Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zbiorów danych osobowych zobacz archiwum »

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Nr zbioru: 4

Data wpisania zbioru: 04.01.2016

Data ostatniej modyfikacji zbioru:

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru

EWIDENCJA LUDNOŚCI

2.Administrator danych:

Administrator:

Regon:

Miejscowość:

Ulica:

Województwo:

Gmina:

 

Gmina Glinojeck

130377882

Glinojeck

Płocka

mazowieckie

Glinojeck

 

 

 

Kod pocztowy:

Nr domu:

Powiat:

Poczta:

 

 

 

06-450

7

Ciechanowski

Glinojeck

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi.

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących

przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 993 z późn. zm.)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Mieszkańcy, byli mieszkańcy osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy, cudzoziemcy.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej, miejsce pracy, zawód, wyksztalcenie, seria i numer dowodu osobistego

inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień,
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych, seria i numer aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, daty ich wydania i daty ważności, seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgoda na pobyt tolerowany lub nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwisko rodowe (również rodziców), nazwiska i imiona poprzednie, stan cywilny, płeć, numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, obywatelstwo, data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego

9. Dane do zbioru będą zbierane:

dane zbierane od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10. Dane ze zbioru będą udostępniane:

Dane będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2016 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystian Błaszkowski
Ilość wyświetleń: 301
10 maja 2016 08:37 Krystian Błaszkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl