Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

Ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku  ogłasza ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr działki: 474 o  powierzchni  1318m2 / Kw. Nr 22532 /, położonej  w  miejscowości Wkra gmina  Glinojeck,  jako teren wód i naturalnej zieleni nie urządzonej z możliwością lokalizacji obiektów i urządzeń technicznych związanych  z gospodarką wodną / 13 WS, Z /, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Glinojeck.

Nieruchomość ta jest częściowo uzbrojona.

Przetarg  ograniczony zostaje  do  właścicieli nieruchomości przylegających do zbywanej działki.  Przyczyną  wyboru  formy przetargu  ograniczonego jest brak bezpośredniego dostępu opisanej wyżej nieruchomości do drogi publicznej.

Osoby  zamierzające  uczestniczyć w przetargu powinny złożyć oświadczenie  potwierdzające  spełnienie powyższego  warunku w terminie do dnia:  23  czerwca  2008 roku.  Komisja  przetargowa  po  sprawdzeniu dowodów / oświadczeń / wywiesi  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck listę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w  terminie  do  dnia:  26  czerwca  2008 roku.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynosi:  14.260,00zł brutto / słownie: czternaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych  łącznie  z  22%  VAT /.

Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 27 czerwca 2008 roku o godz. 1100  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Glinojeck  / pokój  Nr 13 /. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium    w wysokości:  10% ceny wywoławczej tj. 1.426,00zł, na rachunek Urzędu M. i G. Glinojeck Nr  24822900050000032420000001 w Banku Spółdzielczym  w  Glinojecku,  w  terminie  do  dnia  23  czerwca  2008roku  / włącznie /.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać  w Urzędzie M. i G. Glinojeck, ulica Płocka 12 - pokój  Nr 19,  tel.  / 0-23 /  674 - 2803.

Burmistrz M. i G. Glinojeck zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie  z uzasadnionej  przyczyny.

Dokument wytworzony przez: Barbara Kupniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 maja 2008 12:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3777
27 maja 2008 12:47 Administrator - Opublikowanie dokumnetu.
27 maja 2008 12:47 Administrator - Zmiana treści dokumnetu.
27 maja 2008 12:46 Administrator - Ukrycie dokumnetu.
Realizacja: IDcom.pl