Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg Nieograniczony na: Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Glinojeck

Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Glinojeck
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Glinojeck.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług projektowych w zakresie zaopatrzenia w wodę Miasta i Gminy Glinojeck.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2300,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.: a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego b) oryginał oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, muszą one być: co najmniej nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, ważne na okres nie krótszy niż termin związania ofertą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: W Banku Spółdzielczym w Glinojecku numer ..konta 24 8229 0005 0000 0324 2000 0001 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale i kserokopii załączone do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą, b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy, c) Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy: a) który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) który został wykluczony z postępowania, c) którego oferta została odrzucona. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie pkt. b, c, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu. Zamawiający zatrzyma wadium (wraz z odsetkami jeżeli zostało wniesione w pieniądzu), jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 8.1. Spełniają wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy p.z.p., tj. : a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, tzn.: ich działalność w przedmiocie zamówienia jest zarejestrowana we właściwym rejestrze lub wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 1. Dysponuje następującymi osobami, które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia: 1) Osobą posiadającą wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branży sanitarnej, aktualne potwierdzenie członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego i ubezpieczenia OC. 2) Osobą posiadającą wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branży konstrukcyjno - budowlanej, aktualne potwierdzenie członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego i ubezpieczenia OC . 3) Osobą posiadającą wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia budowlane w zakresie projektowania w branży elektrycznej, aktualne potwierdzenie członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego i ubezpieczenia OC. 2. W okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem oraz potwierdzą dokumentami Zamawiających, że wykonali je z należytą starannością. Przez zamówienie porównywalne należy rozumieć: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na SUW oraz sieci wodociągowe. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24.ust. 1 i ust. 2 Ustawy p.z.p. 8.2. Akceptują warunki zamówienia, określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym wzór przyszłej umowy. 8.3. Sporządzą ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, oraz złożą oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 9 oraz w ust. 15 pkt 7 niniejszego rozdziału. Niespełnienie któregokolwiek warunku lub wymogu spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia na wykonanie zakresu objętego niniejszym postępowaniem zobowiązany jest załączyć do oferty: a. Oświadczenie w trybie art. 44 ustawy p.z.p. o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p. - wg wzoru na zał. Nr 2 b. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do rejestru działalności gospodarczej, potwierdzające, że przedmiot działania Wykonawcy, obejmuje zakres niezbędny do wykonania zamówienia - dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. d. Wykaz personelu kierowniczego odpowiedzialnego za realizację zamówienia (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 SIWZ); e. Dokumenty stwierdzające, że osoby odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz są członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają aktualne ubezpieczenie OC; f. Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzone wg wzoru na zał. Nr 4 g. Dokumenty potwierdzające, że wskazane wyżej zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 litera b, c, - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 4) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio. 5) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 - 4 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości. 7) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 10. Oferta wspólna: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 8 muszą spełniać oni łącznie. 2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 1) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów. 2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Każdy z Partnerów musi złożyć dokumenty wymienione w ust. 9 pkt. 1 lit. b, c niniejszego rozdziału. 4) Oświadczenie i dokumenty wymienione w ust. 9 pkt. 1 lit. a, d, e, f, g niniejszego rozdziału, ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie danego warunku. 5) Formularz Ofertowy oraz dokumenty wymienione w ust. 15 pkt. 7 - powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika; 6) oświadczenie, o których mowa w ust.15 pkt. 5 mogą zostać złożone przez każdego z Partnerów samodzielnie; 7) Wadium może być wniesione przez jednego z Partnerów lub przez Pełnomocnika ; 8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Jeżeli oferta złożona przez wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy o realizację zamówienia będzie wymagał umowy regulującej współpracę tych wykonawców..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bazagmin.pl/bip_glinojeck/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck pok nr 6.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck pok nr 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2008 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Makowski
Ilość wyświetleń: 4296
13 listopada 2008 13:18 Andrzej Makowski - Zmiana danych załącznika.
13 listopada 2008 13:17 Andrzej Makowski - Zmiana danych załącznika.
13 listopada 2008 12:38 Andrzej Makowski - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl