Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

Dostawa węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck.

Glinojeck: Dostawa węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck

Numer ogłoszenia: 104282 - 2008; data zamieszczenia: 16.05.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Ciechanowska 8B, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740068, fax 023 6740068.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: zgkglinojeck@wp.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego loco Kotłownia Glinojeck.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa węgla kamiennego loco kotłownia osiedlowa w Glinojecku ul. Południowa 18
- Pakiet I. Węgiel sortyment groszek 0325 klasa 27/05/05 ilość do 1100Mg.
- Pakiet II. Sortyment miał węglowy 32.1 MII ilość ok. 1000Mg.
W sezonie grzewczym 2008/2009

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7, 10.11.00.00-7.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 2.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2009.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5 000 PLN przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej Prawem zamówień publicznych. Przepis art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych brzmi:
  Art. 45. 6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  1)pieniądzu;
  2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
  3)gwarancjach bankowych;
  4)gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
  2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr BS Ciechanów 19 8213 0008 2001 0012 7606 0001 z dopiskiem (wadium). Wadium musi, pod rygorem wykluczenia wykonawcy, znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Kopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.
  3.W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczonych formach określonych w ust. 1 oryginał dokumentu wadium musi, pod rygorem wykluczenia wykonawcy, być dołączony do oferty. Oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Ponadto do oferty należy dołączyć w sposób trwały kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych..III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalnosci bedącej przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuja potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.24 ust.1 i 2 ustawy prawo zammówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunków na podstawie dokumentów załączonych do oferty poprzez ocenę. spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia, które powinny zawierać oferta: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 Specyfikacji. 2) Oswiadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o zamówienie publiczne na podstawie art.25 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełnia wymogi określone art. 22 ust. 1, zgodne ze wzorem stanowiązym Załącznik Nr 2 specyfikacji. 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 3 SWIZ składa dokument lub dokumentywystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) oraz nie orzeczono wobec niego zakazu biegania się o zamówienie. 3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złozone przed notariuszem, własciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszksnia.


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bazagmin.pl/glinojeck

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Glinojecku ul. Ciechanowska 8B 06-450 Glinojeck.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2008 godzina 11:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Glinojecku ul. Ciechanowska 8B 06-450 Glinojeck, Sekretariat.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I węgiel sortyment groszek.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wegla kamiennego loco kotłownia osiedlowa w Glinojecku ul. Południowa 18. Węgiel sortyment groszek 0325 klasa 27/05/06 ilość ok 1100Mg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II miał węglowy.

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa węgla kamiennego loco kotłownia osiedlowa w Glinojecku ul. Południowa 18. Sortyment miał węglowy 32.1 MII ilosć ok 1000Mg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.11.00.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2009.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:

SIWZ [274 KB]
Dokument wytworzony przez: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Ciechanowska 8B, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740068, fax 023 6740068
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Bierzuński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2008 12:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Iwański
Ilość wyświetleń: 4088
20 maja 2008 12:59 Przemysław Iwański - Dodanie załącznika.
20 maja 2008 12:58 Przemysław Iwański - Utworzenie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl