Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Przetargi zobacz archiwum »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA : Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 184022-2009 z dnia 2009-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Glinojeck
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko - Orlik 2012 zgodnie ze specyfikacją
Termin składania ofert: 2009-07-02


 

Glinojeck: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012
Numer ogłoszenia: 126043 - 2009; data zamieszczenia: 03.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 184022 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 wg specyfikacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 950000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Zakład Budowlano-Drogowy ZAWAR Spółka z o.o, ul. Pyrzyce 17, 01-252 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 950000.00
  • Oferta z najniższą ceną: 950000.00 oferta z najwyższą ceną: 1064134.95
  • Waluta: PLN.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 sierpnia 2009 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Makowski
Ilość wyświetleń: 1656
03 sierpnia 2009 15:05 Andrzej Makowski - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl