Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Wybory Samorządowe 2014 zobacz archiwum »

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

K O M U N I K A T
Komisarza Wyborczego w Ciechanowie
z dnia 29 sierpnia 2014 roku


w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze gólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r., poz. 185) podaję do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i ustalonym sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych z obszaru gmin powiatu: ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.


Zgłoszenia kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych (powiatowych, miejskich/gminnych) będą przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 (budynek Starostwa Powiatowego - III piętro) – pokój nr 301 codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. 800-1600 w terminie do dnia 17 września 2014 roku.


Prawo zgłaszania kandydatów do powiatowych, miejskich/gminnych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych, których zasięg działania obejmuje daną jednostkę samorządu terytorialnego.


Wzór zgłoszenia określony jest w załączniku Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz jest dostępny na stronie internetowej www.pkw.gov.pl i w urzędach miast/gmin.


Kandydaci do składów terytorialnych komisji wyborczych musza bezwzględnie spełniać warunki określone w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 3 i ust. 3-5 w/w uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.
Kandydatem do składu terytorialnej komisji wyborczej nie może być osoba, która pełni funkcję pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Do zgłoszenia załącza się :
Upoważnienie lub uwierzytelnioną kopię upoważnienia jeżeli zgłoszenia dokonuje osoba z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego.

Komisarz Wyborczy
w Ciechanowie
/-/ Andrzej Kuba

Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Iwański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2014 11:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Iwański
Ilość wyświetleń: 575
08 września 2014 11:56 Przemysław Iwański - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl