe dla środowiska mogłyby się pojawić. Rozmawiamy tu o usługach rolniczych, ale również np. fabryce. Kiedy będzie studium dotyczące niemal całego obszaru Miasta i Gminy Glinojeck, to być może jest to ten etap, kiedy inwestorzy posiadający określone grunty i pomysły na inwestycje zgłaszali się do nas. Wówczas Państwo Radni zdecydują, czy taka inicjatywa jest potrzebna, możliwa, konieczna. W tej chwili chcemy uporządkować studium i uporządkować całą przestrzeń na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
Pan Gwidon Ząbczyk-Sołtys sołectwa Faustynowo zapytał, na jakiej wysokości n.p.m. leży Kondrajec, chciałby wiedzieć jaka to byłaby dziura?
Pan Chlebowski Michał poinformował, że dokładnie nie pamięta ale jest to od 2 do 5 metrów.
W zależności od ukształtowania terenu. Po usunięciu nakładu ten nadkład jest pryzmowany na bokach tego wyrowiska i potem jest wykorzystany przy rekultywacji. Rekultywacja musi się odbyć przy  użyciu nadkładu. Oczywiście wgłębienie będzie i ono zostanie zalane wodą. W decyzji środowiskowej będzie wskazany całkowity plan rekultywacji tego obszaru. Jest ona opiniowana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i przez Sanepid. Więc nie jest tak, że inwestor może ten teren swobodnie zrekultywować, jest to wykonywane zgodnie z planem.
Pan Gwidon Ząbczyk-Sołtys sołectwa Faustynowo zauważył, że 7,5 mln ton to ile m3 ?
Pan Chlebowski Michał odpowiedział, że 4,6 mln m3 .

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Następnie przystąpiono do głosownia nad uwagami zawartymi w załączniku nr 5 do uchwały. Uwagi odczytał i omówił Pan Michał Chlebowski. Głosowanie przedstawiało się następująco:

 

UWAGA NR 1                                                                                                                                        

1.Banasiak Bożena -  za;
2.Banaszewski Piotr -  za;
3.Boniewski Kamil -  za;
4.Gajewski Robert -  za;
5.Gontarski Andrzej -  za;
6.Hefczyc Anna -  za;
7. Iwańska Małgorzata -  za;
8. Lazarski Paweł -  za;
9. Lewandowski Dariusz -  za;
10. Madejski Mieczysław -  za;
11. Pniewska Anita -  za;
12. Sikorski Grzegorz -  za;
13. Stolarski Łukasz -  za;|
14.Wojda Zenon -  za;
15.Zubelewicz Stanisław -  za.

Uwaga została jednogłośnie odrzucona.

UWAGA NR 2                                                                                                                                        

 1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie odrzucona.

 

UWAGA NR 3                                                                                                                                        

 1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie odrzucona.

 

UWAGA NR 4                                                                                                                                      

 1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie odrzucona.

 

UWAGA NR 5

 

Pkt. 1)

Pkt.2)

Pkt.3)

Pkt.4)

Pkt. 5)

Pkt. 6)

Pkt. 7)

1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie uwzględniona.

 

1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie uwzględniona.

 

1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie uwzględniona.

 

1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie uwzględniona.

 

1.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie uwzględniona.

 

.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie uwzględniona.

.Banasiak Bożena -  za;

2.Banaszewski Piotr -  za;

3.Boniewski Kamil -  za;

4.Gajewski Robert -  za;

5.Gontarski Andrzej -  za;

6.Hefczyc Anna -  za;

7. Iwańska Małgorzata -  za;

8. Lazarski Paweł -  za;

9. Lewandowski Dariusz -  za;

10. Madejski Mieczysław -  za;

11. Pniewska Anita -  za;

12. Sikorski Grzegorz -  za;

13. Stolarski Łukasz -  za;

 14.Wojda Zenon -  za;

 15.Zubelewicz Stanisław -  za.

 

Uwaga została jednogłośnie uwzględniona.

 

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/27/2018
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Glinojeck – etap I .

 

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 

6)      w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Następnie kolejno pytania zdawali:

Pan Grzegorz Stolarski - sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, że zwykle kadencja sołtysów zbiegała się z kadencją rady. Kadencja rady jest 5 lat, a sołtysów 4?

Pani Iwona Wernicka odpowiedziała, że zgodnie ze statutami sołectw kadencja sołtysów trwa 4 lata.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że ustawa nie zmieniła kadencyjności sołtysów.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/28/2018
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich.

 

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 

7)      w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Następnie Pan Dariusz Lewandowski-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Następnie kolejno pytania zdawali:

Pan Stanisław Zubelewicz przedstawił art. 18 a ustawy o samorządzie gminnym, Według którego Komisja Rewizyjna jest narzędziem gminy, który ma dokonywać bieżącej kontroli. Pierwszy punkt planu pracy Komisji Rewizyjnej to Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok, które zostanie przedstawione w styczniu tego roku. Natomiast w lutym już będzie kontrola w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Glinojecku i kolejne, o tym co się tam skontroluje dowiemy się dopiero w styczniu następnego roku. Zaproponował, żeby do tego Planu Komisji Rewizyjnej wprowadzić punkt pt.  „Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w okresach międzysesyjnych w 2019 roku.” Czyli na każdej sesji, Komisja Rewizyjna będzie przedstawiała sprawozdanie ze swojej działalności i wnioski jakie powstały w wyniku kontroli. Na koniec roku niech przedstawi zbiorcze sprawozdanie. Przypuszcza, że ten tryb pracy powinien w ten sposób wyglądać, ponieważ komisja może wykryć pewne nieprawidłowości o których my jako rada dowiemy się dopiero za rok. Zgłosił wniosek, żeby do planu komisji wprowadzić bieżące informowanie na sesjach ze swojej działalności.

Pani Małgorzata Iwańska  - członek Komisji Rewizyjnej poinformowała, że protokoły Komisji Rewizyjnej są jawne, mogą pozostali radni się z nimi zapoznać. Protokoły zawsze w ciągu 7 dni są dostarczane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że jeśli rada zlecała kontrolę to jej wyniki były przedstawiane na sesji, potem była podejmowana uchwała o zasadności skargi, pisane było pismo zainteresowanym. Nie wszystkie kontrole były przedstawiane, ale były.    

Pan Dariusz Lewandowski poinformował, że popiera wniosek Pana Zubelewicza. Protokół jest przekazywany w ciągu 7 dni do Biura Rady. Poprosił o wprowadzenie takiego punkt do porządku obrad sesji i jeśli będzie jakaś kontrola to jej wyniki zostaną przedstawione.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady zauważył, że nie potrzebne są tu żadne zapisy w planie pracy Komisji Rewizyjnej, a jak kontrola się odbędzie to do porządku sesji wprowadzimy punkt : „Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli ” i radni zostaną zapoznani z ich wynikami.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że Rada Gminy działa kolegialnie, więc na kolegium rady powinno się przedstawić protokoły z kontroli komisji rady.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/29/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego Planu Pracy i Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.


Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

 

8)      w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnej;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Termin przeprowadzenia kontroli ustalono na od 21.12.2018 r do 31.01.2019 r

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/30/2018
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej podjęcia czynności kontrolnej .

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

 

9)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/31/2018
w sprawie  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

10)  w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia
 29  listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej; 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr III/32/2018
w sprawie zmiany uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia  29  listopada 2018 roku w sprawie opłaty targowej. 

 

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

Ad.8

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że w budżecie nie wprowadzaliśmy żadnej dotacji dla powiatu do drogi powiatowej, czy Pani Radna Powiatowa, czy może Pan Burmistrz, wie czy powiat w 2019 roku przymierza się do naprawy dróg powiatowych na terenie naszej gminy?

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady  kontynuując zapytał, czy powiat dokończy przebudowę drogi powiatowej, a ulicy Wojska Polskiego w Glinojecku , na którą przekazaliśmy bardzo duże środki . Na ulicę tę wydaliśmy 600 tys. zł. W 2010 roku został wykonany I etap do cmentarza, w 2015 roku zostało wykonane 600 metrów tej drogi w stronę Żeleźni z chodnikiem, ale nie zostały zrobione wjazdy po lewej stronie. Miały być one zrobione w 2016 roku, chodnik miał być zrobiony w 2017 roku, ale został zrobiony w 2018 roku. Wjazdów jednak dalej nie ma. Na wydłużenie odcinka
w ubiegłym roku przekazaliśmy 200 tys. zł. Zrobiliśmy tylko 300 metrów drogi. Zrobiliśmy ulicę Fabryczną za 505 tys. zł o długości 1650  metrów z oświetleniem, ze ścieżką rowerową , z chodnikami po jednej i po drugiej stronie. Uważa, że za takie pieniądze mało zostało zrobione, powiat powinien to lepiej zrobić. Droga nie jest skończona, a mieszkańcy się z nas śmieją. Pan Burmistrz naciska na kierownika Powiatowego Zarządu Dróg,  a on tłumaczy, że nie ma pieniędzy. Coś tu jest nie tak.

Pani Babicz Zenona-Radna Powiatowa poinformowała, że planowane przyjęcie budżetu powiatu jest 28 grudnia, jeśli w ogóle, bo jeszcze nie mamy żadnego zawiadomienia na sesję. Następnie zapytała, czy Pan Przewodniczący interesował się wydatkami na tę ulicę, biegnie ona przy Pana posesji? Na następnej sesji odpowie na co starczyło tych pieniędzy.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady  zauważył, że z Panem Burmistrzem robimy co możemy, a powiat rozkłada ręce, że nie ma pieniędzy.

Pani Babicz Zenona-Radna Powiatowa poinformowała, że po sesji powiatu na pewno przekaże informacje.

Pani Małgorzata Iwańska poprosiła Panią Radną, żeby ta wstawiła się nie tylko za ulicą Wojska Polskiego, ale i pozostałymi dogami powiatowymi na ternie naszej gminy, żeby przynajmniej je połatali i częściej odśnieżali. Poprosiła, żeby w tę sprawę włączyć również drugą Panią Radną.  

Pani Babicz Zenona - Radna Powiatowa  poinformowała, że zna drogi powiatowe i ich stan. Wie jak wygląda droga powiatowa w Woli Młockiej i że powinna być już dawno zrobiona.

Pan Jarosław Majewski-Sołtys Sołectwa Żeleźnia poprosił o zwrócenie również uwagi na drogę do Juliszewa, która jest w bardzo złym stanie.

Pan Grzegorz Stolarski-sołtys sołectwa Płaciszewo zauważył, że my wszyscy jesteśmy po to, żeby służyć naszym mieszkańcom. Nie ważne gdzie ta droga przebiega, czy przy posesji Pana Przewodniczącego, czy innej posesji . Jak przychodzą wybory i trzeba zbierać głosy to obiecuje się niestworzone rzeczy, a dziś jak się kogoś zapyta o jakąś drobną rzecz to traktuje to jako coś osobistego. Nie tędy droga! My jesteśmy po to żeby służyć mieszkańcom w ramach swoich skromnych sił , nie do wycieczek osobistych. 

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady   zauważył, że jeśli chodzi o drogę powiatową Wojska Polskiego, to on tylko chciał zasygnalizować, że przekazaliśmy duże środki, a nie została ona ukończona. Podał przykład drogi w Malużynie.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że ma dwa tematy które chciałby przedstawić:

I temat informacyjny. 29 listopada na sesji Rady Miejskiej Rada spośród swojego grona powołała
6 komisji stałych. Oprócz tych komisji istnieją jeszcze co najmniej dwie komisje mieszane, w których pracują radni:

I. Komisja Mieszkaniowa, która przydziela mieszkania socjalne i komunalne. W skład tej Komisji wchodzi 5 osób: Pani Kupniewska Barbara-pracownik UMIG, Pani Gołembiewska Elżbieta – pracownik MGOPS, Pani Matuszewska Bożena – pracownik TBS i w poprzedniej kadencji zostało oddelegowanych do pracy w komisji dwóch radnych wiceprzewodniczących. Na obecną kadencję za wskazaniem Pana Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący dalej pozostają w tej komisji, z tym, że teraz w tej Komisji z nim jest Pan Andrzej Gontarski.

II Komisja tj. ds. przydziału środków z budżetu gminy działającym Klubom Sportowym. Komisja ta jest składzie :  Pani Pośpiech Anna- pracownik UMIG, Pan Lesław Nowakowski –pracownik UMIG, Pan Wojkowski Zygmunt-działacz sportowy, Pan Boniewski Leszek – nauczyciel ze szkoły oraz radni  Pan Madejski Mieczysław i on.

Czy dalej z Panem Madejskim pozostajemy w tej komisji,  zależy od Rady?

II temat. Zwrócił uwagę na zasady głosowania na sesji, które jest zgodne z prawem puki nie mamy urządzenia do rejestrowania głosowań. Następnie zacytował artykułu ustawy o samorządzie gminnym dotyczącym głosowań. Chciałby się jednak skupić nad jawnością głosowań. Rada nie podejmuje tylko uchwał, ale są  też inne kwestie zwykłe, porządkowe, które też musimy przegłosować. Zapoznał się
z kilkoma statutami innych gmin, które wprowadziły swój rodzaj głosowania poprzez podniesienie ręki w sprawach porządkowych, w sprawach przyjęcia porządku obrad. Zaproponował wprowadzenie  przepisu w naszym statucie, że: ,,głosowanie jawne imienne nie dotyczy głosowań o charakterze proceduralnym, organizacyjnym w tym przyjmowania porządku obrad. W tym przypadku Radni głosują przez podniesienie ręki.” Dobrze byłoby, żeby tak przebiegały głosowania. Przynajmniej do momentu zakupu sprzętu do głosowania. 

Pani Skarbnik zauważyła, że była prośba Sołtysów o zestawienie stawek podatku za 2018  i 2019 rok, zostało to przygotowane i proszę się po to zgłaszać. Wpłynęła też prośba o stawki opłat za odpady komunalne – nie musicie Państwo mieć takich informacji, ponieważ każdy z mieszkańców otrzyma taką informację, jest to obowiązek Burmistrza. 

Pan Burmistrz podziękował za przygotowanie budżetu Pani Skarbnik i pracownikom oraz Państwu Radnym za zrozumienie i przyjęcie go bez uwag. Uważa, że zgoda buduje, współpraca daje pozytywne efekty.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady poinformował, odnośnie diet dla radnych, a mianowicie diety dla radnych nie były podnoszone i pozostały na poziomie ubiegłej kadencji, czyli 250,00 zł otrzymuje członek komisji stałej, 300,00 zł otrzymuje przewodniczący komisji stałej, wiceprzewodniczący otrzymują po 700,00 zł miesięcznie , a przewodniczący Rady 1 324,00 zł miesięcznie.    

Innych zapytań nie było.

Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich do Sali Ślubów, gdzie podzielimy się opłatkiem i złożymy sobie życzenia.

Ad.9 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu   Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach. 

Sekretarz   Obrad:                                                                                            Przewodniczący  Rady:

Piotr Banaszewski                                                                                            Sikorski Grzegorz

 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2019 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 151
11 lutego 2019 08:52 Iwona Wernicka - Dodanie załącznika [wyniki_glosowan_20122018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2019 08:51 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl