Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Uchwały Rady zobacz archiwum »

Uchwała Rady Miejskiej w Glinojecku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

Załącznik Nr l

do Zarządzenia Nr 361/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck

z dnia 12 listopada 2010 roku


Uchwała Nr 395/2010

Rady Miejskiej w Glinojecku
z dnia 14 grudnia 2010 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016

 

Na podstawie art.226, art.227, art.228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 z póżn.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1241 z póżn.zm), oraz art.169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póżn.zm) w związku z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Rada Miejska uchwala ,co następuje :

 

&1

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Glinojeck na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr l Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia WPF do uchwały.

 

&2

 

Upoważnia się Burmistrza do :

zaciągania zobowiązań:

1/ związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

2/ z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaj ą poza rok budżetowy.

 

&3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

&4


Uchwała wchodzi w życie od dnia l stycznia 2011 roku

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Dobrzyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2011 12:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Ciachowska
Ilość wyświetleń: 743
02 czerwca 2011 13:20 Katarzyna Tetkowska - Zmiana danych dokumentu.
18 maja 2011 12:30 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika [wykaz_przedsiewziec_do_wpf.doc] do dokumentu.
18 maja 2011 12:28 Agnieszka Ciachowska - Dodanie załącznika [wieloletnia_prognoza_finansowa.doc] do dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl