Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Glinojeck na 2016 r zobacz archiwum »

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Glinojeck na 2016 r

                                                                                                                

                                                    

                                                                            Załącznik nr 2

                                                                            do uchwały Nr. VIII/73/2015

                                                                            Rady Miejskiej w Glinojecku

                                                                            z dnia 10 listopada 2015 r.

 

 

Gminny Program

Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Glinojeck

na  2016 r

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Gmina Glinojeck podejmuje działania mające na celu: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży, rozwój edukacji publicznej i szkolenie przedstawicieli różnych zawodów, instytucji i wyspecjalizowanych służb w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, a zwłaszcza w zakresie umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.
 2. Ilekroć mowa w uchwale i załączniku do uchwały o:
  1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  2. Gminnym Programie – rozumie się przez to Gminny  Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Glinojeck na rok 2016.

 

§ 2

 

Celem Gminnego Programu jest:

 

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz zagrożonych uzależnieniem.

 

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
 2. Organizowanie szkoleń w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.
 3. Organizowanie alternatywnych miejsc twórczego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży szczególnie z grup podwyższonego ryzyka.

 

 

Rozdział 2.

 

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

 

 

§ 3

 

 1. W ramach realizacji programu Gmina Glinojeck podejmuje różnorodne działania profilaktyczne w oparciu o:

 

1)     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

2)    działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Glinojecku „Promyk”  z jedną z następujących form pracy: zajęcia socjoterapeutyczne, oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne

3)    szkoły prowadzone przez Gminę Glinojeck realizujące programy profilaktyczne,

4)    współpracę z organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

5)    Gminny Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy,

6)    specjalistyczne placówki leczenia uzależnień

 

 

 

 1. Działania o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1)    udzielanie informacji dotyczących możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom,

2)    pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym przez osoby przygotowane do udzielania pomocy uzależnionym od narkotyków i ich rodzinom,

3)    motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia odwykowego,

4)    bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w Glinojecku „Promyk”  w tym:

a) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych,

b) umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem przygotowanych instruktorów i wychowawców,

c) wykorzystywanie wolontariuszy do pracy z podopiecznymi świetlic,

d) zaopatrywanie w materiały dydaktyczne oraz inne artykuły niezbędne  do prowadzenia  zajęć socjoterapeutycznych,

e) zakup napojów i produktów spożywczych dla dzieci uczestniczących w zajęciach,

f) uzupełnianie w miarę potrzeb sprzętu niezbędnego do funkcjonowania świetlic,

g) finansowanie lub wspieranie finansowe działań, o których mowa w ust.2

h) działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i praktykę zawodową w tym specjalistów terapii uzależnień.

 

 

Rozdział 3.

 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

 

§ 4

 

 1. Organizowanie i prowadzenie we wszystkich szkołach programów profilaktycznych, dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców.
 2. Dofinansowywanie istniejących świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno- wychowawczych.
 3. Tworzenie warunków do rozwoju organizacji młodzieżowych, kół zainteresowań i innych form działalności pozalekcyjnej, będących korzystną oferta zagospodarowania czasu wolnego.
 4. Zakup, materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych i wychowawczych. Upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotykowej – plakaty, ulotki, informatory, organizowanie promocji filmów i książek.

 

 1. Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią.
 2. Zorganizowanie i sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów o podłożu narkotykowym, dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców i psychologów – niezbędnych do prowadzenia pracy profilaktycznej i terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

 1. Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek oraz różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez:

1)    Popularyzowanie placówek o charakterze otwartym ( np. klubów, świetlic środowiskowych)

 1. realizowanie elementów profilaktyki podczas festynów, imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka, Międzynarodowych Dni Zapobiegania Narkomanii, Dzień Patrona i tym podobnych spotkań.

 

Rozdział 4

 

Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

 

§ 5

 

 1. Wspieranie działalności stowarzyszeń przeciwdziałających narkomanii, propagujących zdrowy styl życia.
 2. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej organizacjom społecznym, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej, wspieranie organizacyjne i finansowe instytucji i stowarzyszeń działających na rzecz ochrony zdrowia oraz stwarzających szansę powrotu osób uzależnionych do normalnego trybu życia.
 3. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy finansowej dla stworzenia właściwych warunków lokalowych, sanitarnych oraz sprzętowych do prowadzenia tej działalności.
 4. Prowadzenie działań związanych z integracją społeczną osób uzależnionych od narkotyków mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej pełnienia ról społecznych w miejscu pracy i zamieszkania.

 

 

 

 

 1. Nawiązanie współpracy z policją w celu prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

1)    przeciwdziałanie rozprowadzaniu narkotyków wśród dzieci i młodzieży

2)    dokonywanie stałych i seryjnych kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych: szkoły, place zabaw, obiekty sportowe itp.

 

 

 

Rozdział 5

 

Postanowienia końcowe

§ 6

 

Gminny Program będzie stanowić element realizowanych przez Gminę Glinojeck celów polityki społecznej wraz z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 grudnia 2011 08:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Cezary Rzemieniewski
Ilość wyświetleń: 702
12 kwietnia 2016 11:38 Cezary Rzemieniewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2016 11:38 Cezary Rzemieniewski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 grudnia 2011 08:45 Cezary Rzemieniewski - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl