Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Protokoły z sesji zobacz archiwum »

PROTOKÓŁ NR IV/2019 z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku w dniu 31 stycznia 2019 roku.

PROTOKÓŁ NR IV/2019

z obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Glinojecku odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Obrady trwały od godziny 12.00 do godziny 14.10, były transmitowane i utrwalano nagranie z obrad.

Rada obradowała w składzie - 12 radnych (nieobecny: Rady Pan Andrzej Gontarski, Radny Pan Kamil Boniewski, Radny Pan Mieczysław Madejski ), zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

 

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=WqNw3Pc__uY&t=972s

Ponadto uczestniczyli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy- Łukasz Kapczyński
 2. Sekretarz Miasta i Gminy-Zenona Babicz
 3. Skarbnik Miasta i Gminy -  Celina Czerska
 4. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck: Leszek Wróblewski - Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
  i przeciwdziałania narkomani w Gminie, Sylwia Koziatek – Inspektor ds.
  budownictwa, planowania przestrzennego i inwestycji gminnych, Aneta Licnerska – Specjalista ds. pozyskiwania środków finansowych do budżetu gminy .
 5. Kierownicy jednostek: Pani Anna Radziejewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej
  w Ościsłowie,  Pani Urszula Wróblewska- Kierownik MGBP w Glinojecku, Andrzej Franczak- Prezes ZGK w Glinojecku, Pan Jacek Klopper-Prezes TBS w Glinojecku, Pani Teresa Sosińska – Kierownik MGOP  w Glinojecku, Pani Małgorzata Sobolewska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej, Pan Krzysztof Turalski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku, Pan Waldemar Jóźwiak – Dyrektor SPZ ZOZ
  w Glinojecku, Pan Wojciech Bruździński – Dyrektor MGOK w Glinojecku, Pan Andrzej Franczak – Prezes ZGK w Glinojecku .
 6. Pani Bożenna Marchel-Potrzuska – Radca Prawny;
 7. Pani Barbara Tokarska – Redaktor gazety „Wieści Glinojeckie”;
 8. Pan Michał Chlebowski- Przedstawiciel Firmy Koncept Pracownia Urbanistyczna;
 9. Sołtysi - zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

PRZEBIEG SESJI:

Ad. 1

 Przewodniczący Rady Pan Grzegorz Sikorski otwierając obrady przywitał zebranych, stwierdził quorum konieczne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad.2

Porządek dzienny Sesji zaproponował Przewodniczący Rady w następującym brzmieniu:

 1. Otwarcie,  stwierdzenie  quorum.
 2. Przyjęcie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  Sesji.
 4. Powołanie  Sekretarza  Obrad.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 
 7. Podjęcie  uchwał:

1)   w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

2)   w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok;

3)   w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck;

4)   zmieniająca Uchwałę nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck;

5)   zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2016-2020;

6)   w sprawie rozpatrzenia wniosku o interwencję dotyczącego nierównego traktowania uczennicy. 

7)   w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz –poprawa infrastruktury”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet II -Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach.                                                              

 1. Informacja o przydzielonych komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych w 2018 r.
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od
  01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
  w Glinojecku.
 4. Zapytania i wolne wnioski.                                                                    
 5. Zakończenie obrad.

 

W sesji zaczął uczestniczyć Radny Pan Mieczysław Madejski.

 

Ponadto poinformował, że Pan Burmistrz zawnioskował o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowej uchwały. Poprosił  o zgłaszanie ewentualnych uwag.

Porządek dzienny z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.

Głosowanie imienne radnych stanowi załącznik do protokołu

Ad. 3

Sekretarzem na Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2018 roku był Radny Pan Piotr Banaszewski, który poinformował zebranych, że zapoznał się z protokołem z sesji, odzwierciedla on jej przebieg w związku  z tym wnioskuje o przyjęcie go bez czytania. 

Protokół z  Sesji Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku  Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

Głosowanie imienne  radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Na Sekretarza Obrad dzisiejszej Sesji powołany został  Radny Pan Robert Gajewski , który zajął miejsce w Prezydium.

 Ad. 5

Nikt z zaproszonych gości nie zabrał głosu.

Ad.6

Pan Burmistrz  poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostało wydanych 21 zarządzeń:8  z nich dotyczyło gospodarki nieruchomościami, 1 dotyczyło zmian w budżecie, 5 dotyczyło powołania komisji przetargowych i 7 pozostałych to zarządzenia organizacyjne, następnie  przedstawił  sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza. 

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7

Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck;

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr IV/33/2019
w sprawie  dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Glinojeck.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

2)      w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok:

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Czelina Czerska– Skarbnik Miasta  i Gminy .

Następnie poinformowała, że Państwo Radni otrzymali dziś nowy projekt uchwały, ponieważ 29 stycznia wpłynęła jeszcze do niej informacja, że Organizacja Pożytku Publicznego złożyła ofertę na realizację zadania pożytku publicznego. Jest to zadanie publiczne związane z seniorami. Kwota na ten cel powinna być w innym dziale niż mamy zaplanowane w budżecie. W budżecie mamy zaplanowane dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł w dziale 921, czyli Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a działania związane z seniorami to Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W związku z tym,  żeby można tę ofertę rozpatrzyć i realizować, pozwoliła sobie zrobić zmiany w budżecie. Z działu 921 jest przeniesiona kwota 3 980,00 zł do działu 853. Poprosiła o wniesienie tej zmiany.      

Kolejno głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz rozumie, że projekt uchwały, który został odczytany, to ten  który dziś otrzymali radni?

Pani Skarbnik odpowiedziała że tak, został dodany §6 i załącznik nr 6.

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że istnieje tu rozbieżność rachunkowa. Jeśli do dochodu z uchwały przyjętej na sesji grudniowej doda zmiany wykazane w dzisiejszym projekcie jest różnica. W przychodach nie ma różnicy. W grudniu przyjęliśmy do budżetu rozchody 43 846 488,18 zł i jeśli od tej kwoty odejmiemy wydatki 847 121,61 zł i dodamy do tej kwoty zwiększenie  3 431 860,30 zł to otrzymamy wynik 46 431 226,87 zł, czyli ten wynik różni się o 300 000, 00 zł w stosunku do kwoty, którą przed chwilą usłyszeliśmy w czytanym projekcie uchwały.

Pani Skarbnik poprosiła, żeby Państwo Radni na razie nie uchwalali tej uchwały. Poprosiła
o przerwę, sprawdzi i odpowie. Dane w uchwale są liczone przez program.  

 PRZERWA W OBRADACH

 Pani Skarbnik odniosła się do załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do uchwały, omówiła je, a następnie poinformowała, że kwoty wpisane do uchwały są przepisywane z wydruku programu bestia. Jeśli byłaby jakiś różnica między tym co jest w tekście uchwały budżetowej to byłaby jej pomyłka, źle wpisała kwotę, a kwoty w załącznikach zgadzają się. Uchwała jest prawidłowa. 

Pan Stanisław Zubelewicz poprosił o odczytanie kwoty zwiększenia wydatków.

Pan Burmistrz odczytał i wynoszą one 46 431 226, 87 zł  

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył,  że w uzasadnieniu jest źle.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że nie wiedziała, że chodzi o uzasadnienie, mógł się tu pojawić błąd. Mogła źle przepisać. Uzasadnienie załącza się do projektu budżetu, ale do uchwał zmieniających nie jest wymagane. Za chwilę wydrukuje nowe i przyniesie poprawione. Uzasadnienie nie jest integralną częścią aktu prawnego. Akt prawny jest prawidłowy.   

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr IV/34/2019
w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Glinojeck na 2019 rok.

Głosowanie imienne  radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

3)      w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy .

Pan Chlebowski Michał - przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej i główny projektant poinformował, że na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku została poddana Państwu pod głosownie zmiana Studium etap I dla działek w Kondrajcu Szlacheckim nr 135/4,135/8, części działek nr. 136/9,136/2,137/2,138/4 i 139/3 o łącznej pow. ok 21 ha. Na tym obszarze konieczna było ustalenie nowego kierunku przeznaczenia zarówno w studium jak i w MPZP w celu eksploatacji kruszywa naturalnego, czyli piasku. Złoża zostały zatwierdzone  decyzją  Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30.05.2018 r. Na podstawie robót geologicznych stwierdzono, że w złożu znajduje się ok 4,6 miliona m3 piasku tj. około  7,4 mln ton. Następnie omówił przeznaczenie podstawowe i uzupełniające tych działek oraz zakazy wprowadzone na tym terenie. Określił procedurę podjęcia uchwały. Nie wniesiono do niej żadnych uwag. Poprosił o zdawanie pytań.

 Następnie kolejno pytania zdawali:

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, czy będzie zachowana strefa ochronna 20 m od domostw?

Pan Chlebowski Michał - przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej i główny projektant wyjaśnił, że budynki zlokalizowane są od  północnej i  wschodniej strony  obszaru wykopalisk kruszywa. Kwestie odległości strefy ochronnej od domostw normują przepisy związane z kopalniami odkrywkowymi. Kolejno omówił dokładne położenie złoża.

Pani Małgorzata Iwańska zapytała, co w przypadku kiedy firma przekroczy strefę ochronną?

Pan Chlebowski Michał - przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej i główny projektant  poinformował, że po uchwaleniu tego planu, zostaje on przekazywany do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie Wojewoda sprawdza go czy jest zgodny z przepisami Jeśli będzie zgodny zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym, i po 14 dniach stanie się prawem miejscowym. Następnie inwestor będzie musiał wystąpić o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli ją otrzyma będzie mógł wystąpić o koncesje na roboty geologiczne. Z tego co, mu wiadomo instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów to Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Państwowy Instytut Rolniczy.  

Pan Ząbczyk Gwidon- sołtys sołectwa Faustynowo zapytał o drogi wywozowe ?

Pan Chlebowski Michał - przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej i główny projektant poinformował, że w §9 pkt. 5 i 6 planu mamy opisaną obsługę komunikacyjną. Sam dojazd do tej nieruchomości będzie odbywał się drogą publiczną, natomiast wywóz będzie mógł odbywać się już bezpośrednio na miejsce budowy drogi ekspresowej.

Pan Ząbczyk Gwidon- sołtys sołectwa Faustynowo zapytał, czy w transporcie zostaną pominięte drogi gminne?

Pan Chlebowski Michał - przedstawiciel firmy KONCEPT Pracowni Urbanistycznej i główny projektant odpowiedział, że tak. Chodziło nam o to, że można było dotrzeć na miejsce budowy pomijając drogi gminne.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr IV/35/2019
 w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck.

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 4)      zmieniająca Uchwałę nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck;

 Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy.

Następnie kolejno pytania zdawali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że jeśli na plac przyjdzie  17,5 –latek to musi być w obecności mamy lub taty?

Pan Burmistrz odpowiedział, że regulamin, który Państwo przyjęli określa również pozostałe osoby, natomiast ten zapis dotyczy roszczeń o których rozmawialiśmy i stwierdzenia zastrzeżenia przez organ, który zatwierdzał uchwały.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr IV/36/2019 zmieniającą Uchwałę nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady korzystania z siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej oraz boiska do badmintona zlokalizowanych na terenie Miasta Glinojeck.

 Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu

 5)      zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2016-2020;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy.

 Uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr IV/37/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie dla Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2016-2020;

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

6)      w sprawie rozpatrzenia wniosku o interwencję dotyczącego nierównego traktowania uczennicy. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Dariusz Lewandowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku.

Następnie głos zabierali:

Pani Anita Pniewska poprosiła o odczytanie uzasadnienia do uchwałyponieważ są Państwo wnioskujący i wypadałoby żeby wiedzieli o co chodzi.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Państwo wnioskujący otrzymają pismo na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej. Sugestią było, żebyśmy uzasadnienia nie odczytywać.

Pani Bożena Marchel-Potrzuska-Radca Prawny zauważyła, że uzasadnienie jest bezosobowe, nie ma nazwisk, więc jeśli jest taka wola Państwa wnioskujących można odczytać uzasadnienie.

Pan Dariusz Lewandowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku. odczytał uzasadnienie do uchwały.

Pani Bożena Marchel-Potrzuska-Radca Prawny zwróciłauwagę na ostatnie zdanie i ostatnią linijkę uzasadnienia do uchwały brzmiące: „ (…) gdyż w ocenie komisji rewizyjnej nie nastąpiło nierówne traktowanie uczennicy względem innych uczniów klasy/szkoły.” Było to stwierdzenie komisji rewizyjnej, natomiast teraz jest to uchwała Rady i zapis ten powinien brzmieć:  : „ (…) gdyż w ocenie Rady  nie nastąpiło nierówne traktowanie uczennicy względem innych uczniów klasy/szkoły.”

 Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Rada Miejska w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr IV/38/2019 w sprawie rozpatrzenia wniosku o interwencję dotyczącego nierównego traktowania uczennicy stosunkiem głosów: 12 za, 1 wstrzymujący się. 

Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

 Pan Piotr Wróblewski poprosił o zabranie głosu odnośnie tej uchwały.

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w tej chwili już nie ponieważ uchwała została już przegłosowana. Możemy oddać głos w wolnych wnioskach.

7)      w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz –poprawa infrastruktury” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet II -Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach.       

              

Projekt uchwały przedstawiła Pani Zenona Babicz – Sekretarz Miasta  i Gminy.

 Uwag, wniosków i zapytań nie było.

 Rada Miejska jednogłośnie w głosowaniu jawnym, imiennym  podjęła uchwałę nr IV/39/2019
w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz –poprawa infrastruktury” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet II -Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach.                             

 Głosowanie imienne radnych oraz uchwała stanowią załącznik do protokołu.

Ad.8

Pani Barbara Kupniewska przedstawiła, Informację Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o przydzielonych komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych w 2018 roku.

 

Poinformowała, że w 2018 roku łącznie przydzielono 28 lokali komunalnych z tym, że 27 to lokale socjalne, a 1 to lokal komunalny. W Kondrajcu Pańskim 31 przydzielono 18 lokali,
 a w Glinojecku przy ul. Polnej 2A, 9 lokali. Przy ulicy Ciechanowskiej w Glinojecku przydzielono 1 lokal komunalny, była to umowa zawierana na czas określony, przedłużana do końca roku.

 

Następnie kolejno głos zabierali:

Pan Grzegorz Sikorski-Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy mamy w naszych zasobach jeszcze wolne mieszkania socjalne?  

Pani Barbara Kupniewska odpowiedziała, że na chwilę obecną mamy dwa wolne mieszkania zarówno w Kondrajcu Pańskim jak i w Glinojecku przy ul. Polnej . Jest to jeden lokal typu M2 i lokal typu M3.

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że te dwa wolne lokalne są zarezerwowane na wypadek eksmisji, jest to rezerwa.

 

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o przydzielonych komunalnych lokalach mieszkalnych i socjalnych w 2018 roku stanowi załącznik do protokołu.

 Ad. 9

 Pan Dariusz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od  01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Następnie głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz poinformował, że przedstawione przed chwilą sprawozdanie niczym się nie różni od planu pracy na 2018 rok, a jakie są wnioski? Nic nie wiemy, a to powinno być zawarte w sprawozdaniu. Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza i jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania budżetu, natomiast nic z protokołu kontroli nie wiemy o realizacji budżetu. Na terenie gminy Glinojeck mamy dwie małe jednostki tj. Oddział Przedszkolny w Ościsłowie
 i Oddział Przedszkolny w Woli Młockiej, nie wiadomo jest jak dla nich jest wydatkowany budżet. Oddział Przedszkolny przy szkole  nie jest związany budżetowo ze szkołą i ma odrębną pozycję w uchwale budżetowej. Czy Komisja Rewizyjna kontrolując Szkołę w Ościsłowie i Szkołę w Woli Młockiej zwróciła uwagę na oddział przedszkolny?

Pani Małgorzata Sobolewska-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Młockiej  wyjaśniła, że budżet jest jeden dla szkoły i dla oddziału przedszkolnego. Jest tylko inny dział. Budżet jest wystarczający. Jeśli jest kontrola Komisji Rewizyjnej to kontrolowany jest również Oddział  Przedszkolny. Jest to jedna jednostka.     

Pan Dariusz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zauważył, że
w sprawozdaniu są odczytane wnioski przeniesione z protokołów pokontrolnych. Odkąd został Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ma zasadę, że prócz głównych jednostek jeździmy również do filii. Jesteśmy zarówno w punkcie przedszkolnym jak też w filii biblioteki. Naszych kontroli nie ograniczamy tylko do głównych jednostek. Wszystkie punkty są sprawdzane w terenie.    

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 10

 Pan Dariusz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku.

 Następnie głos zabierali:

Pan Stanisław Zubelewicz zauważył, że jego wniosek w sprawie odczytania sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w okresach międzysesyjnych, wybiegł poza statut naszej gminy . W przyszłości przy zmianie statutu trzeba będzie go poszerzyć o ten zapis.

Innych uwag, wniosków i zapytań nie było.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Glinojecku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.11

W zapytaniach i wolnych wnioskach kolejno głos  zabierali:

Pan Piotr Wróblewski  odniósł się do wniosku o interwencję w sprawie ich córki, który uznany był przez Radę za bezzasadny. Jest zdruzgotany bezrefleksyjnym podejściem do tej sprawy Komisji Rewizyjnej. Żałuje, że z treścią uzasadnienia zostali zapoznani dopiero dziś. Na każdy zarzut zawarty we wniosku posiada uznawane przez sądy dowody. Mimo dwumiesięcznego rozpatrywania sprawy nie zostało w nim odnalezione nawet cienia czynnika ludzkiego. Oparto się tyko na przepisach. Nikt się z nimi nie spotkał i nie porozmawiał. Następnie przedstawił swoją współpracę  z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy na przestrzeni pół roku w sprawie rozwiązania problemu.

W dniu 19 listopada 2018 roku przenieśli swoją córkę do innej szkoły, ponieważ nie widzieli możliwości załatwienia swojej sprawy. Przedstawił pozytywne aspekty zmiany szkoły. Następnie poinformował, że nie prowadzone były żadne wiążące rozmowy w sprawie zorganizowania spotkania po dniu 23 listopada z Burmistrzem i Dyrektorem przez ich Pełnomocnika. Kolejno zwrócił uwagę na działania szkoły w problemowych sytuacjach. Przedstawił podejście samorządu do zbadania ich sprawy.

Pan Krzysztof  Turalski-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Glinojecku  poprosił o oddzielenie faktów od odnoszenia wrażenia, opinii o czym mówił jego przedmówca. Próbowano wywołać wrażenie, że szkoła, którą kieruje i nauczyciele, którzy tam pracują nastawieni są na gnębienie ucznia. Faktem jest, że dziecko zostało przeniesione, czy to było konieczne, Państwo  powiedzą, że tak, on powie że nie. 

Są to dwie opinie. Nie będzie dziś używał argumentów, które ma ponieważ nie wie czy sprawa zakończy się dziś, czy może w Sądzie. Nie wiedział jaka dzisiaj będzie odpowiedź Komisji Rewizyjnej, odnosi wrażenie, że druga strona wiedziała przygotowując takie wystąpienie. Nie został nawet zapoznany z pismem, które zostało złożone do Rady. Następnie odniósł się do spotkania po 23 listopada i wyjaśnił, że na takich ustaleniach ostatnie spotkanie zakończyło,  ma na to dwóch świadków Wicedyrektorów. Konkluzja była taka, że jak zakończą się sprawy wyborcze zostanie zorganizowane spotkanie do czego się przygotowywał. Jednak nigdy do niego nie doszło.  

Pani Zenona Babicz –Radna Powiatu Ciechanowskiego  poinformowała, że do dnia dzisiejszego odbyły się  trzy sesje Rady Powiatu. W Radzie Powiatu jest członkiem dwóch komisji : Komisji Budżetowo-Finansowej i Komisji Zdrowia i Oświaty. Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. Budżet powiatu został przyjęty, ale nie zostały w nim ujęte, żadne remonty dróg powiatowych. Jest tylko ujęte dokończenie drogi Opinogóra Górna. Powodem tego jest, że Pani Starosta zażyczyła sobie od Powiatowego Zarządu Dróg bilansu otwarcia dróg powiatowych i po takiej informacji wypracowane zostaną algorytmy do budowy, czy remontu dróg powiatowych w poszczególnych gminach. W 2018 roku Gmina Glinojeck przekazała pomoc finansową w wysokości 570 000,00 zł na budowę dróg powiatowych. Następnie przedstawiła szczegółowe rozliczenie dotacji Gminy. Kopie faktur z wykonania tych dróg są w Urzędzie Miasta i Gminy  w  Glinojecku. Kolejno poinformowała, że w dniu 28 stycznia zgłosiła pisemnie dwie interpelacje :

pierwsza interpelacja dot. jak najszybszego remontu drogi od Juliszewa w stronę Żeleźni tj. na odcinku około 300 metrów, ponieważ postawienie znaku z ograniczeniem prędkości nie załatwia sprawy. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg odpowiedział, że zaraz na wiosnę przystąpią do remontu tej drogi. Druga interpelacja dot. jak najszybszego przystąpienia do budowy drogi w miejscowości Wola Młocka zgodnie z opracowaną dokumentacją. Odpowiedzi ma uzyskać na piśmie. O dalszych czynnościach będzie na bieżąco informowała. 

Pan Grzegorz Sikorski – Przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że jego zgłoszenie dotyczyło tego, że droga Wojska Polskiego, która jest już budowana 9 rok, nie została ukończona. Plan pracy zakładał, że będzie zakończona o 200 metrów dalej z chodnikiem i innymi rzeczami.  My dajemy 200 000,00 zł , całkowity koszt to 389 000,00 zł, dokładamy więcej niż powiat, a tu nic się nie dzieje.

Pani Zenona Babicz –Radna Powiatu Ciechanowskiego odpowiedziała, że zgłosi te uwagi.

Pani Wróblewska Czesława – mieszkanka Malużyna podziękowała Panu Stolarskiemu za zgłoszenie  na sesji listopadowej  zapomnianej mogiły w lesie w Malużynie. Następnie zwróciła się do Burmistrza i poprosiła o informację o ustalenia Pana Burmistrza z Wójtem z Sochocina odnośnie gazu. 10 budynków, które budują się w Malużynie bardzo chętnie podpięłoby się pod gaz. Zebrała podpisy i teraz jej się pytają co załatwiła? Musi wiedzieć co powiedzieć  ludziom.

Pan Burmistrz odpowiedział, że tej inwestycji w budżecie nie ma, zapraszamy inwestorów, żeby wykonali tę inwestycję. W naszym zakresie w tym momencie jest niemożliwa do realizacji z punktu widzenia przede wszystkim finansowego.

Pani Wróblewska Czesława – mieszkanka Malużyna zauważyła, że gmina Ojrzeń i gmina Sochocin ma gaz, a  nie są bogatsze niż nasz Glinojeck.

Pan Dariusz Lewandowski zauważył, że nasze dzieci odjeżdżają autobusem z przystanku przy ulicy  Tatarskiej w Ciechanowie. Pogody są jakie są i w oczekiwaniu na autobus są przepędzani z poczekalni Biedronki i stoją na deszczu. Czy ktoś mógłby się zainteresować miejscami z których odjeżdżają dzieci i postawił wiaty przystankowe osłaniające od deszczu i wiatru?   

Innych zapytań nie było.

Ad.12 

          Ponieważ  innych  spraw  nie  wnoszono,  Przewodniczący  Rady  postanowił  o  zakończeniu   Sesji,  podziękował  wszystkim  za  przybycie  i  udział    w  jej  obradach. 

Sekretarz   Obrad:                                                                                            Przewodniczący  Rady:

Robert Gajewski                                                                                                     Sikorski Grzegorz 

 

 

 

 

Dokument wytworzony przez: Rada
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wernicka Iwona
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 15:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Iwona Wernicka
Ilość wyświetleń: 96
03 kwietnia 2019 15:58 Iwona Wernicka - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl