Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Rejestr zbiorów danych osobowych zobacz archiwum »

Karta Dużej Rodziny

Nr zbioru: 71

Data wpisania zbioru:

Data ostatniej modyfikacji zbioru

INFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH

1. Nazwa zbioru

Karta Dużej Rodziny

2.Administrator danych:

Administrator:

Regon:

Miejscowość:

Ulica:

Województwo:

Gmina:

 

Gmina Glinojeck

130377882

Glinojeck

Płocka

mazowieckie

Glinojeck

 

 

 

Kod pocztowy:

Nr domu:

Powiat:

Poczta:

 

 

 

06-450

7

Ciechanowski

Glinojeck

3. Przedstawiciel Administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:

 

5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:

zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących

przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego

przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

6. Cel przetwarzania danych w zbiorze:

Realizacja programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Glinojeck.

7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:

Osoby ubiegające się o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.

8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:

Nazwiska i imiona, imiona rodziców, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, seria numer dowodu osobistego, numer telefonu

inne dane osobowe, przetwarzanie w zbiorze:

 

9. Dane do zbioru będą zbierane:

od osób, których dotyczą

10. Dane ze zbioru będą udostępniane:

 

11. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:

 

12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego:

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystian Błaszkowski
Ilość wyświetleń: 499
11 maja 2016 14:01 Krystian Błaszkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl