Urząd Gminy Glinojeck

Przetargi zobacz archiwum »

Sprzedaż nieruchomości gruntowej o Nr działki: 76 o pow. 0,5768ha w miejscowości Rumoka gmina Glinojeck

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku  ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr działki: 76  o powierzchni  5768m2, położonej  w  miejscowości Rumoka gmina  Glinojeck,  obejmującej w części teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych / 8 MN /, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  gminy  Glinojeck.

Nieruchomość  ta  jest  częściowo  uzbrojona.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości gruntowej wynosi:  20.170,00zł brutto / słownie: dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt złotych  łącznie  z  22%  VAT /.

Powyższy przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2009 roku o godz. 1100  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Glinojeck  / pokój  Nr 13 /. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium    w wysokości:  10% ceny wywoławczej tj. 2.017,00zł, na rachunek Urzędu M. i G. Glinojeck Nr  24822900050000032420000001 w Banku Spółdzielczym  w  Glinojecku,  w  terminie  do  dnia  13  lutego  2009roku  / włącznie /.

Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać  w Urzędzie M. i G. Glinojeck, ulica Płocka 12 - pokój  Nr 19,  tel.  / 0-23 /  674 - 2803.

Burmistrz M. i G. Glinojeck zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu jedynie  z  uzasadnionej  przyczyny.

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Kupniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2009 13:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Kupniewska
Ilość wyświetleń: 3646
13 stycznia 2009 13:32 Barbara Kupniewska - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl