Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony oraz modyfikacja SIWZ na: Budowę studni głębinowej zastępczej wraz z obudową, montażem pompy głębinowej oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do istniejącej S.U.W. oraz likwidacji studni nr 2A. w Glinojecku

 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI

Glinojeck: Budowa studni głębinowej zastępczej wraz z obudową, montażem pompy głębinowej oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do istniejącej S.U.W. oraz likwidacji studni nr 2A. w Glinojecku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni głębinowej zastępczej wraz z obudową, montażem pompy głębinowej oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do istniejącej S.U.W. oraz likwidacji studni nr 2A. w Glinojecku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa studni głębinowej zastępczej wraz z obudową, montażem pompy głębinowej oraz podłączeniem wodociągowym i elektrycznym do istniejącej S.U.W. oraz likwidacji studni nr 2A. w Glinojecku.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5000,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy ). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku w Banku Spółdzielczym w Glinojecku nr konta 24 8229 0005 0000 0324 2000 0001. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z poniższych okoliczności: 1. upłynął termin związania ofertą, 2. zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 3. zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, których oferta nie została wybrana, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po podpisania umowy z wybranym wykonawcą, lub nie później niż następnego dnia po upływie terminu związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz zamawiającego, w przypadku, gdy: 1. odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych i nie podpisania umowy w określonym w SIWZ terminie, zamawiający uruchomi wadium nie później niż w ostatnim dniu jej ważności.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Uprawnienia: Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym profilowi zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi. 2. Potencjał techniczny i kadrowy: Posiadają kadrę techniczną o odpowiednim wykształceniu i uprawnieniach budowlanych właściwych dla wykonywanych robót, legitymującą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego (Załącznik nr 3). 3. Zaplecze techniczne: Posiadają lub mają dostęp do odpowiedniego sprzętu i urządzeń umożliwiających wykonanie zamówienia (Załącznik nr 5). 4. Doświadczenie zawodowe: Wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwie inwestycję, odpowiadające wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia. Zrealizowane prace powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami o należytym ich wykonaniu (Załącznik nr 4). 5. Gwarancja: Udzielą gwarancji jakości na wykonane prace budowlane w wymiarze 3 lat, licząc od dnia odbioru tych prac. 6. Z postępowania przetargowego wyklucza się wykonawców , którzy zostali wymienieni w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz ofertowy - załącznik nr 1. 2. dowód wpłacenia (wniesienia)wadium. 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z którego będzie wynikało, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, a zakres działalności firmy wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawcą jest spółka cywilna, wymagane jest złożenie wypisu z rejestru działalności gospodarczej przez każdego wspólnika oraz umowa spółki z ewentualnymi aneksami wskazującymi aktualny na dzień składania oferty sposób reprezentacji Wykonawcy. 4. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowej lub uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości płatniczych,- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożona przez każdy podmiot. 5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne lub uzyskania zgody na zwolnienie, odroczenie czy rozłożenie na raty zaległości płatniczych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, zaświadczenie musi być złożona przez każdy podmiot. 6. oświadczenie wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 i 24 Prawa zamówień publicznych stwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania zadania i nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne - w przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy podmiot. (Załącznik nr 2). 7. wykaz członków kierownictwa firmy i wykaz pracowników odpowiedzialnych za realizację robót, będących przedmiotem zamówienia w tym: uprawnienia i staż pracy kierowników budowy realizowanego zamówienia, wraz z dołączeniem uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty należy złożyć łącznie. (Załącznik nr 3). 8. wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie inwestycję odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (z adresem i telefonem inwestora) oraz z załączeniem dokumentów, że roboty te zostały wykonane należycie - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty należy złożyć łącznie. (Załącznik nr 4). 9. wykaz odpowiedniego sprzętu i urządzeń umożliwiających wykonanie zamówienia. (Załącznik nr 5). 10. dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia na Załączniku nr 6 wraz z oświadczeniem podwykonawcy o gotowości do współpracy. (Załącznik nr 7). 11. zobowiązanie do wpłacenia (wniesienia ) zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia o równowartości 5 % ceny ofertowej (brutto), w przypadku wybrania oferty przez Zamawiającego. (Załącznik nr 8). 12. kosztorys ofertowy opracowany wg zasad określonych w pkt. 7.2. na podstawie przedmiaru robót, SIWZ, oraz wizji lokalnej. 13. Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy dla podmiotów występujących wspólnie. 14. Parafowany wzór umowy. Dokumenty, o których mowa mogą zostać złożone w formie oryginałów lub kserokopii (poza wadium) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawomocnionego przedstawiciela wykonawcy (osobę podpisującą ofertę). Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodnie z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania. Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, jest karalne. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia-nie spełnia. 4. Wyjaśnienia dotyczące przygotowania oferty. 1. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zgodnie z art.41, pkt.5 nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 5. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. 6. Oferta musi być napisana w języku polskim. 7. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy. 8. Dokumenty i załączniki powinny być wypełnione przez wykonawcę, według informacji zawartych w niniejszej SIWZ. 9. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on na dokumencie (nie dotyczy) i taki dokument dołącza do oferty. 10. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym i powinny być spięte (np. w skoroszycie) w sposób zapobiegający samoistnej dekompletacji zawartości oferty. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. 12. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: a. wraz z ofertą winna być przedłożona kopia umowy lub inny dokument potwierdzający zawarcie konsorcjum- spółki cywilnej, podpisane przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa konsorcjum, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia; b. jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zasięgiem przedmiot zamówienia; c. oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela - partnera wiodącego; d. upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela - partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty; e. przedstawiciel - wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty należy załączyć oświadczenie; f. podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. l Prawa zamówień publicznych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bazagmin.pl/bip_glinojeck/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck pok 6.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck pok 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 października 2008 15:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Makowski
Ilość wyświetleń: 6436
18 listopada 2008 11:02 Andrzej Makowski - Dodanie załącznika.
13 listopada 2008 11:13 Andrzej Makowski - Dodanie załącznika.
07 listopada 2008 14:47 Andrzej Makowski - Dodanie załącznika.
Realizacja: IDcom.pl