Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku

Archiwum - Komunikaty zobacz aktualne »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIAOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane X
Dostawy 
Usługi 

Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych

Data otrzymania ogłoszenia ____________________
Numer identyfikacyjny ___________________________


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa:
Burmistrz Miasta Gminy Glinojeck

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Andrzej Makowski

Adres
ul. Płocka 12
Kod pocztowy
06- 450
Miejscowość
Glinojeck
Województwo
mazowieckie
Telefon
(023)6740017
Faks
(023)6742818, (023)6740014
Poczta elektroniczna (e-mail)
umig@glinojeck.pl
Adres internetowy (URL)
www.glinojeck.pl

CZY ZAMÓWIENIE BYŁO PRZEDMIOTEM OGŁOSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?

NIE  TAK X

Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr 77 poz. 24413 z 19/05/2004 (dd/mm/rrrr)


WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)
770 816,7 EUR


SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane X Dostawy  Usługi 


II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Przetarg nieograniczony X Przetarg ograniczony 

Negocjacje bez ogłoszenia 

Z wolnej ręki  Aukcja elektroniczna 
Zapytanie o cenę  Negocjacje z ogłoszeniem 

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty 45.23.24.21-9II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

II.5) KRÓTKI OPIS
Oczyszczalnia ścieków o maksymalnej przepustowości 1400m3/d, budynek wielofunkcyjny, przepompownia ścieków z kratą koszową, punkt pomiarowy, stacja zlewcza, zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków, kanał ścieków oczyszczonych odprowadzający ścieki z oczyszczalni do rzeki, drogi, zieleń.


SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

III.1) UDZIELENIE I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Oznaczenie oferty częściowej (jeśli dotyczy)________________

Nazwa wykonawcy
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacji Sanitarnych
„OCHOBUD”

Adres
ul. Jagiellońska 10
Kod pocztowy
05- 067
Miejscowość
Bydgoszcz
Województwo/Kraj
Kujawsko-pomorskie/ Polska
Telefon
(052)3227242
Faks
(052)3478511
Poczta elektroniczna (e-mail)
biuro@ochobud.pl
Adres internetowy (URL)
www.ochobud.pl

III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)

Cena 2 861 360,39

Oferta z najniższą ceną 2 861 360,39
Oferta z najwyższą ceną 4 499 893,89
Waluta PLN

(Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)


SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
20/08/2004 (dd/mm/rrrr)

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT - 9

IV.3) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA
24/08/2004 (dd/mm/rrrr)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2008 00:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1701
05 marca 2008 00:34 Administrator - Utworzenie dokumentu
Realizacja: IDcom.pl