Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH zobacz archiwum »

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2016 r

                                                                                                                                                                                          

 

                                                                            Załącznik nr 1

                                                                            do uchwały Nr VIII/73/2015

                                                                            Rady Miejskiej w Glinojecku

                                                                            z dnia 10 listopada 2015 r.

 

                                                                      

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

na  2016 r

 

 

 

 

 

 

 

MIASTO I GMINA

 GLINOJECK

 

 

 

 

I

 

Wstęp

 

§ 1

 

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy.

 

 Zgodnie z art. 41 ust. 2 tej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wynikające z niej wpisane są do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako podstawowe wyznaczniki kierunków strategii wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

II

 

Cele programu

 

§ 2

 

 1. Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania i  uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie, na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.
 2. Edukacja publiczna w zakresie: informowania o konsekwencjach nadużywania alkoholu, oraz promocji zdrowego stylu życia i alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież

 

 

 

III

 

Podstawowe kierunki działań:

 

§ 3

 

 1. 1.     Realizowanie w szkołach programów profilaktycznych, informujących o szkodliwości nadużywania alkoholu.
 2. 2.     Promowanie i wspieranie działalności dotyczącej organizowania wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez realizację programów profilaktycznych oraz innych zajęć.

 

Podstawowy wyznacznik strategii w tym punkcie programu dotyczy prowadzenia różnorodnych pozalekcyjnych zajęć np. pozalekcyjnych programów opiekuńczo - wychowawczych oraz socjoterapeutycznych.

 

 

3. Realizacja wyżej wymienionych zadań obejmuje niżej wymienione elementy:

 

 

 1. prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Placówce Wsparcia Dziennego w Glinojecku „PROMYK”
 2. dofinansowywanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych
 3. organizowanie spotkań i szkoleń dla rodziców (Szkoła dla rodziców), kadry pedagogicznej na temat alkoholizmu, narkomani, przemocy w rodzinie i wynikających z nich zagrożeń w celu podniesienia kompetencji wychowawczych
 4. propagowanie zdrowego stylu życia, wspieranie inicjatyw typu: dzień bez nałogów, organizowanie konkursów wiedzy np. o uzależnieniach, itp.
 5. popularyzacja wiedzy na temat uzależnień, przemocy w rodzinie i wynikających z nich zagrożeń (plakaty, spotkania)
 6. doposażenie w sprzęt i materiały pomocnicze podmioty realizujące programy profilaktyczne
 7. współpraca z mediami
 8. doposażenia placówek opiekuńczo – wychowawczych
 9. podnoszenie kompetencji merytorycznych osób prowadzących zajęcia w ramach programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, członków GKRPA

 

 

§ 4

 

 

 1. 1.     Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży alkoholu nieletnim.

 

 1. inicjowanie działań kontrolnych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w kontekście sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, spożywania alkoholu w okolicach sklepu.

 

 

IV

 

 

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I INTERWENCYJNE

 

§ 5

 

 

 1. 1.     Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 1. realizacja procedury „Niebieska karta” we współpracy z Policją, Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami, zespołem interdyscyplinarnym
 2. udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom współuzależnionym

 

 1. 2.     Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych.

 

 1. podejmowanie rozmów motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego,
 2. informowanie o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii uzależnień,
 3. udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom po zakończeniu terapii i członkom ich rodzin,
 4. współpraca z : placówkami lecznictwa odwykowego,
 5. dofinansowanie placówek lecznictwa odwykowego w zakresie terapii ponadpodstawowej,
 6. kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie przez biegłych w kierunku uzależnienia,
 7. prowadzenie Punkt Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą w Glinojecku oraz innych miejscach wg. potrzeb w zakresie konsultacji i motywowania do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz udzielaniu pomocy  osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.
 8. prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu

 

 

 

 

 

 

V

 

Źródła i zasady finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§ 6

 

 

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki pochodzące z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Koszty funkcjonowania Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – 95% budżetu w tym:

 • wynagrodzenie wraz z pochodnymi wychowawców świetlicy i psychologa
 • programy profilaktyczne
 • dożywianie dzieci, kolonie, paczki świąteczne
 • wyposażenie świetlicy w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
 • energia elektryczna
 • usługi telekomunikacyjne i internetowe
 • szkolenia pracowników
 • wynagrodzenia członków komisji do 5% budżetu

Zastrzega się możliwość przesunięcia w poszczególnych punktach.

 

 

 

VI

 

Wynagradzanie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§ 7

 

Ustala się wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Glinojecku w przedmiotowej sprawie tj. 100 zł. za odbyte posiedzenie dla każdego z poszczególnych członków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2011 08:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Rzemieniewski
Ilość wyświetleń: 1131
12 kwietnia 2016 11:39 Cezary Rzemieniewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2016 11:37 Cezary Rzemieniewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2011 08:44 Cezary Rzemieniewski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl